Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Februari 2018

Marknadsoperationer

Uppdatering av listan över referensväxelkurser för euron

Den 26 januari 2018 beslutade ECB-rådet att återigen inkludera den isländska kronan i listan över valutor för vilka ECB dagligen publicerar referensväxelkurser för euron. Rapporteringen för denna valuta avbröts i december 2008 då en tillförlitlig marknadsbestämd valutakurs saknades efter det att de isländska myndigheterna infört kapitalkontroller. Kontrollerna avskaffades i mars 2017 och återgången till en tillförlitlig marknadsbestämd valutakurs motiverar att den isländska valutan åter tas med på listan. Detta gäller från den 1 februari 2018. Referensväxelkurserna, vilka grundas på ett regelbundet avstämningsförfarande som generellt hålls mellan europeiska centralbanker kl. 14.15 CET varje arbetsdag, uppdateras dagligen runt kl. 16.00 CET.

Årlig granskning av godtagbara icke-reglerade marknader, emittenter klassificerade som multilaterala utvecklingsbanker eller internationella organisationer samt emittenter klassificerade som agenturer i avdragskategori II

Den 26 januari 2018 granskade ECB-rådet i) listan över godtagbara icke-reglerade marknader för tillgångar som kan godtas som säkerheter för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner, ii) listan över emittenter som klassificeras som multilaterala utvecklingsbanker och internationella organisationer och iii) listan över emittenter som klassificeras som agenturer i avdragskategori II. De första två listorna är oförändrade. Vad gäller den tredje listan (emittenter som klassificeras som agenturer i avdragskategori II) har Caisse des Dépôts et Consignations och Nederlandse Waterschapsbank inkluderats, medan Cassa Depositi e Prestiti har tagits bort eftersom att den inte längre uppfyller vissa kvantitativa tröskelvärden satta av ECB för allokering av värdepapper utfärdade av några agenturer i avdragskategori II. Listan uppdaterades den 1 februari 2018 och har publicerats på ECB:s webbplats.

Ändringar i det rättsliga ramverket för genomförandet av Eurosystemets penningpolitik

Den 7 februari 2018 antog ECB-rådet tre riktlinjer (riktlinje ECB/2018/3, ECB/2018/4 och ECB/2018/5) om ändring av riktlinje om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2014/60), riktlinje om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2015/35) och riktlinje om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas (ECB/2014/31). Ett pressmeddelande med detaljinformation om ändringarna i de ändrade rättsakterna finns på ECB:s webbplats.

Förlängning av ramverken för ytterligare kreditfodringar (ACC)

Den 9 februari 2018 godkände ECB-rådet förlängningen av ramverken för ytterligare kreditfodringar (ACC) i dess nuvarande format fram till förfallodagen för de slutgiltiga riktade långfristiga refinansieringstransaktionerna i den andra serien (TLTRO II). Förfallodagen är planerad till den 24 mars 2021. ACC-ramverken infördes 2011 för att möjliggöra för nationella centralbanker i Eurosystemet att som säkerhet godta vissa kreditfodringar som inte uppfyllde regler och/eller standarder för kreditkvalitet fastställda i riktlinje ECB/2014/60, om genomförandet av Eurosystemets penningpolitik. De nationella centralbankernas ACC-ramverk godtas under förutsättning att ECB-rådet ger sitt godkännande och på villkor att förluster som uppstår på grund av att ett ACC-ramverk godtas bärs endast och allenast av den nationella centralbanken som godtagit ramverket. Mer detaljerad information om ACC-ramverken finns på ECB:s webbplats.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Upprättande av en styrelse för cyberresiliens (Euro Cyber Resilience Board) för paneuropeiska finansiella infrastrukturer

Den 26 januari 2018 godkände ECB-rådet upprättandet av en styrelse för cyberresiliens (ECRB) för paneuropeiska finansiella infrastrukturer, med syfte att förbättra cyberresiliens för finansiella marknadsinfrastrukturer och deras kritiska tjänsteleverantörer samt i den bredare finansiella sektorn i EU. ECRB, som har en ledamot i ECB:s direktion som ordförande, kommer att sammanföra representanter för i) paneuropeiska finansiella marknadsinfrastrukturer och deras kritiska tjänsteleverantörer, ii) Eurosystemets huvudansvariga övervakare för paneuropeiska finansiella infrastrukturer (dvs. sju nationella centralbanker och ECB) och iii) tre andra nationella centralbanker inom ECBS som växlar enligt ett rullande schema. Europeiska kommissionen, den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet, Europeiska bankmyndigheten, den gemensamma tillsynsmekanismen, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Europol och ECB:s generaldirektorat för informationssystem kommer att bjudas in som observatörer. Allmän information om ECRB kommer att lämnas på ECB:s webbplats.

Godkännande av nya direkta länkar mellan värdepappersavvecklingssystem

Den 1 februari 2018 godkände ECB-rådet nio nya direkta länkar från Clearstream Banking AG Frankfurt CBF-CREATION, Clearstream Banking S.A. Luxembourg (CBL) och LuxCSD till Euroclear France, Euroclear Nederland och Monte Titoli via CBF-system och även via CBL för länkarna från CBF-CREATION vid användning i Eurosystemets kredittransaktioner. Listan över godkända länkar på ECB:s webbplats uppdateras när de nya relälänkarna tas i bruk.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om hur det centrala registret över bankkonton och finansiella transaktioner i Belgien organiseras

Den 26 januari 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/4 på begäran av finansministeriet i Belgien.

ECB:s yttrande om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare i Slovenien

Den 31 januari 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/5 på begäran av finansministeriet i Slovenien.

ECB:s yttrande om finansiering och ledning av Malta Financial Services Authority

Den 6 februari 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/6 på begäran av Central Bank of Malta.

ECB:s yttrande om kreditinstitutens beroende av medel från finansiella företag i Ungern

Den 6 februari 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/7 på begäran av Magyar Nemzeti Bank.

ECB:s yttrande om överföring av monetära medel till Republiken Slovenien från s.k. skatteparadis

Den 14 februari 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/8 på begäran av Sloveniens nationalförsamling.

ECB:s yttrande om ytterligare verktyg för makrotillsyn avseende bostadslån i Luxemburg

Den 19 februari 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/9 på begäran av Luxemburgs finansministerium.

ECB:s yttrande om att överföra nya uppgifter avseende förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner till Central Bank of Cyprus

Den 14 februari 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/10 på begäran av Republiken Cyperns finansministerium.

ECB:s yttrande om att överföra nya uppgifter avseende förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner till Central Bank of Greece

Den 15 februari 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/11 på begäran av finansministeriet i Grekland.

Organisationsstyrning

ECB:s rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Oesterreichische Nationalbank

Den 26 januari 2018 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2018/1 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Oesterreichische Nationalbank. Rekommendationen har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

ECB:s årsbokslut 2017

Den 21 februari 2018 godkände ECB-rådet ECB:s granskade årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Årsbokslutet publicerades, tillsammans med ett pressmeddelande, på ECB:s webbplats den 22 februari 2018. Förvaltningsberättelsen för 2017 publicerades som en del av ECB:s årsbokslut.

Statistik

ECB:s förordning om statistikkrav för pensionsinstitut

Den 26 januari 2018 antog ECB-rådet förordning ECB/2018/2 om statistikkrav för pensionsinstitut. Denna förordning, som följer ett offentligt samråd av ECB och ett omfattande samråd med berörda parter samt överenskommelser med andra organ (t.ex. EIOPA) i syfte att minimera branschens rapporteringsbörda, har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

Dialog mellan Eurosystemet/ECBS statistikkommitté och banksektorn om statistikfrågor

Den 31 januari 2018 godkände ECB-rådet inrättandet av årsmöten för att underlätta diskussioner om statistikfrågor mellan medlemmar i Eurosystemet/ECBS statistikkommitté och representanter för banksektorn. I och med att projekt för att utveckla eller stärka ECBS-statistik sträcker sig över perioder på medellång sikt och att de har en betydande påverkan på aktörer i den finansiella sektorn med rapporteringsskyldigheter förväntas mötena möjliggöra ett regelbundet utbyte av information om aktuella initiativ och bakomliggande policyskäl samt även bidra till att säkerställa en mer positiv interaktion med rapporterande banker. Det första mötet väntas äga rum i mars 2018. Mer detaljerad information om dessa möten kommer att lämnas på ECB:s webbplats.

Banktillsyn

Genomförande av det EU-omfattande stresstestet 2018 med Europeiska bankmyndigheten (EBA)

Den 31 januari 2018 meddelade ECB att 37 banker i euroområdet ska undersökas, vilket representerar 70 procent av bankernas totala tillgångar i euroområdet. Detta görs som en del av det EU-omfattande stresstestet 2018 som genomförs tillsammans med Europeiska bankmyndigheten (EBA). Det EU-omfattande stresstestet genomförs enligt EBA:s metoder, mallar och scenarier. Publiceringen av enskilda bankers resultat väntas ske den 2 november 2018. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Efterlevnad av EBA:s riktlinjer om krav för upplysningar avseende övergångsbestämmelser enligt IFRS 9

Den 7 februari 2018 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden om att meddela EBA om ECB:s avsikt att, för betydande institut som står under ECB:s tillsyn, följa EBA:s riktlinjer för enhetliga upplysningar i enlighet med artikel 473a i förordning (EU) nr 575/2013 (kapitalkravsförordningen, även kallad CRR) avseende övergångsbestämmelser för att minska effekten av införandet av IFRS 9 på kapitalbasen (EBA/GL/2018/01). Dessa riktlinjer, som gäller från den 20 mars 2018, följer upplysningskraven föreslagna av Baselkommittén för banktillsyn om att beakta effekten av övergångsbestämmelserna enligt IFRS 9 på kapitalrelationer och bruttosoliditetsgrad, i syfte att uppfylla CRR-upplysningskraven på ett sätt som är konsekvent med internationella standarder.

Vägledning vid bedömning av tillståndsansökningar och vägledning vid bedömning av tillståndsansökningar från Fintech-kreditinstitut

Den 8 februari 2018 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden om att publicera vägledningen vid bedömning av tillståndsansökningar och vägledningen vid bedömning av tillståndsansökningar från Fintech-kreditinstitut, båda i dess ändrade lydelse som en följd av det relaterade offentliga samrådet. Dessa vägledningar, tillsammans med feedbackdokumentet om det offentliga samrådet, kommer inom kort att publiceras på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Beslut om att införa ett moratorium för ABLV Bank

Den 19 februari hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden om att införa ett moratorium för ABLV Bank, vilket innebär att ABLV Bank, tillfälligt och tillsvidare, inte får utföra några betalningar på finansiella skulder. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media