Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

veljača 2018.

Operacije na tržištu

Posuvremenjivanje popisa referentnih tečajeva eura

Upravno vijeće odlučilo je 26. siječnja 2018. ponovno uvrstiti islandsku krunu u popis valuta za koje ESB dnevno objavljuje referentne tečajeve eura. Izvještavanje o toj valuti obustavljeno je u prosincu 2008. jer nije bilo pouzdanog tržišnog tečaja nakon što su islandske vlasti uvele kontrole kapitala. Zbog ukidanja tih kontrola u ožujku 2017. i ponovnog postojanja pouzdanog tržišnog tečaja opravdano je ponovno uvrštenje valute s učinkom od 1. veljače 2018. Referentni tečajevi, koji se temelje na redovitom postupku usuglašavanja među europskim središnjim bankama koji se obično provodi svakog radnog dana u 14.15 SEV, dnevno se posuvremenjuju oko 16.00 SEV.

Godišnje preispitivanje prihvatljivih neuređenih tržišta, izdavatelja koji su klasificirani kao multilateralne razvojne banke ili međunarodne organizacije te izdavatelja koji su klasificirani kao agencije u kategoriji korektivnih faktora II

Upravno vijeće preispitalo je 26. siječnja 2018. i) popis prihvatljivih neuređenih tržišta za imovinu koja je prihvatljiva kao kolateral u operacijama monetarne politike Eurosustava, ii) popis izdavatelja koji su klasificirani kao multilateralne razvojne banke ili međunarodne organizacije te iii) popis izdavatelja koji su klasificirani kao agencije u kategoriji korektivnih faktora II. Prva dva popisa nepromijenjena su. Na treći popis (izdavatelji klasificirani kao agencije u kategoriji korektivnih faktora II) dodani su Caisse des Dépôts et Consignations i Nederlandse Waterschapsbank, dok je Cassa Depositi e Prestiti ibrisan s popisa jer više ne zadovoljava određene kvantitativne kriterije ESB-a za svrstavanje vrijednosnih papira koje su izdale određene agencije u kategoriju korektivnih faktora II. Popisi, koji su u skladu s tim posuvremenjeni 1. veljače 2018., objavljeni su na mrežnim stranicama ESB-a.

Izmjene pravnog okvira za provedbu monetarne politike Eurosustava

Upravno vijeće donijelo je 7. veljače 2018. tri smjernice: Smjernicu ESB/2018/3 o izmjeni Smjernice o provedbi monetarne politike Eurosustava (ESB/2014/60), Smjernicu ESB/2018/4 o izmjeni Smjernice o korektivnim faktorima koji se primjenjuju u provedbi okvira monetarne politike Eurosustava (ESB/2015/35) i Smjernicu ESB/2018/5 o izmjeni Smjernice o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja (ESB/2014/31). Povezano priopćenje za javnost s detaljnim informacijama o izmjenama koje se uvode tim pravnim aktima može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Produljenje trajanja okvirâ za dodatna kreditna potraživanja

Upravno vijeće odobrilo je 9. veljače 2018. produljenje trajanja okvira za dodatna kreditna potraživanja u sadašnjem obliku do dospijeća posljednje operacije dugoročnijeg refinanciranja u drugoj seriji (TLTRO II), koje je planirano za 24. ožujka 2021. Okviri za dodatna kreditna potraživanja uvedeni su u 2011. kako bi se nacionalnim središnjim bankama Eurosustava omogućilo da kao kolateral prihvate određena kreditna potraživanja koja nisu bila u skladu s pravilima o prihvatljivosti i/ili zahtjevima povezanima s kreditnom kvalitetom iz Smjernice ESB/2014/60 o provedbi monetarne politike Eurosustava. Okviri nacionalnih središnjih banaka za dodatna kreditna potraživanja prihvaćaju se pod uvjetom da ih prethodno odobri Upravno vijeće i da nacionalna središnja banka koja ih je prihvatila na sebe preuzme isključivu odgovornost za pokrivanje gubitaka koji proiziđu iz tog prihvaćanja. Više pojedinosti o okvirima za dodatna kreditna potraživanja možete pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Osnivanje Odbora za kibersigurnost eura u paneuropskim financijskim infrastrukturama

Upravno vijeće odobrilo je 26. siječnja 2018. osnivanje Odbora za kibersigurnost eura u paneuropskim financijskim infrastrukturama (ECRB) radi poboljšanja kibersigurnosti infrastruktura financijskih tržišta i njihovih pružatelja ključnih usluga te financijskog sektora EU-a uopće. ECRB, kojim predsjedava član Izvršnog odbora ESB-a, okupit će predstavnike i) paneuropskih infrastruktura financijskih tržišta i njihovih pružatelja ključnih usluga, ii) glavnih nadzornika paneuropskih financijskih infrastruktura iz Eurosustava, odnosno sedam nacionalnih središnjih banaka i ESB, te iii) triju nacionalnih središnjih banaka ESSB-a na temelju sustava rotacije. Europska komisija, Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost , Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, nadzor banaka ESB-a, Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržište kapitala, Europol i uprava ESB-a Informacijski sustavi biti će pozvani kao promatrači. Više informacija o ECRB-u objavit će se na mrežnim stranicama ESB-a.

Prihvatljivost novih neizravnih veza između sustava namire vrijednosnih papira

Upravno vijeće odobrilo je 1. veljače 2018. kao prihvatljive za upotrebu u kreditnim operacijama Eurosustava devet novih neizravnih veza: između sustava Clearstream Banking AG Frankfurt CBF-CREATION, Clearstream Banking S.A. Luxembourg (CBL) te LuxCSD i sustava Euroclear France, Euroclear Nederland te Monte Titoli preko sustava CBF te CBL za veze sustava CBF-CREATION. Sveobuhvatni popis prihvatljivih veza na mrežnim stranicama ESB-a posuvremenit će se kada nove neizravne veze počnu s radom.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o uspostavi središnjeg registra bankovnih računa i financijskih transakcija u Belgiji

Upravno vijeće donijelo je 26. siječnja 2018. na zahtjev belgijskog Ministarstva financija Mišljenje CON/2018/4.

Mišljenje ESB-a o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode u Sloveniji

Upravno vijeće donijelo je 31. siječnja 2018. na zahtjev slovenskog Ministarstva financija Mišljenje CON/2018/5.

Mišljenje ESB-a o izvorima financiranja Malteškog tijela nadležnog za financijske usluge i o upravljanju tim tijelom

Upravno je vijeće 6. veljače 2018. na zahtjev središnje banke Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta donijelo Mišljenje CON/2018/6.

Mišljenje ESB-a o ovisnosti kreditnih institucija o sredstvima financijskih društava u Mađarskoj

Upravno vijeće donijelo je 6. veljače 2018. na zahtjev središnje banke Magyar Nemzeti Bank Mišljenje CON/2018/7.

Mišljenje ESB-a o vraćanju novčanih sredstava u Republiku Sloveniju iz određenih poreznih oaza

Upravno vijeće donijelo je 14. veljače 2018. na zahtjev parlamenta Republike Slovenije Mišljenje CON/2018/8.

Mišljenje ESB-a o dodatnim makrobonitetnim alatima za kredite osigurane stambenim nekretninama u Luksemburgu

Upravno vijeće donijelo je 19. veljače 2018. na zahtjev luksemburškog Ministarstva financija Mišljenje CON/2018/9.

Mišljenje ESB-a o dodjeli novih zadaća povezanih s međubankovnim naknadama za platne transakcije na temelju kartica središnjoj banci Bank of Cyprus

Upravno vijeće donijelo je 14. veljače 2018. na zahtjev Ministarstva financija Republike Cipar Mišljenje CON/2018/10.

Mišljenje ESB-a o dodjeli novih zadaća povezanih s međubankovnim naknadama za platne transakcije na temelju kartica središnjoj banci Bank of Greece

Upravno vijeće donijelo je 15. veljače 2018. na zahtjev grčkog Ministarstva financija Mišljenje CON/2018/11.

Upravljanje

Preporuka ESB-a Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Oesterreichische Nationalbank

Upravno vijeće donijelo je 26. siječnja 2018. Preporuku ESB/2018/1 Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Oesterreichische Nationalbank. Preporuka je objavljena u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB-a.

Godišnji financijski izvještaji ESB-a za 2017.

Upravno vijeće odobrilo je 21. veljače 2018. revidirane financijske izvještaje ESB-a za financijsku godinu 2017. Godišnji financijski izvještaji, zajedno s povezanim priopćenjem za javnost, objavljeni su na mrežnim stranicama ESB-a 22. veljače 2018. Izvješće o poslovanju za 2017. objavljeno je u sklopu godišnjih financijskih izvještaja ESB-a.

Statistika

Uredba ESB-a o statističkim izvještajnim zahtjevima za mirovinske fondove

Upravno vijeće donijelo je 26. siječnja 2018. Uredbu ESB/2018/2 o statističkim izvještajnim zahtjevima za mirovinske fondove. Uredba je donesena nakon javnog savjetovanja ESB-a i opširnog savjetovanja s dionicima te dogovora s drugim tijelima (npr. EIOPA-om) kako bi se smanjio izvještajni teret mirovinskih fondova. Objavljena je u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB-a.

Dijalog Odbora Eurosustava/ESSB-a za statistiku i bankarskog sektora u vezi sa statistikom

Upravno vijeće odobrilo je 31. siječnja 2018. uvođenje godišnjih sastanaka kako bi se olakšala rasprava članova Odbora Eurosustava/ESSB-a (STC) i predstavnika bankarskog sektora o statističkim pitanjima. Budući da su projekti razvoja ili poboljšanja statističkih podataka ESSB-a srednjoročnog karaktera i imaju velik utjecaj na institucije u financijskom sektoru s izvještajnim obvezama, očekuje se da će ti sastanci omogućiti redovitu razmjenu informacija o aktualnim inicijativama i razlozima politike za te inicijative te pridonijeti pozitivnijem međudjelovanju s izvještajnim bankama. Prvi bi se sastanak trebao održati u ožujku 2018. Više informacija o tim sastancima možete pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Nadzor banaka

Provedba testiranja na stres na području cijele EU u suradnji s Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo u 2018.

ESB je 31. siječnja 2018. najavio da će provjeriti 37 banaka u europodručju, koje raspolažu s gotovo 70 % ukupne imovine banaka europodručja, u sklopu testiranja na stres na području cijele EU koje će provesti u suradnji s Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo (EBA) u 2018. Testiranje na stres u cijelom području EU-a provodit će se u skladu s EBA-inim metodologijom, predlošcima i scenarijima, a rezultati pojedinačnih banaka trebali bi biti objavljeni do 2. studenoga 2018. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama nadzora banaka ESB-a.

Pridržavanje Smjernice EBA-e o zahtjevima za objavu koji se odnose na prijelazne odredbe za MSFI 9

Upravno vijeće 7. veljače 2018. nije imalo primjedbe na prijedlog Nadzornog odbora da se EBA obavijesti kako ESB, u vezi sa značajnim institucijama koje izravno nadzire, namjerava uskladiti svoje djelovanje sa Smjernicama EBA-e za jedinstvenu objavu u skladu s člankom 473.a Uredbe (EU) br. 575/2013 (CRR) u pogledu prijelaznih odredbi za ublažavanje učinka uvođenja MSFI-ja 9 na regulatorni kapital (EBA/GL/2018/01). Smjernice, koje će se primjenjivati od 20. ožujka 2018., u skladu su s zahtjevima za objavu koje je Bazelski odbor za nadzor banaka preporučio s obzirom na prijelazne odredbe za MSFI 9 povezane sa stopom kapitala i omjerom financijske poluge te kako bi se zahtjevi za objavu iz CRR-a provodili na način koji je u skladu s međunarodnim standardima.

Vodič o ocjenama zahtjeva za odobrenje za rad i vodič o ocjenama zahtjeva za odobrenje za rad financijskotehnoloških kreditnih institucija

Upravno vijeće nije 8. veljače 2018. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da objavi vodič o ocjenama zahtjeva za odobrenje za rad i vodič o ocjenama zahtjeva za odobrenje za rad financijskotehnoloških kreditnih institucija. Oba vodiča izmijenjena su nakon javnog savjetovanja o njima. Vodiči, zajedno s izjavom o povratnim informacijama zaprimljenima tijekom javnog savjetovanja, ubrzo će biti objavljeni na mrežnim stranicama nadzora banaka ESB-a.

Odluka o uvođenju moratorija na plaćanja banke ABLV Bank

Upravno vijeće 19. veljače 2018. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se uvede privremeni moratorij na plaćanja banke ABLV Bank, kojoj je do daljnjega zabranjena otplata financijskih dugovanja. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama nadzora banaka ESB-a.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije