Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Február 2018

Operácie na trhu

Aktualizácia zoznamu referenčných výmenných kurzov eura

Dňa 26. januára 2018 sa Rada guvernérov rozhodla opäť zaradiť islandskú korunu do zoznamu mien, pre ktoré ECB zverejňuje denné referenčné výmenné kurzy eura. V decembri 2008 bolo vyhlasovanie kurzu tejto meny pozastavené vzhľadom na absenciu spoľahlivého trhového výmenného kurzu v dôsledku zavedenia kapitálových obmedzení islandskými orgánmi. Dôvodom opätovného zahrnutia islandskej koruny, s účinnosťou od 1. februára 2018, bolo odstránenie týchto obmedzení v marci 2017 a návrat spoľahlivého trhového výmenného kurzu. Referenčné výmenné kurzy vychádzajúce z pravidelnej synchronizácie kurzov medzi centrálnymi bankami v rámci Európy, ku ktorej spravidla dochádza každý pracovný deň o 14.15 h SEČ, sa zvyčajne aktualizujú denne okolo 16.00 h SEČ.

Ročná revízia akceptovateľných neregulovaných trhov, emitentov zaradených medzi multilaterálne rozvojové banky a medzinárodné organizácie a emitentov zaradených medzi agentúry v kategórii zrážok II

Dňa 26. januára 2018 Rada guvernérov vykonala revíziu i) zoznamu akceptovateľných neregulovaných trhov pre aktíva akceptovateľné ako kolaterál v menovopolitických operáciách Eurosystému, ii) zoznamu emitentov zaradených medzi multilaterálne rozvojové banky a medzinárodné organizácie a iii) zoznamu emitentov zaradených medzi agentúry v kategórii zrážok II. Prvé dva zoznamy zostávajú nezmenené. Do tretieho zoznamu (emitenti zaradení medzi agentúry v kategórii zrážok II) boli zaradené subjekty Caisse des Dépôts et Consignations a Nederlandse Waterschapsbank, zatiaľ čo subjekt Cassa Depositi e Prestiti bol z neho odstránený, pretože už nespĺňa určité kvantitatívne limity stanovené Európskou centrálnou bankou na zaradenie cenných papierov vydaných niektorými agentúrami do kategórie zrážok II. Zoznamy, ktoré boli 1. februára 2018 zodpovedajúcim spôsobom aktualizované, boli zverejnené na internetovej stránke ECB.

Zmeny právneho rámca pre vykonávanie menovej politiky Eurosystému

Dňa 7. februára 2018 Rada guvernérov prijala tri usmernenia (ECB/2018/3, ECB/2018/4 a ECB/2018/5), ktorými sa mení usmernenie o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2014/60), usmernenie o oceňovacích zrážkach uplatňovaných pri vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2015/35) a usmernenie o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky (ECB/2014/31). Podrobnejšie informácie o zmenách zavedených v týchto pozmeňujúcich právnych predpisoch sú uvedené v tlačovej správe zverejnenej na internetovej stránke ECB.

Predĺženie platnosti rámcov dodatočných úverových pohľadávok

Dňa 9. februára 2018 Rada guvernérov schválila predĺženie rámcov dodatočných úverových pohľadávok (additional credit claims – ACC) v ich súčasnom formáte až do dátumu splatnosti poslednej cielenej dlhodobejšej refinančnej operácie v druhej sérii (TLTRO-II), ktorý je naplánovaný na 24. marca 2021. Rámce ACC boli zavedené v roku 2011 s cieľom umožniť národným centrálnym bankám Eurosystému prijímať kolaterál v podobe určitých úverových pohľadávok, ktoré nespĺňali kritériá akceptovateľnosti a/alebo štandardy úverovej kvality stanovené v usmernení ECB/2014/60 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému. Prijatie rámcov ACC národných centrálnych bánk podlieha predchádzajúcemu schváleniu Radou guvernérov, pričom platí podmienka, že straty vyplývajúce z prijatia ACC nesie výlučne národná centrálna banka, ktorá ich prijala. Podrobnejšie informácie o rámcoch ACC sú na internetovej stránke ECB.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Zriadenie Rady pre kybernetickú bezpečnosť eura zameranej na celoeurópske finančné infraštruktúry

Dňa 26. januára 2018 Rada guvernérov schválila zriadenie Rady pre kybernetickú bezpečnosť eura (Euro Cyber Resilience Board – ECRB) zameranej na celoeurópske finančné infraštruktúry s cieľom posilniť kybernetickú odolnosť infraštruktúr finančného trhu a ich kľúčových poskytovateľov služieb, ako aj širšieho finančného sektora EÚ. ECRB, ktorej bude predsedať člen Výkonnej rady ECB, bude združovať predstaviteľov i) celoeurópskych infraštruktúr finančného trhu a ich kľúčových poskytovateľov služieb, ii) hlavných orgánov Eurosystému pre dohľad nad celoeurópskymi finančnými infraštruktúrami (tzn. siedmich národných centrálnych bánk a ECB) a iii) troch ďalších národných centrálnych bánk ESCB na princípe rotácie. Európska komisia, Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť, Európsky orgán pre bankovníctvo, jednotný mechanizmus dohľadu, Európsky orgán pre cenné papiere a trhy, Europol a generálne riaditeľstvo ECB pre informačné systémy budú prizvaní ako pozorovatelia. Všeobecné informácie o ECRB budú zverejnené na internetovej stránke ECB.

Akceptovateľnosť nových nepriamych prepojení medzi systémami vyrovnania obchodov s cennými papiermi

Dňa 1. februára 2018 Rada guvernérov schválila deväť nových nepriamych prepojení medzi Clearstream Banking AG Frankfurt CBF-CREATION, Clearstream Banking S.A. Luxembourg (CBL) a LuxCSD a Euroclear France, Euroclear Nederland a Monte Titoli cez CBF-system a tiež prostredníctvom CBL v prípade prepojení z CBF-CREATION ako akceptovateľné v úverových operáciách Eurosystému. Zoznam akceptovateľných prepojení, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke ECB, sa bude aktualizovať po uvedení týchto nových nepriamych prepojení do prevádzky.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k organizácii centrálneho registra bankových účtov a finančných transakcií v Belgicku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/4 dňa 26. januára 2018 na žiadosť belgického ministerstva financií.

Stanovisko ECB k dokumentom s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení v Slovinsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/5 dňa 31. januára 2018 na žiadosť slovinského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k zdrojom financovania a správe Maltského úradu pre finančné služby

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/6 dňa 6. februára 2018 na žiadosť Bank Centrali ta’ Malta/Central Bank of Malta.

Stanovisko ECB k spoliehaniu sa úverových inštitúcií na zdroje, ktoré pochádzajú od finančných korporácií v Maďarsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/7 dňa 6. februára 2018 na žiadosť Magyar Nemzeti Bank.

Stanovisko ECB k vráteniu peňažných prostriedkov Slovinskej republike z určených daňových rajov

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/8 dňa 14. februára 2018 na žiadosť Národného zhromaždenia Slovinskej republiky.

Stanovisko ECB k dodatočným makroprudenciálnym nástrojom, ktoré sa týkajú hypotekárnych úverov na nehnuteľnosti na bývanie v Luxembursku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/9 dňa 19. februára 2018 na žiadosť luxemburského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k povereniu Central Bank of Cyprus novými úlohami, ktoré sa týkajú výmenných poplatkov za platobné transakcie viazané na kartu

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/10 dňa 14. februára 2018 na žiadosť ministerstva financií Cyperskej republiky.

Stanovisko ECB k povereniu Bank of Greece novými úlohami, ktoré sa týkajú výmenných poplatkov za platobné transakcie viazané na kartu

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/11 dňa 15. februára 2018 na žiadosť gréckeho ministerstva financií.

Správa a riadenie

Odporúčanie ECB Rade Európskej únie o externom audítorovi Oesterreichische Nationalbank

Dňa 26. januára 2018 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2018/1 Rade Európskej únie o externom audítorovi Oesterreichische Nationalbank. Odporúčanie bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Ročná účtovná závierka ECB za rok 2017

Dňa 21. februára 2018 Rada guvernérov schválila overené finančné výkazy ECB za finančný rok 2017. Ročná účtovná závierka bola spolu so súvisiacou tlačovou správou zverejnená 22. februára 2018 na internetovej stránke ECB. Ako súčasť ročnej účtovnej závierky ECB bola zverejnená aj správa o činnosti za rok 2017.

Štatistika

Nariadenie ECB o požiadavkách na štatistické vykazovanie pre penzijné fondy

Dňa 26. januára 2018 Rada guvernérov prijala nariadenie ECB/2018/2 o požiadavkách na štatistické vykazovanie pre penzijné fondy. Toto nariadenie, nadväzujúce na verejnú konzultáciu ECB a rozsiahly proces konzultácie so zainteresovanými stranami, ako aj na dohody s ďalšími orgánmi (napr. EIOPA) s cieľom minimalizovať vykazovaciu záťaž sektora, bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Dialóg medzi Štatistickým výborom Eurosystému/ESCB a bankovým sektorom o štatistických otázkach

Dňa 31. januára 2018 Rada guvernérov schválila zavedenie výročných zasadaní na podporu diskusie o štatistických otázkach medzi členmi Štatistického výboru Eurosystému/ESCB a predstaviteľmi bankového sektora. Keďže projekty zamerané na vývoj a zdokonaľovanie štatistiky ESCB presahujú strednodobý horizont a do značnej miery sa dotýkajú účastníkov finančného sektora, na ktorých sa vzťahujú vykazovacie povinnosti, očakáva sa, že tieto stretnutia umožnia pravidelnú výmenu informácií o prebiehajúcich iniciatívach a ich politických dôvodoch a prispejú k pozitívnejšej interakcii s vykazujúcimi bankami. Prvé zasadanie by sa malo konať v marci 2018. Podrobnejšie informácie o týchto zasadaniach budú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad

Uskutočnenie celoúnijného záťažového testu 2018 v spolupráci s Európskym orgánom pre bankovníctvo

Dňa 31. januára 2018 ECB oznámila, že v roku 2018 v spolupráci s Európskym orgánom pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA) uskutoční celoúnijný záťažový test, ktorému sa podrobí 37 bánk v eurozóne predstavujúcich 70 % celkových bankových aktív v eurozóne. Záťažový test sa uskutoční na základe metodiky, vzorov a scenárov EBA. Očakáva sa, že výsledky jednotlivých bánk budú zverejnené do 2. novembra 2018. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Súlad s usmerneniami EBA k požiadavkám na zverejňovanie informácií, pokiaľ ide o prechodné opatrenia v súvislosti s IFRS 9

Dňa 7. februára 2018 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad oznámiť Európskemu orgánu pre bankovníctvo, že v prípade významných inštitúcií patriacich pod jej priamy dohľad sa ECB mieni riadiť usmerneniami EBA k jednotnému zverejňovaniu informácií podľa článku 473a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (Capital Requirements Regulation – CRR), pokiaľ ide o prechodné opatrenia na zmiernenie vplyvu zavedenia IFRS 9 na vlastné zdroje (EBA/GL/2018/01). Tieto usmernenia, ktoré budú v platnosti od 20. marca 2018, nadväzujú na požiadavky na zverejňovanie informácií navrhnuté Bazilejským výborom pre bankový dohľad s cieľom zohľadniť vplyv prechodných opatrení IFRS 9 na kapitálový koeficient a ukazovateľ finančnej páky, v záujme implementácie požiadaviek na zverejňovanie informácií podľa nariadenia CRR spôsobom, ktorý je v súlade s medzinárodnými štandardmi.

Všeobecné zásady hodnotenia žiadostí o udelenie licencie a všeobecné zásady hodnotenia žiadostí o udelenie licencie finančno-technologickým úverovým inštitúciám

Dňa 8. februára 2018 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť všeobecné zásady hodnotenia žiadostí o udelenie licencie a všeobecné zásady hodnotenia žiadostí o udelenie licencie finančno-technologickým úverovým inštitúciám (v upravenom znení na základe verejnej konzultácie). Všeobecné zásady budú čoskoro spolu s odpoveďami na pripomienky vznesené počas verejnej konzultácie k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Rozhodnutie uvaliť moratórium na ABLV Bank

Dňa 19. februára 2018 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad uvaliť moratórium na ABLV Bank, v dôsledku ktorého sa na ABLV Bank až do odvolania vzťahuje dočasný zákaz realizovať akékoľvek úhrady svojich finančných záväzkov. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá