Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2018. gada februāris

Tirgus operācijas

Aktualizēts euro atsauces kursu saraksts

Padome 2018. gada 26. janvārī pieņēma lēmumu atkal iekļaut Islandes kronu to valūtu sarakstā, attiecībā pret kurām ECB katru dienu publicē euro atsauces kursus. Šīs valūtas atsauces kursa publicēšana tika apturēta 2008. gada decembrī, jo pēc Islandes iestāžu ieviestās kapitāla kontroles nebija pieejams ticams tirgus noteikts maiņas kurss. Šīs kontroles atcelšanas 2017. gada martā un ticama tirgus noteikta maiņas kursa atgriešanās rezultātā Islandes krona atkal iekļauta sarakstā, sākot ar 2018. gada 1. februāri. Valūtu atsauces kursus, ko nosaka, pamatojoties uz dienas saskaņošanas procedūrām starp Eiropas centrālajām bankām, kas parasti tiek veiktas katru darba dienu plkst. 14.15 pēc Viduseiropas laika, parasti aktualizē katru dienu plkst. 16.00 pēc Viduseiropas laika.

Pieņemamo neregulēto tirgu, emitentu, kas klasificēti kā daudzpusējās attīstības bankas vai starptautiskās organizācijas, un emitentu, kas klasificēti kā aģentūras diskontu II kategorijā, ikgadējā pārskatīšana

Padome 2018. gada 26. janvārī pārskatīja 1) aktīvu, kas izmantojami kā nodrošinājums Eurosistēmas monetārās politikas operācijās, pieņemamo neregulēto tirgu sarakstu, 2) emitentu, kas klasificēti kā daudzpusējās attīstības bankas vai starptautiskās organizācijas, sarakstu un 3) emitentu, kas klasificēti kā aģentūras diskontu II kategorijā, sarakstu. Pirmie divi saraksti nemainījās. Trešajā sarakstā (emitenti, kas klasificēti kā aģentūras diskontu II kategorijā) iekļauts Caisse des Dépôts et Consignations un Nederlandse Waterschapsbank, bet svītrots Cassa Depositi e Prestiti, jo tas vairs neatbilst konkrētiem ECB noteiktiem vērtspapīru, ko emitējušas aģentūras II diskontu kategorijā, sadales kvantitatīvajiem sliekšņiem. Saraksti, kas tika atbilstoši aktualizēti 2018. gada 1. februārī, publicēti ECB interneta vietnē.

Grozījumi tiesiskajā regulējumā saistībā ar Eurosistēmas monetārās politikas īstenošanu

Padome 2018. gada 7. februārī pieņēma trīs pamatnostādnes (Pamatnostādni ECB/2018/3, ECB/2018/4 un ECB/2018/5), ar ko attiecīgi groza pamatnostādni par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu (ECB/2014/60), pamatnostādni par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanā piemērotajiem novērtējuma diskontiem (ECB/2015/35) un pamatnostādni par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību (ECB/2014/31). Attiecīgais paziņojums presei, kurā sniegta detalizēta informācija par šajos grozītajos tiesību aktos veiktajām pārmaiņām, pieejams ECB interneta vietnē.

Pagarināts papildu kredītprasību regulējums

Padome 2018. gada 9. februārī apstiprināja papildu kredītprasību regulējuma pagarinājumu pašreizējā formātā līdz otrās kārtas pēdējās ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperācijas (ITRMO II) dzēšanas datumam, kas plānots 2021. gada 24. martā. Papildu kredītprasību regulējums tika ieviests 2011. gadā, lai Eurosistēmas nacionālās centrālās bankas (NCB) varētu pieņemt kā nodrošinājumu noteiktas kredītprasības, kas neatbilda Pamatnostādnē ECB/2014/60 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu noteiktajiem atbilstības nosacījumiem un/vai kredītkvalitātes standartiem. Lai saņemtu NCB papildu kredītprasību regulējuma akceptu, Padomei tas iepriekš jāapstiprina, kā arī NCB, kura to akceptējusi, jāuzņemas visi ar papildu kredītprasību akceptu saistītie zaudējumi. Sīkāka informācija par papildu kredītprasību regulējumu pieejama ECB interneta vietnē.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

Izveidota visas Eiropas finanšu struktūru kiberdrošības kolēģija

Padome 2018. gada 26. janvārī apstiprināja visas Eiropas finanšu struktūru Euro kiberdrošības kolēģijas (ECRB) izveidi, kuras mērķis ir uzlabot finanšu tirgus infrastruktūras un kritisko pakalpojumu sniedzēju, kā arī visa ES finanšu sektora kiberdrošību. ECRB, kuras priekšsēdētājs ir ECB Valdes loceklis, pulcēs 1) visas Eiropas finanšu tirgu infrastruktūras un kritisko pakalpojumu sniedzēju pārstāvjus, 2) Eurosistēmas visas Eiropas finanšu infrastruktūras galveno pārraugu (t.i., septiņu NCB un ECB) pārstāvjus un 3) trīs citu ECBS ietilpstošo NCB pārstāvjus rotācijas kārtībā. Eiropas Komisija, Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra, Eiropas Banku iestāde, Vienotais uzraudzības mehānisms, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde, Eiropols un ECB Informācijas sistēmu ģenerāldirektorāts tiks aicināti piedalīties novērotāja statusā. Vispārēja informācija par ECRB tiks sniegta ECB interneta vietnē.

Jaunu daudzpusējo saikņu starp vērtspapīru norēķinu sistēmām atbilstība

Padome 2018. gada 1. februārī apstiprināja deviņas jaunas daudzpusējās saiknes no Clearstream Banking AG Frankfurt (CBF)-CREATION, Clearstream Banking S.A. Luxembourg (CBL) un LuxCSD uz Euroclear France, Euroclear Nederland un Monte Titoli caur CBF sistēmu, kā arī caur CBL attiecībā uz saiknēm no CBF-CREATIO, par atbilstošām izmantošanai Eurosistēmas kredītoperācijās. ECB interneta vietnē pieejamais saikņu saraksts tiks aktualizēts pēc tam, kad jaunās daudzpusējās saiknes sāks darbību.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par banku kontu un finanšu darījumu centrālā reģistra organizēšanu Beļģijā

Padome 2018. gada 26. janvārī pieņēma Atzinumu CON/2018/4 pēc Beļģijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumentiem Slovēnijā

Padome 2018. gada 31. janvārī pieņēma Atzinumu CON/2018/5 pēc Slovēnijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par Maltas Finanšu pakalpojumu iestādes finansējuma avotiem un tās pārvaldību

Padome 2018. gada 6. februārī pieņēma Atzinumu CON/2018/6 pēc Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta lūguma.

ECB atzinums par kredītiestāžu atkarību no līdzekļiem, kuri saņemti no finanšu sabiedrībām Ungārijā

Padome 2018. gada 6. februārī pieņēma Atzinumu CON/2018/7 pēc Magyar Nemzeti Bank lūguma.

ECB atzinums par sarakstā iekļautās nodokļu oāzēs esošo monetāro līdzekļu atgriešanu Slovēnijas Republikā

Padome 2018. gada 14. februārī pieņēma Atzinumu CON/2018/8 pēc Slovēnijas Republikas Nacionālās Asamblejas lūguma.

ECB atzinums par papildu makrouzraudzības instrumentiem mājokļa hipotekārajiem kredītiem Luksemburgā

Padome 2018. gada 19. februārī pieņēma Atzinumu CON/2018/9 pēc Luksemburgas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par jaunu uzdevumu noteikšanu Central Bank of Cyprus saistībā ar savstarpējās apmaiņas maksu par karšu maksājumu darījumiem

Padome 2018. gada 14. februārī pieņēma Atzinumu CON/2018/10 pēc Kipras Republikas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par jaunu uzdevumu noteikšanu Bank of Greece saistībā ar savstarpējās apmaiņas maksu par karšu maksājumu darījumiem

Padome 2018. gada 15. februārī pieņēma Atzinumu CON/2018/11 pēc Grieķijas Finanšu ministrijas lūguma.

Korporatīvā vadība

ECB ieteikums Eiropas Savienības Padomei par Oesterreichische Nationalbank ārējiem revidentiem

Padome 2018. gada 26. janvārī pieņēma Ieteikumu ECB/2018/1 Eiropas Savienības Padomei par Oesterreichische Nationalbank ārējiem revidentiem. Ieteikums publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

ECB 2017. gada finanšu pārskati

Padome 2018. gada 21. februārī apstiprināja revidētos ECB finanšu pārskatus par 2017. finanšu gadu. Finanšu pārskati kopā ar attiecīgo paziņojumu presei tika publicēti ECB interneta vietnē 2018. gada 22. februārī. Vadības ziņojums par 2017. gadu tika publicēts kā ECB finanšu pārskatu daļa.

Statistiska

ECB Regula par statistikas pārskatu sniegšanas prasībām pensiju fondiem

Padome 2018. gada 26. janvārī pieņēma Regulu ECB/2018/2 par statistikas pārskatu sniegšanas prasībām pensiju fondiem. Šī regula, kas izstrādāta pēc ECB sabiedriskās apspriešanas un plašām konsultācijām ar ieinteresētajām pusēm, kā arī pēc pasākumiem ar citām institūcijām (piemēram, EIOPA), nolūkā mazināt nozares pārskatu sniegšanas slogu, publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

Eurosistēmas/ECBS Statistikas komitejas un banku sektora dialogs par statistikas jautājumiem

Padome 2018. gada 31. janvārī apstiprināja ikgadēju sanāksmju rīkošanu, lai veicinātu diskusijas par statistikas jautājumiem starp Eurosistēmas/ECBS Statistikas komitejas (STC) locekļiem un banku sektora pārstāvjiem. Tā kā ECBS statistikas izstrādes un uzlabošanas projekti turpinās vidējā termiņā un būtiski ietekmē tos finanšu nozares pārstāvjus, uz kuriem attiecas ziņošanas pienākums, gaidāms, ka šīs sanāksmes kalpos regulārai informācijas apmaiņai par aktuālajām iniciatīvām un to politikas pamatojumu, kā arī palīdzēs nodrošināt pozitīvāku saskarsmi ar bankām, kurām jāsniedz ziņojumi. Paredzams, ka pirmā sanāksme notiks 2018. gada martā. Sīkāka informācija par šīm sanāksmēm tiks sniegta ECB interneta vietnē.

Banku uzraudzība

2018. gada ES mēroga stresa testa īstenošana kopā ar Eiropas Banku iestādi (EBI)

ECB 2018. gada 31. janvārī paziņoja, ka 2018. gada ES mēroga stresa testa, kas tiks īstenots kopā ar Eiropas Banku iestādi (EBI), ietvaros tiks pārbaudītas 37 euro zonas bankas, aptverot aptuveni 70% euro zonas banku sektora kopējo aktīvu. Šis ES mēroga stresa tests tiks īstenots saskaņā ar EBI metodoloģiju, veidnēm un scenārijiem un gaidāms, ka rezultāti par individuālām bankām tiks publicēti 2018. gada 2. novembrī. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Atbilstība EBI pamatnostādnēm par informācijas atklāšanu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9

Padome 2018. gada 7. februārī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot EBI, ka ECB plāno piemērot EBI pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 (Kapitāla prasību regulas (CRR)) 473.a pantu tās uzraudzībā esošajām nozīmīgajām iestādēm attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas ietekmes mazināšanu (EBA/GL/2018/01). Pamatnostādnēs, kas stāsies spēkā ar 2018. gada 20. martu, piemērotas Bāzeles Banku uzraudzības komitejas ierosinātās informācijas atklāšanas prasības, lai ņemtu vērā IFRS 9 pārejas pasākumu ietekmi uz kapitālu un sviras rādītāju, lai nodrošinātu CRR informācijas atklāšanas prasību piemērošanu atbilstoši starptautiskajiem standartiem.

Norādījumi par iesniegumu licences saņemšanai novērtēšanu un norādījumi par iesniegumu FinTech kredītiestādes licences saņemšanai novērtēšanu

Padome 2018. gada 8. februārī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt norādījumus par iesniegumu licences saņemšanai novērtēšanu un norādījumus par iesniegumu FinTech kredītiestādes licences saņemšanai novērtēšanu. Abos ieteikumos veikti grozījumi attiecīgās sabiedriskās apspriešanas rezultātā. Norādījumi kopā ar pārskatu par sabiedrisko apspriešanu pieejami ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

Lēmums noteikt maksājumu ierobežojumus attiecībā uz "ABLV Bank"

Padome 2018. gada 19. februārī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu noteikt maksājumu ierobežojumus attiecībā uz "ABLV Bank", uz laiku un līdz turpmākam paziņojumam piemērojot "ABLV Bank" aizliegumu veikt jebkurus maksājumus par tās finanšu saistībām. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem