Menu

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Luty 2018

Operacje rynkowe

Aktualizacja wykazu referencyjnych kursów walut obcych wobec euro

26 stycznia 2018 Rada Prezesów zdecydowała o ponownym dodaniu korony islandzkiej do listy walut, dla których EBC ogłasza dzienne referencyjne kursy wobec euro. Podawanie kursu tej waluty zawieszono w grudniu 2008 wobec braku miarodajnego kursu rynkowego po wprowadzeniu przez władze Islandii kontroli przepływu kapitału. Przesłanką do ponownego dodania korony islandzkiej do listy, z dniem 1 lutego 2018, było zniesienie tej kontroli w marcu 2017 i ponowna dostępność miarodajnego kursu ustalanego przez rynek. Referencyjne kursu walut obcych wobec euro opierają się na stałej procedurze uzgodnień między bankami centralnymi z całej Europy przeprowadzanej normalnie o godz. 14.15 CET każdego dnia roboczego i są zwykle aktualizowane codziennie ok. godz. 16.00 CET.

Coroczny przegląd akceptowanych rynków nieregulowanych, emitentów zaklasyfikowanych jako wielostronne banki rozwoju lub organizacje międzynarodowe oraz emitentów zaklasyfikowanych jako agencje należące do drugiej kategorii redukcji wartości

26 stycznia 2018 Rada Prezesów dokonała przeglądu (a) listy akceptowanych rynków nieregulowanych dla aktywów dopuszczonych jako zabezpieczenie operacji polityki pieniężnej Eurosystemu, (b) listy emitentów zaklasyfikowanych jako wielostronne banki rozwoju lub organizacje międzynarodowe oraz (c) listy emitentów zaklasyfikowanych jako agencje należące do drugiej kategorii redukcji wartości. Dwie pierwsze listy pozostały bez zmian. Do trzeciej dodano Caisse des Dépôts et Consignations i Nederlandse Waterschapsbank, usunięto z niej natomiast Cassa Depositi e Prestiti, która nie osiąga już pewnych progów ilościowych wyznaczonych przez EBC, będących warunkiem przypisania papierów wartościowych emitowanych przez niektóre agencje do drugiej kategorii redukcji wartości. Listy zaktualizowano 1 lutego 2018 i opublikowano na stronie internetowej EBC.

Zmiany ram prawnych implementacji polityki pieniężnej Eurosystemu

7 lutego 2018 Rada Prezesów przyjęła trzy zestawy wytycznych: EBC/2018/3, EBC/2018/4 i EBC/2018/5, zmieniających – odpowiednio – wytyczne w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2014/60), wytyczne w sprawie redukcji wartości w wycenie stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2015/35) oraz wytyczne w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń (EBC/2014/31). Komunikat prasowy ze szczegółowymi informacjami o zmianach wprowadzonych przez przyjęte akty jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Przedłużenie obowiązywania zasad ramowych dotyczących dodatkowych należności kredytowych

9 lutego 2018 Rada Prezesów zatwierdziła przedłużenie obowiązywania zasad ramowych dotyczących dodatkowych należności kredytowych w obecnym kształcie do terminu zapadalności ostatniej z ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących drugiej serii (TLTRO II), który przypada 24 marca 2021. Zasady te wprowadzono w 2011 roku, aby pozwolić bankom centralnym z Eurosystemu przyjmować jako zabezpieczenie pewne dodatkowe należności kredytowe, które nie spełniały kryteriów kwalifikacji lub standardów jakości kredytowej określonych w wytycznych EBC/2014/60 w sprawie implementacji ram polityki pieniężnej Eurosystemu. Przyjęcie przez krajowe banki centralne własnych zasad ramowych dotyczących dodatkowych należności kredytowych wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez Radę Prezesów i jest obwarowane warunkiem, że straty wynikające z ich przyjęcia będzie ponosić wyłącznie dany krajowy bank centralny. Więcej informacji o zasadach ramowych dotyczących dodatkowych należności kredytowych można znaleźć na stronie internetowej EBC.

Infrastruktura rynku i płatności

Powołanie rady ds. odporności euro na zagrożenia cybernetyczne dla paneuropejskich infrastruktur finansowych

26 stycznia 2018 Rada Prezesów zatwierdziła powołanie rady ds. odporności euro na zagrożenia cybernetyczne dla paneuropejskich infrastruktur finansowych (Euro Cyber Resilience Board, ECRB) w celu wzmocnienia cyberodporności infrastruktur rynku finansowego i ich newralgicznych operatorów, a także całego unijnego sektora finansowego. ECRB, na której czele ma stać jeden z członków Zarządu EBC, będzie skupiać przedstawicieli (a) paneuropejskich infrastruktur finansowych i ich newralgicznych operatorów, (b) głównych nadzorców paneuropejskich infrastruktur finansowych z Eurosystemu (tj. siedem krajowych banków centralnych i EBC) oraz (c) trzy inne krajowe banki centralne z ESBC, które będą się zmieniać rotacyjnie. Jako obserwatorów zaprasza się: Komisję Europejską, Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Nadzór Bankowy EBC, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Europol oraz Dyrekcję Generalną EBC ds. Systemów Informatycznych. Ogólne informacje o ECRB zostaną podane na stronie internetowej EBC.

Kwalifikacja nowych połączeń pośrednich między systemami rozrachunku papierów wartościowych

1 lutego 2018 Rada Prezesów zakwalifikowała na potrzeby zabezpieczania operacji kredytowych Eurosystemu dziewięć nowych połączeń pośrednich: z Clearstream Banking AG Frankfurt CBF‑CREATION, Clearstream Banking S.A. Luxembourg (CBL) i LuxCSD do Euroclear France, Euroclear Nederland i Monte Titoli przez CBF-system, a także przez CBL dla połączeń z CBF-CREATION. Wykaz kwalifikowanych połączeń dostępny na stronie internetowej EBC zostanie zaktualizowany po uruchomieniu nowych połączeń pośrednich.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie organizacji centralnego rejestru rachunków bankowych i transakcji finansowych w Belgii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/4 w dniu 26 stycznia 2018 na wniosek ministerstwa finansów Belgii.

Opinia EBC w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych w Słowenii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/5 w dniu 31 stycznia 2018 na wniosek ministerstwa finansów Republiki Słowenii.

Opinia EBC w sprawie źródeł finansowania i struktury zarządzania maltańskiego organu nadzoru finansowego

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/6 w dniu 6 lutego 2018 na wniosek Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta.

Opinia EBC w sprawie korzystania przez instytucje kredytowe na Węgrzech ze środków pochodzących od przedsiębiorstw finansowych

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/7 w dniu 6 lutego 2018 na wniosek Magyar Nemzeti Bank.

Opinia EBC w sprawie zwrotu Republice Słowenii środków pieniężnych z określonych rajów podatkowych

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/8 w dniu 14 lutego 2018 na wniosek Zgromadzenia Narodowego Republiki Słowenii.

Opinia EBC w sprawie dodatkowych narzędzi makroostrożnościowych w odniesieniu do hipotecznych kredytów mieszkaniowych w Luksemburgu

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/9 w dniu 19 lutego 2018 na wniosek ministerstwa finansów Luksemburga.

Opinia EBC w sprawie powierzenia Central Bank of Cyprus nowych zadań związanych z opłatami interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/10 w dniu 14 lutego 2018 na wniosek ministerstwa finansów Republiki Cypryjskiej.

Opinia w sprawie powierzenia Bank of Greece nowych zadań związanych z opłatami interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/11 w dniu 15 lutego 2018 na wniosek ministerstwa finansów Republiki Greckiej.

Zarządzanie wewnętrzne

Zalecenie EBC udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Oesterreichische Nationalbank

26 stycznia 2018 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2018/1 udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Oesterreichische Nationalbank. Zalecenie zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i na stronie internetowej EBC.

Roczny raport finansowy EBC 2017

21 lutego 2018 Rada Prezesów zatwierdziła zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe EBC za rok obrotowy 2017. Roczny raport finansowy EBC wraz z komunikatem prasowym został opublikowany na stronie internetowej EBC 22 lutego 2018. Raport ten obejmuje także sprawozdanie z działalności za rok 2017.

Statystyka

Rozporządzenie EBC w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej w odniesieniu do funduszy emerytalno-rentowych

26 stycznia 2018 Rada Prezesów przyjęła rozporządzenie EBC/2018/2 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej w odniesieniu do funduszy emerytalno-rentowych. Jego przyjęcie poprzedziły konsultacje społeczne i szerokie konsultacje z interesariuszami oraz ustalenia z innymi organami (np. Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), których celem było zminimalizowane obciążenia sprawozdawczego branży. Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i na stronie internetowej EBC.

Dialog między Komitetem Eurosystemu/ESBC ds. Statystyki a branżą bankową o kwestiach statystycznych

31 stycznia 2018 Rada Prezesów zatwierdziła ustanowienie dorocznych spotkań mających ułatwić debatę o kwestiach statystycznych między członkami Komitetu Eurosystemu/ESBC ds. Statystyki a przedstawicielami branży bankowej. Przedsięwzięcia dotyczące opracowania lub doskonalenia statystyk ESBC mają horyzont średniookresowy i wywierają znaczny wpływ na podmioty z branży objęte obowiązkami sprawozdawczymi. Oczekuje się, że spotkania te umożliwią regularną wymianę informacji na temat bieżących inicjatyw i powodów ich podjęcia oraz pomogą w stworzeniu bardziej pozytywnej interakcji z bankami składającymi sprawozdania. Pierwsze takie spotkanie ma się odbyć w marcu 2018. Więcej szczegółowych informacji na ten temat zostanie podanych na stronie internetowej EBC.

Nadzór bankowy

Przeprowadzenie wspólnie z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego ogólnounijnych testów warunków skrajnych 2018

31 stycznia 2018 EBC ogłosił, że w ramach ogólnounijnych testów warunków skrajnych prowadzonych wspólnie z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego (EUNB) w 2018 roku zbada 37 banków ze strefy euro, na które przypada 70% łącznych aktywów bankowych strefy euro. Test ten zostanie przeprowadzony według metodologii, formularzy i scenariuszy EUNB. Wyniki poszczególnych banków mają zostać ogłoszone do 2 listopada 2018. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Przestrzeganie wytycznych EUNB w sprawie ujawniania informacji dotyczących rozwiązań przejściowych związanych z MSSF 9

7 lutego 2018 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie EUNB, że EBC zamierza w odniesieniu do istotnych instytucji kredytowych, które nadzoruje bezpośrednio, przestrzegać wytycznych EUNB w sprawie jednolitego ujawniania na podstawie art. 473a rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych, CRR) informacji na temat rozwiązań przejściowych w zakresie łagodzenia skutków wprowadzenia MSSF 9 względem funduszy własnych (EBA/GL/2018/01). Wytyczne te, wchodzące w życie 20 marca 2018, są następstwem wymogów w zakresie ujawniania informacji przedstawionych przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, aby uwzględnić wpływ rozwiązań przejściowych związanych z MSSF 9 na wskaźniki kapitału i dźwigni, w dążeniu do wdrożenia odnośnych przepisów rozporządzenia CRR w sposób spójny ze standardami międzynarodowymi.

Instrukcja oceny wniosków o licencję i instrukcja oceny wniosków o licencję składanych przez instytucje kredytowe z branży fintech

8 lutego 2018 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o publikację instrukcji oceny wniosków o licencję i instrukcji oceny wniosków o licencję składanych przez instytucje kredytowe z branży fintech; obie instrukcje zostały zmienione w następstwie konsultacji społecznych na ich temat. Instrukcje wraz z podsumowaniem uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych ukażą się wkrótce na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Decyzja o nałożeniu moratorium na ABLV Bank

19 lutego 2018 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o nałożenie na ABLV Bank moratorium, na mocy którego bankowi temu na razie nie będzie wolno, aż do odwołania, dokonywać żadnych płatności z tytułu swoich zobowiązań finansowych. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Kontakt z mediami