Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Φεβρουάριος 2018

Δραστηριότητες αγορών

Ενημέρωση του καταλόγου των συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς του ευρώ

Στις 26 Ιανουαρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να συμπεριλάβει εκ νέου την κορώνα Ισλανδίας στον κατάλογο νομισμάτων για τα οποία η ΕΚΤ δημοσιεύει καθημερινά τις συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ. Η υποβολή στοιχείων για το εν λόγω νόμισμα διακόπηκε τον Δεκέμβριο του 2008, καθώς δεν υπήρχαν αξιόπιστες συναλλαγματικές ισοτιμίες που καθορίζονταν από την αγορά μετά από την εισαγωγή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων από τις αρχές της Ισλανδίας. Η άρση των εν λόγω περιορισμών τον Μάρτιο του 2017 και η επαναφορά αξιόπιστης συναλλαγματικής ισοτιμίας που καθορίζεται από την αγορά δικαιολογούν την εκ νέου συμπερίληψη του νομίσματος αυτού, με ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2018. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς, οι οποίες βασίζονται στην τακτική διαδικασία συντονισμού μεταξύ κεντρικών τραπεζών η οποία πραγματοποιείται κάθε εργάσιμη ημέρα στις 14.15 ώρα Κεντρικής Ευρώπης, ενημερώνονται συνήθως καθημερινά στις 16.00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης περίπου.

Ετήσια επανεξέταση των αποδεκτών μη ρυθμιζόμενων αγορών, των εκδοτών που έχουν ταξινομηθεί ως πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης ή διεθνείς οργανισμοί και των εκδοτών που έχουν ταξινομηθεί ως ειδικοί φορείς-εκδότες χρεογράφων στην κατηγορία περικοπών αποτίμησης ΙΙ

Στις 26 Ιανουαρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη σε επανεξέταση i) του καταλόγου των αποδεκτών μη ρυθμιζόμενων αγορών για περιουσιακά στοιχεία που κρίνονται αποδεκτά ως εξασφαλίσεις στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, ii) του καταλόγου των εκδοτών που ταξινομούνται ως πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης και διεθνείς οργανισμοί, καθώς και iii) του καταλόγου των εκδοτών που ταξινομούνται ως ειδικοί φορείς-εκδότες χρεογράφων στην κατηγορία περικοπών αποτίμησης ΙΙ. Οι δύο πρώτοι κατάλογοι παραμένουν αμετάβλητοι. Όσον αφορά τον τρίτο κατάλογο (εκδότες που ταξινομούνται ως ειδικοί φορείς-εκδότες χρεογράφων στην κατηγορία περικοπών αποτίμησης ΙΙ), συμπεριλήφθηκαν η Caisse des Dépôts et Consignations και η Nederlandse Waterschapsbank, ενώ η Cassa Depositi e Prestiti αφαιρέθηκε καθώς δεν πληροί πλέον ορισμένα ποσοτικά όρια που ορίζει η ΕΚΤ για την κατανομή των τίτλων που εκδίδουν ορισμένοι ειδικοί φορείς-εκδότες χρεογράφων στην κατηγορία περικοπών αποτίμησης II. Οι κατάλογοι ενημερώθηκαν αναλόγως την 1η Φεβρουαρίου 2018 και δημοσιεύθηκαν στη συνέχεια στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τροποποιήσεις του νομικού πλαισίου για την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος

Στις 7 Φεβρουαρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τρεις κατευθυντήριες γραμμές (Κατευθυντήριες γραμμές ΕΚΤ/2018/3, ΕΚΤ/2018/4 και ΕΚΤ/2018/5) που τροποποιούν, αντιστοίχως, την κατευθυντήρια γραμμή σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (ΕΚΤ/2014/60), την κατευθυντήρια γραμμή σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης κατά την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (ΕΚΤ/2015/35) και την κατευθυντήρια γραμμή σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών (ΕΚΤ/2014/31). Σχετικό δελτίο Τύπου που παρουσιάζει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές που εισάγουν οι τροποποιητικές νομικές πράξεις διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Παράταση των πλαισίων πρόσθετων δανειακών απαιτήσεων

Στις 9 Φεβρουαρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση των πλαισίων πρόσθετων δανειακών απαιτήσεων στην παρούσα μορφή τους μέχρι την ημερομηνία λήξης της τελικής στοχευμένης πράξης πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης της δεύτερης σειράς (ΣΠΠΜΑ-II), η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 24 Μαρτίου 2021. Τα εν λόγω πλαίσια εισήχθησαν το 2011 προκειμένου να επιτρέπουν στις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) του Ευρωσυστήματος να αποδέχονται ως εξασφαλίσεις ορισμένες δανειακές απαιτήσεις οι οποίες δεν πληρούσαν τα κριτήρια καταλληλότητας και/ή τα πρότυπα πιστωτικής ποιότητας που θεσπίζει η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/60 σχετικά με την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Η αποδοχή των πλαισίων πρόσθετων δανειακών απαιτήσεων των ΕθνΚΤ προϋποθέτει την προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου και ότι οι ζημίες που απορρέουν από την αποδοχή ενός τέτοιου πλαισίου βαρύνουν αποκλειστικά την ΕθνΚΤ που το αποδέχεται. Περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω πλαίσια διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Ίδρυση Συμβουλίου Κυβερνοανθεκτικότητας του Ευρώ για Πανευρωπαϊκές Χρηματοπιστωτικές Υποδομές

Στις 26 Ιανουαρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ίδρυση Συμβουλίου Κυβερνοανθεκτικότητας του Ευρώ (Euro Cyber Resilience Board - ECRB) για Πανευρωπαϊκές Χρηματοπιστωτικές Υποδομές, το οποίο έχει ως στόχο την ενίσχυση της κυβερνοανθεκτικότητας των υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών και των φορέων που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες ζωτικής σημασίας, καθώς και του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα της ΕΕ. Το ECRB, στο οποίο προεδρεύει μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, θα απαρτίζεται από εκπροσώπους i) των πανευρωπαϊκών υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών και των φορέων που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες ζωτικής σημασίας, ii) των κύριων φορέων του Ευρωσυστήματος που είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη των πανευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών υποδομών (δηλ. επτά ΕθνΚΤ και της ΕΚΤ) και iii) τριών άλλων ΕθνΚΤ του ΕΣΚΤ εκ περιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, η Europol και η Γενική Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων της ΕΚΤ θα καλούνται να συμμετέχουν ως παρατηρητές. Γενικές πληροφορίες για το ECRB θα διατεθούν στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Καταλληλότητα νέων έμμεσων ζεύξεων μεταξύ συστημάτων διακανονισμού τίτλων

Την 1η Φεβρουαρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε νέες ζεύξεις από την Clearstream Banking AG Frankfurt CBF-CREATION, την Clearstream Banking S.A. Luxembourg (CBL) και την LuxCSD προς την Euroclear France, την Euroclear Nederland και τη Monte Titoli μέσω του CBF-system και επίσης μέσω του CBL όσον αφορά τις ζεύξεις από την CBF-CREATION ως αποδεκτές προς χρήση στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Ο κατάλογος των αποδεκτών ζεύξεων διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ και θα ενημερωθεί μόλις οι νέες έμμεσες ζεύξεις τεθούν σε επιχειρησιακή λειτουργία.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την οργάνωση του κεντρικού μητρώου τραπεζικών λογαριασμών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών στο Βέλγιο

Στις 26 Ιανουαρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2018/4, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών του Βελγίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση στη Σλοβενία

Στις 31 Ιανουαρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2018/5, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Σλοβενίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης και τη διοίκηση της Malta Financial Services Authority

Στις 6 Φεβρουαρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2018/6, κατόπιν αιτήματος της Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την προσφυγή των πιστωτικών ιδρυμάτων σε χρηματοδότηση προερχόμενη από χρηματοοικονομικές εταιρείες στην Ουγγαρία

Στις 6 Φεβρουαρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2018/7, κατόπιν αιτήματος της Magyar Nemzeti Bank.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την επιστροφή στη Σλοβενία χρηματικών κεφαλαίων από φορολογικούς παραδείσους

Στις 14 Φεβρουαρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2018/8, κατόπιν αιτήματος του Εθνικού Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόσθετα εργαλεία μακροπροληπτικής πολιτικής για τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια στο Λουξεμβούργο

Στις 19 Φεβρουαρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2018/9, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών του Λουξεμβούργου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την ανάθεση στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου νέων καθηκόντων που αφορούν διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες

Στις 14 Φεβρουαρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2018/10, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την ανάθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος νέων καθηκόντων που αφορούν διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες

Στις 15 Φεβρουαρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2018/11, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας.

Εταιρική διακυβέρνηση

Σύσταση της ΕΚΤ προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Oesterreichische Nationalbank

Στις 26 Ιανουαρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση ΕΚΤ/2018/1 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Oesterreichische Nationalbank. Η σύσταση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Ετήσιοι Λογαριασμοί της ΕΚΤ για το 2017

Στις 21 Φεβρουαρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΤ για το οικονομικό έτος 2017. Οι Ετήσιοι Λογαριασμοί, μαζί με σχετικό δελτίο Τύπου, δημοσιεύθηκαν στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 22 Φεβρουαρίου 2018. Η έκθεση διαχείρισης για το 2017 δημοσιεύθηκε ως μέρος των Ετήσιων Λογαριασμών της ΕΚΤ.

Στατιστική

Κανονισμός της ΕΚΤ σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων των συνταξιοδοτικών ταμείων

Στις 26 Ιανουαρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό ΕΚΤ/2018/2 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων των συνταξιοδοτικών ταμείων. Ο εν λόγω κανονισμός, ο οποίος είναι το αποτέλεσμα δημόσιας διαβούλευσης της ΕΚΤ και ευρείας διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη καθώς και ρυθμίσεων με άλλα όργανα (π.χ. Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων - ΕΑΑΕΣ) με σκοπό να διασφαλίζεται ότι ο φόρτος εργασίας του κλάδου σε σχέση με την υποβολή στοιχείων διατηρείται στο ελάχιστο, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Διάλογος μεταξύ της Επιτροπής Στατιστικής του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ και του τραπεζικού κλάδου σχετικά με στατιστικά θέματα

Στις 31 Ιανουαρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διοργάνωση ετήσιων συναντήσεων για τη διευκόλυνση των συζητήσεων στατιστικών θεμάτων μεταξύ των μελών της Επιτροπής Στατιστικής του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ και εκπροσώπων του τραπεζικού κλάδου. Καθώς τα σχέδια για την ανάπτυξη ή βελτίωση των στατιστικών στοιχείων του ΕΣΚΤ έχουν μεσοπρόθεσμη διάρκεια και επηρεάζουν σημαντικά τα μέλη του χρηματοπιστωτικού κλάδου που υπόκεινται σε υποχρεώσεις παροχής στοιχείων, αναμένεται ότι οι εν λόγω συναντήσεις θα επιτρέψουν μια τακτική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις τρέχουσες πρωτοβουλίες και τους λόγους πολιτικής στους οποίους βασίζονται και θα συμβάλουν στη διασφάλιση μιας πιο θετικής επικοινωνίας με τις τράπεζες που παρέχουν στοιχεία. Η πρώτη συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2018. Περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω συναντήσεις θα παρέχονται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τραπεζική εποπτεία

Διενέργεια της πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2018 μαζί με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ)

Στις 31 Ιανουαρίου 2018 η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει 37 τράπεζες της ζώνης του ευρώ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 70% του συνολικού ενεργητικού του τραπεζικού τομέα στη ζώνη του ευρώ, στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2018 που διενεργεί μαζί με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ). Η εν λόγω άσκηση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τη μεθοδολογία, τα υποδείγματα και τα σενάρια της ΕΑΤ, τα δε αποτελέσματα των επιμέρους τραπεζών αναμένεται να έχουν δημοσιευθεί μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2018. Σχετικό δελτίο Τύπου διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης που αφορούν τις μεταβατικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο του ΔΠΧΑ 9

Στις 7 Φεβρουαρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση στην πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να ενημερώσει την ΕΑΤ ότι, όσον αφορά τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της, η ΕΚΤ προτίθεται να συμμορφωθεί με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ για την ενιαία δημοσιοποίηση στοιχείων δυνάμει του άρθρου 473α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (Κανονισμός σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις - Capital Requirements Regulation (CRR)) όσον αφορά τη μεταβατική περίοδο για τον μετριασμό των επιπτώσεων της εισαγωγής του ΔΠΧΑ 9 στα ίδια κεφάλαια (EBA/GL/2018/01). Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, που θα αρχίσουν να ισχύουν από τις 20 Μαρτίου 2018, ακολουθούν τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης που πρότεινε η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η επίδραση που ασκούν οι μεταβατικές ρυθμίσεις, στο πλαίσιο του ΔΠΧΑ 9, στους δείκτες κεφαλαίου και μόχλευσης, με σκοπό να εφαρμόζονται οι απαιτήσεις δημοσιοποίησης του CRR κατά τρόπο συμβατό με τα διεθνή πρότυπα.

Οδηγός σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης και οδηγός σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας

Στις 8 Φεβρουαρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση στην πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να δημοσιεύσει τον οδηγό σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης και τον οδηγό σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, όπως τροποποιήθηκαν μετά από τη σχετική δημόσια διαβούλευση. Οι οδηγοί, μαζί με έγγραφο παρατηρήσεων που περιλαμβάνει τις απαντήσεις στα σχόλια που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, θα διατεθούν σύντομα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Απόφαση επιβολής αναστολής πληρωμών στην ABLV Bank

Στις 19 Φεβρουαρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση στην πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να επιβάλει μορατόριουμ στην ABLV Bank, σύμφωνα με το οποίο προσωρινά, και μέχρι νεoτέρας, απαγορεύεται στην ABLV Bank να πραγματοποιεί οποιαδήποτε πληρωμή σε σχέση με τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις. Σχετικό δελτίο Τύπου διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου