Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Februar 2018

Tržne operacije

Posodobitev seznama referenčnih deviznih tečajev eura

Svet ECB je 26. januarja 2018 sklenil, da bo islandsko krono znova vključil na seznam valut, za katere ECB dnevno objavlja referenčne devizne tečaje eura. Poročanje te valute je bilo ustavljeno decembra 2008, ker za krono ni bilo več zanesljivega tržno določenega tečaja, potem ko so islandske oblasti uvedle omejitve pretoka kapitala. Ukinitev omenjenih omejitev marca 2017 in vrnitev zanesljivega tržno določenega tečaja sta upravičila ponovno vključitev krone na seznam s 1. februarjem 2018. Referenčni devizni tečaji temeljijo na rednem posvetovalnem postopku med centralnimi bankami po Evropi, ki običajno poteka vsak delovni dan ob 14.15 po srednjeevropskem času, in se navadno posodabljajo dnevno okoli 16.00 po srednjeevropskem času.

Letni pregled sprejemljivih neorganiziranih trgov, izdajateljev, razvrščenih kot multilateralne razvojne banke oziroma mednarodne organizacije, in izdajateljev, razvrščenih kot agencije v kategoriji odbitkov II

Svet ECB je 26. januarja 2018 pregledal i) seznam sprejemljivih neorganiziranih trgov finančnega premoženja, primernega kot zavarovanje v Eurosistemovih operacijah denarne politike, ii) seznam izdajateljev, razvrščenih kot multilateralne razvojne banke in mednarodne organizacije, ter iii) seznam izdajateljev, razvrščenih kot agencije v kategoriji odbitkov II. Prva dva seznama ostajata nespremenjena. Kar zadeva tretji seznam (izdajatelji, razvrščeni kot agencije v kategoriji odbitkov II), sta bila vključena Caisse des Dépôts et Consignations in Nederlandse Waterschapsbank, medtem ko je bila izključena Cassa Depositi e Prestiti, saj ne dosega več določenih kvantitativnih pragov, ki jih je ECB določila za razvrščanje vrednostnih papirjev, ki so jih izdale nekatere agencije, v kategorijo odbitkov II. Seznami, ki so bili skladno s tem posodobljeni 1. februarja 2018, so objavljeni na spletnem mestu ECB.

Spremembe pravnega okvira za izvajanje denarne politike Eurosistema

Svet ECB je 7. februarja 2018 sprejel tri smernice (ECB/2018/3, ECB/2018/4 in ECB/2018/5) o spremembi Smernice o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2014/60), Smernice o odbitkih pri vrednotenju, ki se uporabljajo pri izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2015/35) oziroma Smernice o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2014/31). Sporočilo za javnost s podrobnejšimi informacijami o spremembah, ki jih uvajajo omenjeni trije spremenjeni pravni akti, je na voljo na spletnem mestu ECB.

Podaljšanje okvirov za dodatna bančna posojila

Svet ECB je 9. februarja 2018 odobril podaljšanje okvirov za dodatna bančna posojila v sedanji obliki do datuma zapadlosti zadnje ciljno usmerjene operacije dolgoročnejšega refinanciranja iz druge serije (CUODR II), ki je načrtovana za 24. marec 2021. Okviri za dodatna bančna posojila so bili uvedeni leta 2011, da bi lahko nacionalne centralne banke Eurosistema kot zavarovanje sprejemale nekatera bančna posojila, ki niso bila v skladu s pravili glede primernosti oziroma z minimalnimi standardi kreditne kvalitete, določenimi v Smernici ECB/2014/60 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema. Svet ECB mora vsaki nacionalni centralni banki predhodno odobriti okvir za dodatna bančna posojila. Pri tem mora biti izpolnjen tudi pogoj, da izgube, ki izhajajo iz sprejetja dodatnega bančnega posojila, nosi izključno nacionalna centralna banka, ki ga je sprejela. Podrobnejše informacije o okvirih za sprejemanje dodatnih bančnih posojil so na spletnem mestu ECB.

Tržna infrastruktura in plačila

Ustanovitev Odbora za kibernetsko odpornost eura v vseevropskih finančnih infrastrukturah

Svet ECB je 26. januarja 2018 odobril ustanovitev Odbora za kibernetsko odpornost eura v vseevropskih finančnih infrastrukturah (Euro Cyber Resilience Board (ECRB) for pan-European Financial Infrastructures), katerega namen je okrepiti kibernetsko odpornost infrastruktur finančnih trgov in njihovih ponudnikov kritičnih storitev ter tudi celotnega finančnega sektorja EU. V Odboru, ki mu bo predsedoval član Izvršilnega odbora ECB, bodo predstavniki i) vseevropskih infrastruktur finančnih trgov in njihovih ponudnikov kritičnih storitev, ii) Eurosistemovih glavnih preglednikov vseevropskih finančnih infrastruktur (tj. sedem nacionalnih centralnih bank in ECB), ter iii) treh drugih nacionalnih centralnih bank ESCB na podlagi rotacije. Kot opazovalci bodo vabljeni Evropska komisija, Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij, Evropski bančni organ, enotni mehanizem nadzora, Evropski organ za vrednostne papirje in trge, Europol in generalni direktorat ECB Informacijski sistemi. Splošne informacije o evropskem odboru za kibernetsko odpornost bodo na voljo na spletnem mestu ECB.

Primernost novih relejskih povezav med sistemi poravnave vrednostnih papirjev

Svet ECB je 1. februarja 2018 odobril devet novih relejskih povezav od Clearstream Banking AG Frankfurt CBF-CREATION, Clearstream Banking S.A. Luxembourg (CBL) in LuxCSD do Euroclear France, Euroclear Nederland in Monte Titoli preko CBF-system in tudi preko CBL za povezave od CBF-CREATION kot primerne za uporabo v Eurosistemovih kreditnih operacijah. Seznam primernih povezav, ki je objavljen na spletnem mestu ECB, bo posodobljen, ko bodo nove relejske povezave začele delovati.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o organizaciji centralnega registra bančnih računov in finančnih transakcij v Belgiji

Svet ECB je 26. januarja 2018 Mnenje CON/2018/4 sprejel na zahtevo belgijskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih v Sloveniji

Svet ECB je 31. januarja 2018 Mnenje CON/2018/5 sprejel na zahtevo slovenskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o virih financiranja in upravljanju organa Malta Financial Services Authority

Svet ECB je 6. februarja 2018 Mnenje CON/2018/6 sprejel na zahtevo centralne banke Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta.

Mnenje ECB o odvisnosti kreditnih institucij od sredstev, ki izvirajo iz finančnih družb, na Madžarskem

Svet ECB je 6. februarja 2018 Mnenje CON/2018/7 sprejel na zahtevo centralne banke Magyar Nemzeti Bank.

Mnenje ECB o vračilu denarnih sredstev v Republiko Slovenijo iz posameznih davčnih oaz

Svet ECB je 14. februarja 2018 Mnenje CON/2018/8 sprejel na zahtevo parlamenta Republike Slovenije.

Mnenje ECB o dodatnih makrobonitetnih instrumentih za stanovanjske hipoteke v Luksemburgu

Svet ECB je 19. februarja 2018 Mnenje CON/2018/9 sprejel na zahtevo luksemburškega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o prenosu novih nalog v zvezi z medbančnimi provizijami za kartične plačilne transakcije na centralno banko Central Bank of Cyprus

Svet ECB je 14. februarja 2018 Mnenje CON/2018/10 sprejel na zahtevo ciprskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o prenosu novih nalog v zvezi z medbančnimi provizijami za kartične plačilne transakcije na centralno banko Bank of Greece

Svet ECB je 15. februarja 2018 Mnenje CON/2018/11 sprejel na zahtevo grškega ministrstva za finance.

Upravljanje in vodenje

Priporočilo ECB Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih Oesterreichische Nationalbank

Svet ECB je 26. januarja 2018 sprejel Priporočilo Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Oesterreichische Nationalbank (ECB/2018/1). Priporočilo je objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in na spletnem mestu ECB.

Zaključni račun ECB 2017

Svet ECB je 21. februarja 2018 potrdil revidirane računovodske izkaze ECB za poslovno leto 2017. Zaključni račun skupaj s sporočilom za javnost je bil 22. februarja 2018 objavljen na spletnem mestu ECB. V okviru zaključnega računa ECB je bilo objavljeno tudi poslovno poročilo za leto 2017.

Statistika

Uredba ECB o zahtevah za statistično poročanje za pokojninske sklade

Svet ECB je 26. januarja 2018 sprejel Uredbo ECB/2018/2 o zahtevah za statistično poročanje za pokojninske sklade. Uredba, sprejeta po javnem posvetovanju v ECB in temeljitem posvetovalnem postopku z deležniki ter tudi po dogovoru z drugimi organi (npr. EIOPA), da bi se breme poročanja za panogo kar najbolj zmanjšalo, je bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije in na spletnem mestu ECB.

Dialog med Eurosistemom/Odborom ESCB za statistiko in bančnim sektorjem o statističnih vprašanjih

Svet ECB je 31. januarja 2018 odobril uvedbo letnih srečanj, ki bodo omogočala razpravo o statističnih vprašanjih med člani Eurosistema/Odbora ESCB za statistiko in predstavniki bančnega sektorja. Ker so projekti, namenjeni razvijanju oziroma krepitvi področja statistike v ESCB, srednjeročne narave in močno vplivajo na tiste subjekte finančnega sektorja, za katere veljajo obveznosti poročanja, je pričakovati, da bodo omenjena srečanja ponudila priložnost za redno izmenjavo informacij o trenutnih pobudah in razlogih, na katerih te pobude temeljijo, in pomagala ustvariti boljše sodelovanje s poročevalskimi bankami. Prvo srečanje je predvideno za marec 2018. Podrobnejše informacije o srečanjih bodo objavljene na spletnem mestu ECB.

Bančni nadzor

Izvedba stresnega testa 2018 na ravni EU v sodelovanju z Evropskim bančnim organom (EBA)

ECB je 31. januarja 2018 sporočila, da bo v okviru stresnega testa 2018 na ravni EU, ki ga bo izvedla v sodelovanju z Evropskim bančnim organom (EBA), pregledala 37 bank iz euroobmočja, ki predstavljajo 70% skupne bilančne vsote euroobmočja. Stresni test na ravni EU bo izveden v skladu z metodologijo, s predlogami in scenariji EBA, rezultati za posamezne banke pa bodo po pričakovanjih objavljeni do 2. novembra 2018. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Skladnost s smernicami EBA o zahtevah glede razkritja v zvezi s prehodno ureditvijo glede MSRP 9

Svet ECB 7. februarja 2018 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da se EBA obvesti o tem, da se namerava ECB pri pomembnih institucijah, ki so pod njenim nadzorom, uskladiti s Smernicami EBA o enotnih razkritjih v skladu s členom 473a Uredbe (EU) št. 575/2013 (uredba o kapitalskih zahtevah) v zvezi s prehodno ureditvijo za zmanjšanje vpliva uvedbe MSRP 9 na kapital (EBA/GL/2018/01). Te smernice, ki se bodo začele uporabljati 20. marca 2018, temeljijo na zahtevah glede razkritja, ki jih je Baselski odbor za bančni nadzor predlagal za to, da bi se upošteval vpliv prehodne ureditve glede MSRP 9 na kapitalski količnik in količnik finančnega vzvoda, s čimer bi se zahteve glede razkrivanja iz uredbe o kapitalskih zahtevah izvajale na način, ki je skladen z mednarodnimi standardi.

Vodnik za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in vodnik za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence

Svet ECB 8. februarja 2018 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi vodnik za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in vodnik za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence, potem ko sta bila po javnem posvetovanju oba spremenjena. Vodnika bosta skupaj s poročilom o odzivih na javno posvetovanje v kratkem objavljena na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Odločitev o uvedbi moratorija na plačila za banko ABLV Bank

Svet ECB 19. februarja 2018 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da za banko ABLV Bank uvede moratorij, s katerim se začasno in do preklica prepove banki ABLV Bank, da opravlja plačila v zvezi s svojimi finančnimi obveznostmi. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije