Menu

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Veebruar 2018

Turuoperatsioonid

Euro viitekursside loetelu ajakohastamine

26. jaanuaril 2018 otsustas EKP nõukogu lisada Islandi krooni taas viitekursside loetellu. EKP avaldab euro viitekursid iga päev. Islandi kroon kõrvaldati euro viitekursside loetelust 2008. aasta detsembris, sest pärast Islandi valitsuse kehtestatud kapitalikontrolli ei olnud usaldusväärne turupõhine vahetuskurss enam kättesaadav. Kuna kapitalikontroll kaotati 2017. aasta märtsis ja Islandi krooni usaldusväärne turupõhine vahetuskurss on jälle kättesaadav, on selle vääringu taaslisamine loetellu õigustatud. Muudatus kehtib alates 1. veebruarist 2018. Viitekursid määratakse igal tööpäeval tavaliselt kell 14.15 (Kesk-Euroopa aja järgi) Euroopa keskpankadega toimuval kooskõlastamismenetlusel ja avaldatakse iga päev umbes kell 16.00 (Kesk-Euroopa aja järgi).

Vastuvõetavate reguleerimata turgude ning mitmepoolseteks arengupankadeks või rahvusvahelisteks organisatsioonideks ja avaliku sektori finantseerimisasutuseks (II väärtuskärpeklass) liigitatud emitentide iga-aastane läbivaatamine

26. jaanuaril 2018 vaatas EKP nõukogu läbi i) eurosüsteemi rahapoliitiliste operatsioonide kõlblike tagatisvarade seisukohalt vastuvõetavate reguleerimata turgude loetelu, ii) mitmepoolseteks arengupankadeks ja rahvusvahelisteks organisatsioonideks liigitatud emitentide loetelu ning iii) avaliku sektori finantseerimisasutuseks liigitatud II väärtuskärpeklassi kuuluvate emitentide loetelu. Esimest kahte loetelu ei muudetud. Kolmandasse loetellu (avaliku sektori finantseerimisasutuseks liigitatud II väärtuskärpeklassi kuuluvad emitendid) lisati Caisse des Dépôts et Consignations ja Nederlandse Waterschapsbank ning loetelust eemaldati Cassa Depositi e Prestiti, mis ei vasta enam teatud kvantitatiivsetele piirmääradele, mille EKP on kehtestanud mõnede II väärtuskärpeklassi kuuluvate finantseerimisasutuste emiteeritud väärtpaberitele. Loetelusid ajakohastati 1. veebruaril 2018 ja need on avaldatud EKP veebilehel.

Eurosüsteemi rahapoliitika rakendamise õigusraamistiku muutmine

7. veebruaril 2018 võttis EKP nõukogu vastu kolm suunist (EKP/2018/3, EKP/2018/4 ja EKP/2018/5), millega muudetakse vastavalt suunist EKP/2014/60 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta, suunist EKP/2015/35 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamisel kohaldatavate väärtuskärbete kohta ja suunist EKP/2014/31 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonidega ja tagatise kõlblikkusega. EKP veebilehel on avaldatud pressiteade, mis sisaldab üksikasjalikku teavet asjaomaste muutvate õigusaktidega kehtestatud muudatuste kohta.

Täiendavate krediidinõuete raamistike kehtivuse pikendamine

9. veebruaril 2018 kiitis EKP nõukogu heaks täiendavate krediidinõuete raamistike kehtivuse pikendamise nende praeguses vormis kuni teise seeria (TLTRO-II) viimase suunatud pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtajani, mis kavakohaselt on 24. märts 2021. Täiendavate krediidinõuete raamistikud võeti kasutusele 2011. aastal, et võimaldada eurosüsteemi riikide keskpankadel tagatisena aktsepteerida teatud krediidinõudeid, mis ei vastanud suunises EKP/2014/60 (eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta) sätestatud kõlblikkuse eeskirjadele ja/või krediidikvaliteedi standarditele. Riikide keskpangad aktsepteerivad oma täiendavad krediidinõuete raamistikud pärast EKP nõukogu heakskiitu ja tingimusel, et aktsepteerimisest tuleneva kahju katab ainult raamistiku aktsepteerinud keskpank. Üksikasjalikum teave täiendavate krediidinõuete raamistike kohta on kättesaadav EKP veebilehel.

Turuinfrastruktuur ja maksed

Asutati euro kübervastupidamisvõime nõukogu üleeuroopaliste finantsinfrastruktuuride kaitseks

26. jaanuaril 2018 kiitis EKP nõukogu heaks euro kübervastupidamisvõime nõukogu asutamise eesmärgiga suurendada finantsturu infrastruktuuride ja nende kriitilise tähtsusega teenusepakkujate ning kogu ELi finantssektori kübervastupidamisvõimet. Nõukogu esimees on EKP juhatuse liige ja sinna kuuluvad esindajad järgmistest asutustest ja organisatsioonidest: i) üleeuroopalised finantsturu infrastruktuurid ja nende kriitilise tähtsusega teenusepakkujad, ii) eurosüsteemi juhtivad järelevalveasutused (seitsme liikmesriigi keskpangad ja EKP), kes vastutavad üleeuroopaliste finantsinfrastruktuuride järelevalve eest ning iii) kolm muud EKPSi keskpanka rotatsiooni põhimõttel. Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet, Euroopa Pangandusjärelevalve, ühtne järelevalvemehhanism, Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve, Europol ja EKP infosüsteemide peadirektoraat on kutsutud nõukogus osalema vaatlejana. Üldteave Euroopa kübervastupidamisvõime nõukogu kohta avaldatakse EKP veebilehel.

Väärtpaberiarveldussüsteemide vaheliste uute kaudühenduste kõlblikkus

1. veebruaril 2018 kiitis EKP nõukogu heaks üheksa uue kaudühenduse kasutamise eurosüsteemi laenuoperatsioonides. Need ühendused on arveldussüsteemide Clearstream Banking AG Frankfurt CBF-CREATION, Clearstream Banking S.A. Luxembourg (CBL) ja LuxCSD ning Euroclear France, Euroclear Nederland ja Monte Titoli vahel CBF-süsteemi kaudu ning CBF-CREATION'ist lähtuvate ühenduste puhul ka CBLi kaudu. EKP veebilehel kättesaadavaid kõlblike ühenduste loetelusid ajakohastatakse pärast seda, kui uued kaudühendused hakkavad toimima.

Õigusaktid

EKP arvamus pangakontode ja finantstehingute keskregistri korralduse kohta Belgias

26. jaanuaril 2018 võttis EKP nõukogu Belgia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2018/4.

EKP arvamus kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete põhiteabe dokumentide kohta Sloveenias

31. jaanuaril 2018 võttis EKP nõukogu Sloveenia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2018/5.

EKP arvamus Malta finantsinspektsiooni rahastamisallikate ja juhtimise kohta

6. veebruaril 2018 võttis EKP nõukogu Malta keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2018/6.

EKP arvamus krediidiasutuste tuginemise kohta rahastamisele, mis saadakse finantsinstitutsioonidelt

6. veebruaril 2018 võttis EKP nõukogu Ungari keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2018/7.

EKP arvamus rahaliste vahendite tagastamise kohta Sloveenia Vabariigile nimekirja kantud maksuparadiisidest

14. veebruaril 2018 võttis EKP nõukogu Sloveenia Vabariigi rahvusassamblee taotlusel vastu arvamuse CON/2018/8.

EKP arvamus täiendavate makrotasandi usaldatavusjärelevalve meetmete kohta seoses eluaseme hüpoteekidega Luksemburgis

19. veebruaril 2018 võttis EKP nõukogu Luksemburgi rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2018/9.

EKP arvamus Central Bank of Cyprusele uute ülesannete panemise kohta seoses kaardipõhiste maksetehingute vahendustasudega

14. veebruaril 2018 võttis EKP nõukogu Küprose Vabariigi rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2018/10.

EKP arvamus Bank of Greece’ile uute ülesannete panemise kohta seoses kaardipõhiste maksetehingute vahendustasudega

15. veebruaril 2018 võttis EKP nõukogu Kreeka rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2018/11.

Üldjuhtimine

EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Austria keskpanga välisaudiitorite kohta

26. jaanuaril 2018 võttis EKP nõukogu vastu soovituse EKP/2018/1 Euroopa Liidu Nõukogule Austria keskpanga välisaudiitorite kohta. Soovitus on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

EKP 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne

21. veebruaril 2018 kiitis EKP nõukogu heaks EKP 2017. aasta auditeeritud finantsaruande. Raamatupidamise aastaaruanne koos pressiteatega avaldati EKP veebilehel 22. veebruaril 2018. Raamatupidamise aastaaruande osana avaldati ka 2017. aasta tegevusaruanne.

Statistika

EKP määrus pensionifondide statistikaaruandluse nõuete kohta

26. jaanuaril 2018 võttis EKP nõukogu vastu määruse EKP/2018/2 pensionifondide statistikaaruandluse nõuete kohta. Määruse kohta on läbi viidud EKP avalik konsultatsioon ja ulatuslik konsultatsioon sidusrühmadega ning koostööd on tehtud ka muude asutustega (nt Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), et minimeerida sektori aruandluskoormust. Määrus avaldati Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Dialoog eurosüsteemi/EKPSi statistikakomitee ja pangandussektori vahel statistikaküsimustes

31. jaanuaril 2018 kiitis EKP nõukogu heaks otsuse hakata korraldama iga-aastaseid kohtumisi, mille eesmärk on hõlbustada statistikaküsimuste arutamist eurosüsteemi/EKPSi statistikakomitee liikmete ja pangandussektori esindajate vahel. Kuna EKPSi statistika arendamiseks või edendamiseks läbiviidavad projektid vältavad keskmisest kauem ja avaldavad märkimisväärset mõju neile finantssektori liikmetele, kellele kehtib aruandekohustus, siis eeldatakse, et asjaomased kohtumised võimaldavad korrapärast teabevahetust käimasolevate algatuste ja nende põhjuste kohta, aidates tagada positiivsemat suhtlust aruandeid esitavate pankadega. Esimene kohtumine toimub kavakohaselt 2018. aasta märtsis. Lisateavet kohtumiste kohta saab EKP veebilehelt.

Pangandusjärelevalve

2018. aasta ELi-ülese stressitesti läbiviimine koostöös Euroopa Pangandusjärelevalvega

31. jaanuaril 2018 teatas EKP, et koostöös Euroopa Pangandusjärelevalvega (EBA) korraldatava 2018. aasta ELi-ülese stressitesti raames analüüsitakse 37 euroala panka, kelle varad moodustavad 70% euroala pangandussektori koguvaradest. ELi-ülese stressitesti läbiviimisel lähtutakse EBA meetoditest, andmevormidest ja stsenaariumidest ning stressitesti tulemused üksikute pankade kohta avaldatakse eeldatavasti 2. novembriks 2018. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

IFRS 9 üleminekukorra kohase teabe ühtset avalikustamist käsitlevate EBA suuniste järgimine

7. veebruaril 2018 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid seoses järelevalvenõukogu ettepanekuga teavitada Euroopa Pangandusjärelevalvet (EBA) EKP kavatsusest järgida tema otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul EBA suuniseid, mis käsitlevad määruse (EL) nr 575/2013 (kapitalinõuete määrus) artikli 473a kohast teabe ühtset avalikustamist seoses üleminekukorraga, mis leevendab IFRS 9 kasutuselevõtu mõju omavahenditele (EBA/GL/2018/01). Suuniseid kohaldatakse alates 20. märtsist 2018. Neis järgitakse Baseli pangajärelevalve komitee soovitatud avalikustamisnõudeid, et võtta arvesse IFRS 9 üleminekukorra mõju kapitali suhtarvudele ja finantsvõimenduse määradele rakendamaks kapitalinõuete määruses sätestatud avalikustamisnõudeid kooskõlas rahvusvaheliste standarditega.

Juhend tegevusloataotluste hindamise kohta ja juhend fintech-krediidiasutuste tegevusloataotluste hindamise kohta

8. veebruaril 2018 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid seoses järelevalvenõukogu ettepanekuga avaldada juhend tegevusloataotluste hindamise kohta ja juhend fintech-krediidiasutuste tegevusloataotluste hindamise kohta. Mõlemat juhendit muudeti vastavalt avaliku konsultatsiooni raames saadud märkustele. Juhendid koos tagasiside aruandega avaliku konsultatsiooni kohta on peatselt kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Otsus kehtestada moratoorium pangale ABLV Bank

19. veebruaril 2018 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule kuulutada pangale ABLV Bank välja moratoorium, mille jooksul on asjaomasel pangal ajutiselt, kuni edasise teatamiseni, keelatud teha mis tahes makseid oma finantskohustuste täitmiseks. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Kontaktandmed