Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

únor 2018

Tržní operace

Aktualizace seznamu referenčních směnných kurzů vůči euru

Rada guvernérů rozhodla 26. ledna 2018 opět začlenit islandskou korunu na seznam měn, na němž ECB zveřejňuje denní referenční směnné kurzy vůči euru. Uvádění této měny bylo pozastaveno v prosinci 2008 v důsledku absence spolehlivého směnného kurzu určovaného trhem po zavedení kapitálových omezení islandskými orgány. Ukončení těchto omezení v březnu 2017 a návrat spolehlivého směnného kurzu určovaného trhem je důvodem pro její opětovné začlenění, které je účinné od 1. února 2018. Referenční směnné kurzy vycházející z pravidelného dojednávání kurzů mezi centrálními bankami v celé Evropě, které se koná zpravidla každý pracovní den ve 14.15 SEČ, jsou obvykle aktualizovány denně kolem 16.00 SEČ.

Každoroční přezkum akceptovaných neregulovaných trhů, emitentů klasifikovaných jako multilaterální rozvojové banky nebo mezinárodní organizace a emitentů klasifikovaných jako agentury zařazené do kategorie srážek II

Rada guvernérů provedla 26. ledna 2018 přezkum i) seznamu akceptovaných neregulovaných trhů aktiv způsobilých jako zajištění pro operace měnové politiky Eurosystému, ii) seznamu emitentů klasifikovaných jako multilaterální rozvojové banky nebo mezinárodní organizace a iii) seznamu emitentů klasifikovaných jako agentury zařazené do kategorie srážek II. První dva seznamy zůstávají beze změny. Pokud jde o třetí seznam (emitenti klasifikovaní jako agentury zařazené do kategorie srážek II), byly začleněny Caisse des Dépôts et Consignations a Nederlandse Waterschapsbank, zatímco Cassa Depositi e Prestiti byla ze seznamu vyjmuta, neboť již nesplňuje určité kvalitativní prahové hodnoty stanovené ECB pro zařazení cenných papírů emitovaných některými agenturami do kategorie srážek II. V tomto smyslu 1. února 2018 aktualizované seznamy byly zveřejněny na internetových stránkách ECB.

Změny právního rámce pro provádění měnové politiky Eurosystému

Rada guvernérů přijala 7. února 2018 troje obecné zásady (obecné zásady ECB/2018/3, ECB/2018/4 a ECB/2018/5), kterými se mění obecné zásady o provádění měnové politiky Eurosystému (ECB/2014/60), resp. obecné zásady o srážkách při ocenění uplatňovaných při provádění rámce měnové politiky Eurosystému (ECB/2015/35) a obecné zásady o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění (ECB/2014/31). Související tisková zpráva obsahující podrobné informace o změnách provedených v těchto pozměňovacích právních aktech je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Prodloužení rámců pro dodatečné úvěrové pohledávky

Rada guvernérů schválila 9. února 2018 prodloužení rámců pro dodatečné úvěrové pohledávky (ACC) v jejich stávajícím formátu až do data splatnosti konečné cílené dlouhodobější refinanční operace v rámci druhé série (TLTRO II), které je naplánováno na 24. března 2021. Rámce ACC byly zavedeny v roce 2011, aby umožňovaly národním centrálním bankám Eurosystému přijímat jako zajištění určité úvěrové pohledávky, které nesplňují pravidla způsobilosti nebo standardy úvěrové kvality stanovené obecnými zásadami ECB/2014/60 o provádění měnové politiky Eurosystému. Přijetí rámců ACC národních centrálních bank podléhá předchozímu schválení Radou guvernérů a podmínce, že ztráty z přijetí ACC nese výhradně přijímající národní centrální banka. Podrobnější informace o rámcích ACC jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Tržní infrastruktura a platební styk

Vznik Evropské rady pro kybernetickou odolnost celoevropských finančních infrastruktur

Rada guvernérů schválila 26. ledna 2018 vznik Evropské rady pro kybernetickou odolnost (ECRB) celoevropských finančních infrastruktur s cílem posílit kybernetickou odolnost infrastruktur finančního trhu a jejich poskytovatelů kritických služeb i širšího finančního sektoru EU. ECRB, které předsedá člen Výkonné rady ECB, sdruží zástupce i) celoevropských infrastruktur finančního trhu a jejich poskytovatelů kritických služeb, ii) předních orgánů dohledu Eurosystému nad celoevropskými finančními infrastrukturami (tj. sedmi národních centrálních bank a ECB) a iii) tří dalších národních centrálních bank ESCB na základě rotace. Jako pozorovatelé budou přizváni Evropská komise, Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací, Evropský orgán pro bankovnictví, Jednotný mechanismus dohledu, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, Europol a generální ředitelství ECB pro informační systémy. Obecné informace o ECRB budou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Způsobilost nových zprostředkovaných spojení mezi systémy vypořádání obchodů s cennými papíry

Rada guvernérů schválila 1. února 2018 devět nových zprostředkovaných spojení z Clearstream Banking AG Frankfurt CBF-CREATION, Clearstream Banking S.A. Luxembourg (CBL) a LuxCSD do Euroclear France, Euroclear Nederland a Monte Titoli prostřednictvím CBF-system a také prostřednictvím CBL pro spojení z CBF-CREATION jako způsobilá pro úvěrové operace Eurosystému. Seznam způsobilých spojení na internetových stránkách ECB bude aktualizován po uvedení nových zprostředkovaných spojení do provozu.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k organizaci centrálního registru bankovních účtů a finančních transakcí v Belgii

Rada guvernérů přijala 26. ledna 2018 stanovisko CON/2018/4 na žádost belgického ministerstva financí.

Stanovisko ECB ke sdělením klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou ve Slovinsku

Rada guvernérů přijala 31. ledna 2018 stanovisko CON/2018/5 na žádost slovinského ministerstva financí.

Stanovisko ECB ke zdrojům financování a řízení maltského úřadu pro finanční služby

Rada guvernérů přijala 6. února 2018 stanovisko CON/2018/6 na žádost Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta.

Stanovisko ECB k závislosti úvěrových institucí na finančních prostředcích pocházejících od finančních podniků v Maďarsku

Rada guvernérů přijala 6. února 2018 stanovisko CON/2018/7 na žádost Magyar Nemzeti Bank.

Stanovisko ECB k navrácení peněžních prostředků Republiky Slovinsko z určených daňových rájů

Rada guvernérů přijala 14. února 2018 stanovisko CON/2018/8 na žádost Národního shromáždění Slovinské republiky.

Stanovisko ECB k dodatečným makroobezřetnostním nástrojům týkajícím se hypotečních úvěrů na obytné nemovitosti v Lucembursku

Rada guvernérů přijala 19. února 2018 stanovisko CON/2018/9 na žádost lucemburského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k pověření Central Bank of Cyprus novými úkoly, které se týkají mezibankovních poplatků za karetní platební transakce

Rada guvernérů přijala 14. února 2018 stanovisko CON/2018/10 na žádost ministerstva financí Kyperské republiky.

Stanovisko ECB k pověření Central Bank of Cyprus novými úkoly, které se týkají mezibankovních poplatků za karetní platební transakce

Rada guvernérů přijala 15. února 2018 stanovisko CON/2018/11 na žádost řeckého ministerstva financí.

Správa a řízení

Doporučení ECB Radě Evropské unie o externím auditorovi Oesterreichische Nationalbank

Rada guvernérů přijala 26. ledna 2018 doporučení ECB/2018/1 Radě Evropské unie o externím auditorovi Oesterreichische Nationalbank. Doporučení bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Roční účetní závěrka ECB za rok 2017

Rada guvernérů schválila 21. února 2018 auditované účetní výkazy ECB za účetní rok 2017. Roční účetní závěrka a příslušná tisková zpráva byly 22. února 2018 zveřejněny na internetových stránkách ECB. Zpráva o činnosti za rok 2017 byla zveřejněna jako součást roční účetní závěrky ECB.

Statistika

Nařízení ECB o statistické zpravodajské povinnosti penzijních fondů

Rada guvernérů přijala 26. ledna 2018 nařízení ECB/2018/2 o statistické zpravodajské povinnosti penzijních fondů. Toto nařízení, které navazuje na veřejnou konzultaci ECB a rozsáhlý proces konzultací se zainteresovanými stranami i na dohody s dalšími orgány (např. EIOPA) s cílem minimalizovat zpravodajskou zátěž odvětví, bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské a na internetových stránkách ECB.

Dialog o statistických otázkách mezi Výborem Eurosystému/ESCB pro statistiku a bankovním sektorem

Rada guvernérů schválila 31. ledna 2018 nastavení ročních setkání, jejichž cílem je usnadnit diskuzi o statistických otázkách mezi členy Výboru Eurosystému/ESCB pro statistiku (STC) a zástupci bankovního sektoru. Vzhledem k tomu, že projekty rozvoje nebo posílení statistiky ESCB jsou střednědobé a mají výrazný dopad na členy finančního sektoru podléhající zpravodajské povinnosti, měla by tato setkání umožnit pravidelnou výměnu informací o současných iniciativách a důvodech politik, z nichž vycházejí, a pomoci jim zajistit pozitivnější vazbu s vykazujícími bankami. První setkání by se mělo konat v březnu 2018. Podrobnější informace o těchto zasedáních budou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Bankovní dohled

Provedení zátěžového testu v rámci celé EU v roce 2018 s Evropským orgánem pro bankovnictví

Rada guvernérů oznámila 31. ledna 2018, že jako součást zátěžového testu v rámci celé EU prováděného v roce 2018 s Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA) prověří 37 bank v eurozóně, které představují 70 % celkových bankovních aktiv v eurozóně. Zátěžový test v rámci celé EU bude proveden podle metodiky, šablon a scénářů EBA a výsledky jednotlivých bank by měly být zveřejněny do 2. listopadu 2018. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Dodržování pokynů EBA k požadavkům na zpřístupňování informací souvisejících s přechodnými opatřeními IFSR 9.

Rada guvernéru nevznesla 7. února 2018 námitky k návrhu Rady dohledu oznámit EBA, že v případě významných institucí pod svým dohledem hodlá ECB dodržovat pokyny EBA k jednotnému zpřístupňování informací podle článku 473a nařízení (EU) č. 575/2013 (nařízení o kapitálových požadavcích (CRR)), pokud jde o přechodné období pro zmírnění dopadu zavedení IFRS 9 na vlastní kapitál (EBA/GL/2018/01). Tyto pokyny, které se začnou uplatňovat od 20. března 2018, navazují na požadavky na zpřístupňování informací navržené Basilejským výborem pro bankovní dohled s cílem zohlednit dopad přechodných opatření IFRS 9 na kapitál a pákové poměry a zavést tak požadavky na zpřístupňování informací podle CRR způsobem, který odpovídá mezinárodním standardům.

Pokyny pro hodnocení žádostí o licenci a pokyny pro hodnocení žádostí o licenci finančnětechnologických úvěrových institucí.

Rada guvernérů nevznesla 8. února 2018 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit pokyny pro hodnocení žádostí o licenci a pokyny pro hodnocení žádostí o licenci finančnětechnologických úvěrových institucí, obojí ve znění po související veřejné konzultaci. Pokyny společně s odpovědí na veřejnou konzultaci budou v nejbližší době k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Rozhodnutí uvalit moratorium na ABLV Bank

Rada guvernérů nevznesla 19. února 2018 námitky k návrhu Rady dohledu uvalit moratorium na ABLV Bank, čímž je přechodně a do odvolání ABLV zakázáno provádět jakékoli úhrady svých finančních závazků. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média