Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Helmikuu 2018

Markkinaoperaatiot

Euron viitekurssiluettelon päivitys

EKP:n neuvosto päätti 26.1.2018 palauttaa Islannin kruunun niiden valuuttojen joukkoon, joista EKP julkaisee päivittäin euron viitekurssit. Kruunuviitekurssin ilmoittaminen keskeytettiin joulukuussa 2008, sillä kruunulle ei ollut luotettavaa markkinaehtoista vaihtokurssia Islannin viranomaisten otettua käyttöön pääomaliikkeiden rajoituksia. Koska rajoitukset poistettiin maaliskuussa 2017 ja Islannin kruunulla on jälleen luotettava markkinaehtoinen vaihtokurssi, euron kruunuviitekurssia alettiin julkaista uudelleen 1.2.2018. Viitekurssit määritetään eurooppalaisten keskuspankkien välisissä säännöllisissä neuvotteluissa. Yleensä neuvottelut järjestetään jokaisena pankkipäivänä klo 14.15 ja kurssit päivitetään kunakin päivänä noin klo 16.00 Keski-Euroopan aikaa.

Hyväksytyt ei-säännellyt markkinat, monenvälisiksi kehityspankeiksi tai kansainvälisiksi organisaatioiksi luokitellut liikkeeseenlaskijat sekä valtiosidonnaisiksi laitoksiksi luokitellut liikkeeseenlaskijat (aliarvostusluokka II)

EKP:n neuvosto päätti 26.1.2018 vuotuisen tarkistuksen pohjalta, että eurojärjestelmän rahapoliittisten operaatioiden kannalta hyväksyttäviä ei-säänneltyjä vakuuskelpoisten omaisuuserien markkinoita koskevaan luetteloon ja monenvälisiksi kehityspankeiksi tai kansainvälisiksi organisaatioiksi luokiteltuja liikkeeseenlaskijoita koskevaan luetteloon ei tarvita muutoksia. Aliarvostusluokkaan II kuuluvien valtiosidonnaisiksi laitoksiksi luokiteltujen laitosten luetteloon lisättiin Caisse des Dépôts et Consignations ja Nederlandse Waterschapsbank. Luettelosta poistettiin Cassa Depositi e Prestiti, koska sen liikkeeseen laskemien velkapaperien määrä ei enää täytä tiettyjä kynnysarvoja, jotka EKP on asettanut aliarvostusluokkaan II luokittelulle. Luettelot päivitettiin 1.2.2018, ja ne on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Muutoksia eurojärjestelmän rahapolitiikan täytäntöönpanosäädöksiin

EKP:n neuvosto antoi 7.2.2018 kolmet muutossuuntaviivat: suuntaviivoilla EKP/2018/3 muutetaan eurojärjestelmän rahapolitiikan täytäntöönpanoa koskevia suuntaviivoja (EKP/2014/60), suuntaviivoilla EKP/2018/4 muutetaan eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta annettuja suuntaviivoja (EKP/2015/35) ja suuntaviivoilla EKP/2018/5 muutetaan eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettuja suuntaviivoja (EKP/2014/31). Muutoksista kerrotaan tarkemmin lehdistötiedotteessa, joka on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Jatkoa lainasaamisten tilapäiselle vakuuskelpoisuudelle

EKP:n neuvosto hyväksyi 9.2.2018 lainasaamisten tilapäisen vakuuskelpoisuuden jatkamisen nykymuodossaan kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden toisen sarjan viimeisen operaation erääntymispäivään eli 24.3.2021 saakka. Eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit ovat vuodesta 2011 lähtien saaneet hyväksyä vakuudeksi tiettyjä lainasaamisia, jotka eivät ole eurojärjestelmän rahapolitiikan täytäntöönpanoa koskevissa suuntaviivoissa EKP/2014/60 vahvistettujen vakuuskelpoisuussääntöjen ja/tai luottoluokitusvaatimusten mukaisia. Kansallisten keskuspankkien on saatava EKP:n neuvostolta ennakkolupa lainasaamisten hyväksymiseen vakuudeksi. Lupa myönnetään sillä edellytyksellä, että lainasaamisten hyväksymisestä johtuvista tappioista vastaa yksin järjestelyn hyväksyvä kansallinen keskuspankki. Yksityiskohtaisempaa tietoa lainasaamisten vakuuskelpoisuudesta on EKP:n verkkosivuilla.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Yleiseurooppalaisten euromääräisten rahoitusmarkkinainfrastruktuurien kyberresilienssiä käsittelevä lautakunta

EKP:n neuvosto hyväksyi 26.1.2018 yleiseurooppalaisten euromääräisten rahoitusmarkkinainfrastruktuurien kyberresilienssiä käsittelevän lautakunnan (Euro Cyber Resilience Board, ECRB) perustamisen. Lautakunnan tavoitteena on lisätä rahoitusmarkkinainfrastruktuurien ja niihin liittyvien kriittisten palvelujen tarjoajien sekä koko EU:n rahoitusalan kykyä selviytyä kyberuhista. Lautakunnan puheenjohtajana toimii EKP:n johtokunnan jäsen. Muut jäsenet valitaan vuorotteluperiaatteella, ja he edustavat yleiseurooppalaisia rahoitusmarkkinainfrastruktuureja ja niihin liittyvien kriittisten palvelujen tarjoajia, yleiseurooppalaisten rahoitusmarkkinainfrastruktuurien yleisvalvonnasta päävastuun kantavia eurojärjestelmän keskuspankkeja (eli seitsemää kansallista keskuspankkia ja EKP:tä) sekä kolmea muuta EKPJ:hin kuuluvaa kansallista keskuspankkia. Euroopan komission, Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston, Euroopan pankkiviranomaisen, yhteisen valvontamekanismin, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen, Europolin ja EKP:n tietotekniikan pääosaston edustajat kutsutaan lautakuntaan tarkkailijoiksi. Yleistietoa lautakunnasta julkaistaan EKP:n verkkosivuilla.

Uusia arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien välisiä ketjutettuja linkkejä

EKP:n neuvosto hyväksyi 1.2.2018 eurojärjestelmän luotto-operaatioiden toteutusta varten yhdeksän uutta ketjutettua linkkiä Clearstream Banking AG Frankfurt CBF-CREATIONista, Clearstream Banking S.A. Luxembourgista (CBL) ja LuxCSD:stä Euroclear Franceen, Euroclear Nederlandiin ja Monte Titoliin. Linkit kulkevat CBF-systemin kautta ja CBF-CREATIONin tapauksessa myös CBL:n kautta. EKP:n verkkosivuilla oleva luettelo hyväksytyistä linkeistä päivitetään sen jälkeen, kun uudet ketjutetut linkit on otettu käyttöön.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto pankkitilien ja rahoitusoperaatioiden keskusrekisterin järjestämisestä Belgiassa

EKP:n neuvosto antoi 26.1.2018 Belgian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2018/4.

EKP:n lausunto vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevista avaintietoasiakirjoista Sloveniassa

EKP:n neuvosto antoi 31.1.2018 Slovenian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2018/5.

EKP:n lausunto Maltan rahoituspalveluviranomaisen rahoituksesta ja hallinnosta

EKP:n neuvosto antoi 6.2.2018 Maltan keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2018/6.

EKP:n lausunto luottolaitosten rahoittamisesta rahoituslaitoksilta peräisin olevilla varoilla Unkarissa

EKP:n neuvosto antoi 6.2.2018 Unkarin keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2018/7.

EKP:n lausunto rahavarojen palauttamisesta Slovenian tasavallalle nimetyistä veroparatiiseista

EKP:n neuvosto antoi 14.2.2018 Slovenian parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2018/8.

EKP:n lausunto kiinnitysluottoja kokevista makrovakauspoliittisista lisävälineistä Luxemburgissa

EKP:n neuvosto antoi 19.2.2018 Luxemburgin valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2018/9.

EKP:n lausunto korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettaviin siirtohintoihin liittyvien uusien tehtävien antamisesta Central Bank of Cyprusille

EKP:n neuvosto antoi 14.2.2018 Kyproksen valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2018/10.

EKP:n lausunto korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettaviin siirtohintoihin liittyvien uusien tehtävien antamisesta Bank of Greecelle

EKP:n neuvosto antoi 15.2.2018 Kreikan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2018/11.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suositus Euroopan unionin neuvostolle Itävallan keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 26.1.2018 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Oesterreichische Nationalbankin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2018/1). Suositus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n tilinpäätös vuodelta 2017

EKP:n neuvosto hyväksyi 21.2.2018 EKP:n tilintarkastetun tilinpäätöksen tilikaudelta 2017. Tilinpäätös ja siitä kertova lehdistötiedote julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 22.2.2018. Tilinpäätöksen yhteydessä julkaistiin myös johdon raportti vuodelta 2017.

Tilastot

EKP:n asetus tilastointiin liittyvistä eläkerahastojen tiedonantovaatimuksista

EKP:n neuvosto antoi 26.1.2018 asetuksen EKP/2018/2 tilastointiin liittyvistä eläkerahastojen tiedonantovaatimuksista. Asetus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla. Asetusluonnoksesta kuultiin kattavasti eri sidosryhmiä, ja siitä myös järjestettiin julkinen kuulemismenettely. Lisäksi EIOPAn ja muiden EU-viranomaisten kanssa ryhdyttiin järjestelyihin toimialaan kohdistuvan raportointitaakan minimoimiseksi.

Eurojärjestelmän/EKPJ:n tilastokomitean ja pankkialan välinen vuoropuhelu

EKP:n neuvosto hyväksyi 31.1.2018 vuotuisten tilastokokousten järjestämisen eurojärjestelmän/EKPJ:n tilastokomitean ja pankkialan edustajien välisen vuoropuhelun helpottamiseksi. Kokousten avulla pyritään luomaan säännöllinen tietojenvaihto meneillään olevista EKPJ:n tilastojen kehittämis- ja parantamishankkeista, sillä hankkeita toteutetaan keskipitkällä aikavälillä ja niillä on huomattava vaikutus raportointivelvoitteiden alaisiin rahoitusalan toimijoihin. Näin pystytään paremmin selventämään tilastohankkeiden tausta-ajatuksia ja parantamaan vuorovaikutussuhteita raportoiviin pankkeihin. Ensimmäinen kokous on määrä pitää maaliskuussa 2018. Kokouksista kerrotaan tarkemmin EKP:n verkkosivuilla.

Pankkivalvonta

EPV:n kanssa suoritettava vuoden 2018 EU:n laajuinen stressitesti

EKP ilmoitti 31.1.2018, että se testaa Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) kanssa suoritettavan EU:n laajuisen stressitestin yhteydessä 37 euroalueen pankkia, joiden hallussa on 70 % euroalueen pankkisektorin kokonaisvaroista. Stressitesteissä noudatetaan EPV:n laatimia menetelmiä, malleja ja skenaarioita. Yksittäisiä pankkeja koskevat tulokset julkistettaneen 2.11.2018 mennessä. EKP:n pankkivalvontasivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

IFRS 9:n siirtymäjärjestelyissä sovellettavia julkistamisvaatimuksia koskevien EPV:n ohjeiden noudattaminen

EKP:n neuvosto jätti 7.2.2018 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa EPV:lle, että EKP aikoo noudattaa valvonnassaan olevien merkittävien laitosten osalta EPV:n ohjeita EBA/GL/2018/01. Ohjeet koskevat asetuksen (EU) N:o 575/2013 (vakavaraisuusasetuksen) artiklan 473 a mukaisia yhtenäisiä julkistamismuotoja, joita sovelletaan IFRS 9 -standardin käyttöönottoa koskevalla siirtymäkaudella sen vaikutuksen lieventämiseksi, joka standardilla on omiin varoihin. Ohjeiden soveltaminen alkaa 20.3.2018, ja niissä noudatetaan Baselin pankkivalvontakomitean ehdotuksen mukaisia julkistamisvaatimuksia, jotta voidaan huomioida IFRS 9 ‑standardin siirtymäjärjestelyjen vaikutus vakavaraisuussuhteeseen ja vähimmäisomavaraisuusasteeseen. Näin vakavaraisuusasetuksen mukaiset julkistamisvaatimukset voidaan täyttää kansainvälisten standardien mukaisella tavalla.

Toimilupahakemusten arviointiopas ja fintech-luottolaitosten toimilupahakemusten arviointiopas

EKP:n neuvosto jätti 8.2.2018 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista toimilupahakemusten arviointiopas ja fintech-luottolaitosten toimilupahakemusten arviointiopas, jotka on viimeistelty opasluonnoksista järjestetyn julkisen kuulemisen perusteella. Oppaat ja julkisesta kuulemisesta laadittu palauteyhteenveto ovat piakkoin saatavilla EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Päätös ABLV-Bankin asettamisesta moratorioon

EKP:n neuvosto jätti 19.2.2018 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta asettaa ABLV Bank moratorioon, jonka nojalla pankkia kielletään toistaiseksi suorittamasta mitään rahoitusvelkoihinsa liittyviä maksuja, kunnes toisin ilmoitetaan. EKP:n pankkivalvontasivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle