Menu

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

април 2016 г.

Пазарни операции

Изменение на правен акт относно програмата за закупуване на активи на публичния сектор

На 18 април 2016 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2016/8 за изменение на Решение (ЕС) 2015/774 относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (ЕЦБ/2015/10). Изменението придава правна сила на решенията, приети на 10 март 2016 г. от Управителния съвет, за засилване на темпа на покупките по разширената програма за закупуване на активи и за съответно изменение на параметрите на програмата за закупуване на активи на публичния сектор във връзка с лимитите за всяка емисия и емитент. Решението е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Оперативни аспекти на програмата за закупуване от корпоративния сектор

На 21 април 2016 г. Управителният съвет взе решение във връзка с редица оперативни характеристики на програмата за закупуване от корпоративния сектор, която беше въведена на 10 март 2016 г. като допълнителен компонент към програмата за закупуване на активи. Подробна информация за тези характеристики е представена в прессъобщение и свързани с това въпроси и отговори, публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Финансова стабилност и надзор

Доклад на ЕЦБ от 2016 г. относно „Финансовата интеграция в Европа“

На 6 април 2016 г. Управителният съвет отбеляза, че десетото издание на доклада на ЕЦБ за „Финансовата интеграция в Европа“ ще бъде публикувано на 25 април 2016 г. по повод на съвместната конференция на ЕЦБ и Европейската комисия относно финансовата интеграция и стабилност в Европа. Докладът представя състоянието на финансовата интеграция в еврозоната и дейностите на Евросистемата за нейното насърчаване. Той също така съдържа редица тематични статии.

Платежни системи и пазарна инфраструктура

Доклад за напредъка по TARGET2-Securities (T2S)

На 18 март 2016 г. Управителният съвет взе предвид двадесет и първия доклад за напредъка по T2S и одобри актуализирания план за миграция, включен в него. Управителният съвет също така одобри преработена версия на изискванията на потребителите на T2S. Планът за миграция и изискванията на потребителите са публикувани на уебсайта на ЕЦБ. Управителният съвет освен това реши своевременно да публикува на уебсайта на ЕЦБ финансовите сметки на T2S.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане до търгуване на ценни книжа

На 17 март 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/15 по искане на Съвета.

Становище на ЕЦБ относно създаването и функционирането на организации за прехвърляне на недвижима собственост в Кипър

На 17 март 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/16 по искане на министъра на финансите на Кипър.

Становище на ЕЦБ относно реформата на кооперативните банки, гаранционната схема за секюритизации на необслужвани кредити и кредитния капацитет на алтернативните инвестиционни фондове в Италия

На 24 март 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/17 по искане на Министерството на икономиката и финансите на Италия.

Становище на ЕЦБ относно условията за погасяване на ипотечните кредити в Швеция

На 24 март 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/18 по искане на Finansinspektionen (Службата за финансов надзор в Швеция).

Становище на ЕЦБ относно платежните услуги в България

На 24 март 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/19 по искане на Българска народна банка.

Становище на ЕЦБ относно режима, приложим спрямо прехвърлимите дългови ценни книжа във Франция

На 30 март 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/20 по искане на Министерството на финансите и публичните сметки на Франция.

Становище на ЕЦБ относно вноската на Австрия във Фонда за ограничаване на последиците от бедствия и за подпомагане след бедствия на Международния валутен фонд

На 6 април 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/21 по искане на Министерството на финансите на Австрия.

Становище на ЕЦБ относно предложение за решение на Съвета за определяне на мерки за постепенно установяване на единно представителство на еврозоната в Международния валутен фонд

На 6 април 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/22 по искане на Съвета.

Становище на ЕЦБ относно предотвратяването на изпирането на пари и на финансирането на тероризма в Словения

На 13 април 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/23 по искане на Министерството на финансите на Словения.

Становище на ЕЦБ относно одита на бизнес операциите на Banka Slovenije

На 18 април 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/24 по искане на Министерството на финансите на Словения.

Становище на ЕЦБ относно проверките за истинност и годност на евробанкнотите и тяхното обращение

На 20 април 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/25 по искане на Banca d’Italia.

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 806/2014 с цел създаване на Европейска схема за гарантиране на депозитите

На 20 април 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/26 по искане на Съвета.

Статистика

Доклади за 2015 г. за качеството на статистическите данни

На 30 март 2016 г. Управителният съвет одобри оценката, съдържаща се в Доклада за 2015 г. за качеството на статистиката на платежния баланс и статистиката на международната инвестиционна позиция на еврозоната, както и в Доклада за 2015 г. за тримесечните финансови сметки на еврозоната. Впоследствие двата доклада бяха публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Годишен доклад на Комитета на ЕСЦБ за напредъка по събирането на подробни данни за кредити

На 14 април 2016 г. Управителният съвет взе под внимание годишния доклад за 2015 г. за напредъка относно подготвителните мерки за дългосрочната рамка за събирането на подробни данни за кредити, изготвен съгласно член 3, параграф 2 на Решение EЦБ/2014/6 относно организирането на подготвителни мерки за събирането на подробни данни за кредити от Европейската система на централните банки (ЕСЦБ).

Банков надзор

Решения на ЕЦБ във връзка със значимостта на поднадзорни кредитни институции

На 24 март 2016 г. Управителният съвет прие няколко решения във връзка със значимостта на редица поднадзорни кредитни институции. Актуализираният списък на поднадзорните лица (към 1 януари 2016 г.) е наличен на уебсайта на ЕЦБ.

Публични указания за прегледа на квалифицирането на капиталови инструменти като инструменти на допълнителния капитал от първи ред и на капитала от втори ред

На 5 април 2016 г. Управителният съвет прие публични указания за определяне на процедура, която ЕЦБ да следва при прегледа на квалифицирането на капиталовите инструменти като инструменти на допълнителния капитал от първи ред и на капитала от втори ред. В указанията също така е посочена информацията, която трябва да бъде предоставена от значимите поднадзорни лица, които включват такива инструменти при изчисляването на техния допълнителен капитал от първи ред или на капитала от втори ред. Публичните указания ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Данни за контакт за медиите