Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Aprill 2016

Turuoperatsioonid

Muutev õigusakt avaliku sektori väärtpaberite ostukava kohta

18. aprillil 2016 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2016/8, millega muudetakse otsust (EL) 2015/774 avaliku sektori varade järelturult ostmise kava kohta (EKP/2015/10). Muudatusega jõustuvad EKP nõukogu 10. märtsil 2016 tehtud otsused kiirendada laiendatud varaostukava raames tehtavaid varaoste ning kohandada avaliku sektori väärtpaberite ostukava parameetreid seoses emiteerija- ja emissioonipõhiste piirangutega. Otsus on kättesaadav EKP veebilehel.

Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava korralduslikud aspektid

21. aprillil 2016 tegi EKP nõukogu otsuse ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava mitme korraldusliku aspekti kohta. Kõnealune ostukava käivitati varaostukava täiendava osana 10. märtsil 2016. Täpsemat teavet nende aspektide kohta saab EKP veebilehel avaldatud pressiteatest ning asjakohastest küsimustest ja vastustest.

Finantsstabiilsus ja -järelevalve

EKP 2016. aasta aruanne Euroopa finantslõimumise kohta

6. aprillil 2016 võttis EKP nõukogu teadmiseks, et EKP kümnes aruanne Euroopa finantslõimumise kohta avaldatakse 25. aprillil 2016 Euroopa finantsturgude lõimumist ja stabiilsust käsitleva EKP ja Euroopa Komisjoni ühiskonverentsi puhul. Aruandes antakse ülevaade finantslõimumise olukorrast euroalal ja eurosüsteemi tegevusest selle edendamisel. Ühtlasi on aruandes artiklid muudel teemadel.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

TARGET2-Securities (T2S) projekti eduaruanne

18. märtsil 2016 tutvus EKP nõukogu T2Si käsitleva 21. eduaruandega ja kiitis heaks aruandes esitatud läbivaadatud üleminekukava. Ühtlasi kiitis nõukogu heaks T2Si kasutajanõuete dokumendi uue versiooni. Nii üleminekukava kui ka kasutajanõuete dokument on kättesaadavad EKP veebilehel. Samuti võttis EKP nõukogu vastu otsuse avaldada T2Si finantsaruanne peatselt EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti kohta

17. märtsil 2016 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2016/15.

EKP arvamus kinnisvara omandiõiguse üleandmise asutuste asutamise ja tegevuse kohta Küprosel

17. märtsil 2016 võttis EKP nõukogu Küprose rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2016/16.

EKP arvamus ühistupankade reformi, viivislaenude väärtpaberistamise tagamise skeemide ja alternatiivsete investeerimisfondide laenuandmisvõime kohta Itaalias

24. märtsil 2016 võttis EKP nõukogu Itaalia majandus- ja rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2016/17.

EKP arvamus hüpoteegi amortiseerimise nõuete kohta Rootsis

24. märtsil 2016 võttis EKP nõukogu Rootsi finantsjärelevalveasutuse taotlusel vastu arvamuse CON/2016/18.

EKP arvamus makseteenuste kohta Bulgaarias

24. märtsil 2016 võttis EKP nõukogu Bulgaaria keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2016/19.

EKP arvamus vabalt võõrandatavate võlaväärtpaberite suhtes kehtiva korra kohta Prantsusmaal

30. märtsil 2016 võttis EKP nõukogu Prantsusmaa rahandus- ja avaliku sektori arvepidamise ministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2016/20.

EKP arvamus Austria sissemaksete kohta Rahvusvahelise Valuutafondi katastroofide piiramise ja abi usaldusfondi

6. aprillil 2016 võttis EKP nõukogu Austria rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2016/21.

EKP arvamus seoses ettepanekuga nõukogu otsuse kohta, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis

6. aprillil 2016 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2016/22.

EKP arvamus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohta Sloveenias

13. aprillil 2016 võttis EKP nõukogu Sloveenia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2016/23.

EKP arvamus Banka Slovenije tehingute auditeerimise kohta

18. aprillil 2016 võttis EKP nõukogu Sloveenia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2016/24.

EKP arvamus euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta

20. aprillil 2016 võttis EKP nõukogu Itaalia keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2016/25.

EKP arvamus seoses ettepanekuga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 806/2014, et luua Euroopa hoiuste tagamise skeem

20. aprillil 2016 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2016/26.

Statistika

2015. aasta aruanded statistiliste andmete kvaliteedi kohta

30. märtsil 2016 kiitis EKP nõukogu heaks hinnangu, mis esitati 2015. aasta aruandes euroala maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika kvaliteedi kohta. Samuti kiitis nõukogu heaks 2015. aasta aruande euroala finantskontode kvartaliandmete kvaliteedi kohta. Mõlemad aruanded on avaldatud EKP veebilehel.

EKPSi statistikakomitee iga-aastane eduaruanne granulaarsete krediidiandmete kogumise kohta

14. aprillil 2016 tutvus EKP nõukogu 2015. aasta eduaruandega granulaarsete krediidiandmete kogumise pikaajalise raamistiku ettevalmistavate meetmete kohta, mis koostati vastavalt otsuse EKP/2014/6 (Euroopa Keskpankade Süsteemi granulaarsete krediidiandmete kogumise ettevalmistavate meetmete korralduse kohta) artikli 3 lõikele 2.

Pangandusjärelevalve

EKP otsused järelevalve alla kuuluvate krediidiasutuste olulisuse kohta

24. märtsil 2016 võttis EKP nõukogu vastu otsused seoses mitme järelevalve alla kuuluva krediidiasutuse olulisusega. Järelevalve alla kuuluvate üksuste ajakohastatud loetelu seisuga 1. jaanuar 2016 on kättesaadav EKP veebilehel.

Avalikud suunised kapitaliinstrumentide täiendavateks esimese taseme omavahenditeks ja teise taseme omavahenditeks kvalifitseerumise läbivaatamise kohta

5. aprillil 2016 võttis EKP nõukogu vastu avalikud suunised, millega kehtestatakse menetlus, mida EKP järgib, kui vaatab läbi kapitaliinstrumentide kvalifitseerumist täiendavateks esimese taseme omavahenditeks ja teise taseme omavahenditeks. Ühtlasi nimetatakse suunistes andmed, mida järelevalve alla kuuluvad olulised krediidiasutused peavad esitama, kui nad kaasavad selliseid instrumente täiendavate esimese taseme omavahendite või teise taseme omavahendite arvestusse. Suunised avaldatakse EKP veebilehel.