Menu

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

Travanj 2016.

Operacije na tržištu

Izmjene pravnog akta o programu kupnje vrijednosnih papira javnog sektora

Upravno je vijeće 18. travnja 2016. donijelo Odluku ESB/2016/8 o izmjeni Odluke (EU) 2015/774 o programu kupnje vrijednosnih papira javnog sektora na sekundarnim tržištima (ESB/2015/10). Izmjenom su ozakonjene odluke, koje je Upravno vijeće donijelo 10. ožujka 2016., da se intenziviraju kupnje u sklopu proširenog programa kupnje vrijednosnih papira i da se u skladu s tim prilagode parametri programa kupnje vrijednosnih papira javnog sektora koji se odnose na izdavatelja i ograničenja izdanja. Odluka se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Operativni aspekti programa kupnje vrijednosnih papira sektora poduzeća

Upravno je vijeće 21. travnja 2016. donijelo odluke o više operativnih značajki programa kupnje vrijednosnih papira sektora poduzeća, koji je 10. ožujka 2016. pokrenut kao dodatna sastavnica programa kupnje vrijednosnih papira. Podrobnije informacije o tim značajkama možete pronaći u priopćenju za javnost i povezanim čestim pitanjima koji su objavljeni na mrežnim stranicama ESB-a.

Financijska stabilnost i nadzor

Izvješće ESB-a o financijskoj integraciji u Europi 2016.

Upravno je vijeće 6. travnja 2016. primilo na znanje da će deseto izvješće ESB-a o financijskoj integraciji u Europi (Financial integration in Europe) biti objavljeno 25. travnja 2016. prigodom zajedničke konferencije ESB-a i Europske komisije o integraciji i stabilnosti financijskih tržišta u Europi. Izvješće sadržava prikaz financijske integriranosti europodručja i aktivnosti kojima joj Eurosustav nastoji doprinijeti kao i nekoliko odjeljaka o posebnim temama.

Platni sustavi i infrastruktura tržišta

Izvješće o napretku projekta TARGET2-Securities (T2S)

Upravno je vijeće 18. ožujka 2016. primilo na znanje 21. izvješće o napretku projekta TS2 i odobrilo izmijenjeni plan migracije sadržan u izvješću. Upravno vijeće odobrilo je i izmijenjenu verziju zahtjeva korisnika sustava T2S. Dokumenti s planom migracije i zahtjevima korisnika mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a. Upravno vijeće je, nadalje, odlučilo da će se financijsko stanje sustava TS2 također ubrzo objaviti na mrežnim stranicama ESB-a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prospektu koji se objavljuje prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili uvrštavanja za trgovanje

Upravno je vijeće 17. ožujka 2016. na zahtjev Vijeća donijelo Mišljenje CON/2016/15.

Mišljenje ESB-a o uspostavljanju i poslovanju organizacija koje se bave prijenosom prava vlasništva nad nekretninama u Cipru

Upravno je vijeće 17. ožujka 2016. na zahtjev ciparskog ministra financija donijelo Mišljenje CON/2016/16.

Mišljenje ESB-a o reformi zadružnih banaka, sustavu osiguranja za sekuritizaciju loših kredita i sposobnošću kreditiranja alternativnih investicijskih fondova u Italiji

Upravno je vijeće 24. ožujka 2016. na zahtjev talijanskog Ministarstva gospodarstva i financija donijelo Mišljenje CON/2016/17.

Mišljenje ESB-a o zahtjevima za amortizaciju hipoteka u Švedskoj

Upravno je vijeće 24. ožujka 2016. na zahtjev švedskog tijela za financijski nadzor Finansinspektionen donijelo Mišljenje CON/2016/18.

Mišljenje ESB-a o platnim uslugama u Bugarskoj

Upravno je vijeće 24. ožujka 2016. na zahtjev središnje banke Българска народна банка (Bugarska narodna banka) donijelo Mišljenje CON/2016/19.

Mišljenje ESB-a o režimu primjenjivom na prenosive dužničke vrijednosne papire u Francuskoj

Upravno je vijeće 30. ožujka 2016. na zahtjev francuskog Ministarstva financija i javnog proračuna donijelo Mišljenje CON/2016/20.

Mišljenje ESB-a o doprinosu Austrije Zakladi Međunarodnog monetarnog fonda za ograničavanje katastrofa i pomoć

Upravno je vijeće 6. travnja 2016. na zahtjev austrijskog Ministarstva financija donijelo Mišljenje CON/2016/21.

Mišljenje ESB-a o prijedlogu Oduke Vijeća o utvrđivanju mjera u cilju postupne uspostave jedinstvenog zastupanja europodručja u Međunarodnom monetarnom fondu

Upravno je vijeće 6. travnja 2016. na zahtjev Vijeća donijelo Mišljenje CON/2016/22.

Mišljenje ESB-a o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma u Sloveniji

Upravno je vijeće 13. travnja 2016. na zahtjev slovenskog Ministarstva financija donijelo Mišljenje CON/2016/23.

Mišljenje ESB-a o reviziji poslovanja Banke Slovenije

Upravno je vijeće 18. travnja 2016. na zahtjev slovenskog Ministarstva financija donijelo Mišljenje CON/2016/24.

Mišljenje ESB-a o provjeri autentičnosti i prikladnosti euronovčanica te njihovom optjecaju

Upravno je vijeće 20. travnja 2016. na zahtjev središnje banke Banca d’Italia donijelo Mišljenje CON/2016/25.

Mišljenje ESB-a o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 806/2014 radi uspostave Europskog sustava osiguranja depozita

Upravno je vijeće 20. travnja 2016. na zahtjev Vijeća donijelo mišljenje CON/2016/26.

Statistika

Izvješća o kvaliteti statističkih podataka u 2015.

Upravno je vijeće 30. ožujka 2016. odobrilo ocjenu statističkih podataka o platnoj bilanci i stanju međunarodnih ulaganja europodručja iz izvješća o kvaliteti u 2015. kao i izvješće o kvaliteti tromjesečnih financijskih računa europodručja u 2015. Izvješća su potom objavljena na mrežnim stranicama ESB-a.

Godišnje izvješće Odbora za statistiku ESSBa o napretku u prikupljanju granularnih podataka o kreditima

Upravno je vijeće 14. travnja 2016. primilo na znanje godišnje izvješće o napretku u provedbi pripremnih mjera potrebnih za uspostavljanje dugoročnog okvira za prikupljanje granularnih podataka o kreditima u skladu s člankom 3. stavkom 2. Odluke ESB/2014/6 o organiziranju pripremnih mjera za prikupljanje granularnih podataka o kreditima od strane Europskog sustava središnjih banaka (ESSB).

Nadzor banaka

Odluke ESB-a o značajnosti nadziranih kreditnih institucija

Upravno vijeće donijelo je 24. ožujka 2016. nekoliko odluka o značajnosti više nadziranih kreditnih institucija. Ažurirani popis nadziranih subjekata do krajnjeg datuma 1. siječnja 2016. možete pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Javne smjernice o provjeri prihvatljivosti instrumenata kapitala kao instrumenata dodatnog osnovnog kapitala ili dopunskog kapitala

Upravno vijeće odobrilo je 5. travnja 2016. javne smjernice u kojima je određen postupak kojim ESB provjerava jesu li instrumenti kapitala prihvatljivi kao instrumenti dodatnog osnovnog kapitala ili dopunskog kapitala. U smjernicama se, osim toga, utvrđuju informacije koje trebaju dostaviti značajni nadzirani subjekti koji takve instrumente uračunavaju u dodatni osnovni kapital ili dopunski kapital. Javne smjernice bit će objavljene na mrežnim stranicama ESB-a.

Kontaktni podatci za medije