European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Apríl 2016

Operácie na trhu

Novela právneho predpisu týkajúceho sa programu nákupu aktív verejného sektora

Dňa 18. apríla 2016 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2016/8, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/774 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu (ECB/2015/10). Novelou nadobúdajú právoplatnosť rozhodnutia Rady guvernérov z 10. marca 2016 o zrýchlení nákupov v rámci rozšíreného programu nákupu aktív a o zodpovedajúcej úprave parametrov programu nákupu aktív verejného sektora, pokiaľ ide o limity podielu jednotlivých emitentov a emisií. Rozhodnutie je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Operačné aspekty programu nákupu aktív podnikového sektora

Dňa 21. apríla 2016 Rada guvernérov rozhodla o viacerých operačných aspektoch programu nákupu aktív podnikového sektora, ktorý bol zavedený ako ďalšia zložka programu nákupu aktív dňa 10. marca 2016. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súvisiacej tlačovej správe a na osobitnej stránke s otázkami a odpoveďami na internetovej stránke ECB.

Finančná stabilita a dohľad

Správa ECB o finančnej integrácii v Európe z roku 2016

Dňa 6. apríla 2016 Rada guvernérov vzala na vedomie, že desiate vydanie správy ECB o finančnej integrácii v Európe (Financial integration in Europe) bude zverejnené 25. apríla 2016 pri príležitosti spoločnej konferencie ECB a Európskej komisie o integrácii finančných trhov a finančnej stabilite v Európe. Správa približuje stav finančnej integrácie v eurozóne a aktivity Eurosystému zamerané na jej podporu, a obsahuje tiež niekoľko osobitných článkov.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Správa o stave realizácie projektu TARGET2-Securities (T2S)

Dňa 18. marca 2016 Rada guvernérov vzala na vedomie 21. správu o stave realizácie projektu T2S a schválila upravený plán migrácie, ktorý je súčasťou správy. Rada guvernérov tiež schválila upravenú verziu používateľských požiadaviek T2S. Plán migrácie i dokument s používateľskými požiadavkami sú k dispozícii na internetovej stránke ECB. Rada guvernérov okrem toho rozhodla, že v primeranom čase budú na internetovej stránke ECB zverejnené aj informácie o finančnej situácii T2S.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/15 dňa 17. marca 2016 na žiadosť Rady.

Stanovisko ECB k zriaďovaniu a činnosti organizácií pre prevody nehnuteľností na Cypre

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/16 dňa 17. marca 2016 na žiadosť cyperského ministra financií.

Stanovisko ECB k reforme družstevných bánk, systému záruk pre sekuritizácie nesplácaných úverov a úverovej kapacite alternatívnych investičných fondov v Taliansku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/17 dňa 24. marca 2016 na žiadosť talianskeho ministerstva hospodárstva a financií.

Stanovisko ECB k požiadavkám na splácanie hypotekárneho úveru vo Švédsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/18 dňa 24. marca 2016 na žiadosť švédskeho úradu pre finančný dohľad (Finansinspektionen).

Stanovisko ECB k platobným službám v Bulharsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/19 dňa 24. marca 2016 na žiadosť Българска народна банка (Bulharskej národnej banky).

Stanovisko ECB k režimu platnému pre obchodovateľné dlhové cenné papiere vo Francúzsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/20 dňa 30. marca 2016 na žiadosť francúzskeho ministerstva financií a verejných účtov.

Stanovisko ECB k príspevku Rakúska do fondu Medzinárodného menového fondu pre riešenie následkov katastrof

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/21 dňa 6. apríla 2016 na žiadosť rakúskeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia na postupné vytvorenie jednotného zastúpenia eurozóny v rámci Medzinárodného menového fondu

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/22 dňa 6. apríla 2016 na žiadosť Rady.

Stanovisko ECB k predchádzaniu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v Slovinsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/23 dňa 13. apríla 2016 na žiadosť slovinského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k auditu obchodných operácií Banka Slovenije

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/24 dňa 18. apríla 2016 na žiadosť slovinského ministerstva financií.

Stanovisko ECB ku kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich obehu

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/25 dňa 20. apríla 2016 na žiadosť Banca d’Italia.

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 806/2014 s cieľom vytvoriť európsky systém ochrany vkladov

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/26 dňa 20. apríla 2016 na žiadosť Rady.

Štatistika

Správy o kvalite štatistických údajov za rok 2015

Dňa 30. marca 2016 Rada guvernérov schválila hodnotenie zahrnuté v správe o kvalite štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície eurozóny za rok 2015, ako aj správu o kvalite štvrťročných finančných účtov eurozóny za rok 2015. Obe správy boli následne zverejnené na internetovej stránke ECB.

Výročná správa Štatistického výboru ESCB o stave zberu podrobných údajov o úveroch

Rada guvernérov 14. apríla 2016 vzala na vedomie výročnú správu za rok 2015 o stave realizácie prípravných opatrení na zavedenie dlhodobého rámca zberu podrobných údajov o úveroch, ktorá bola vypracovaná v súlade s článkom 3 ods. 2 rozhodnutia ECB/2014/6 o organizácii prípravných opatrení pre zber podrobných údajov o úveroch Európskym systémom centrálnych bánk (ESCB).

Bankový dohľad

Rozhodnutia ECB o významnosti dohliadaných úverových inštitúcií

Dňa 24. marca 2016 Rada guvernérov prijala niekoľko rozhodnutí týkajúcich sa významnosti viacerých dohliadaných úverových inštitúcií. Aktualizovaný zoznam dohliadaných subjektov k 1. januáru 2016 je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Všeobecné zásady hodnotenia kvalifikácie kapitálových nástrojov ako nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1 a Tier 2

Dňa 5. apríla 2016 Rada guvernérov prijala všeobecné zásady, ktoré stanovujú postup ECB pri hodnotení kvalifikácie kapitálových nástrojov ako nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1 (AT1) a Tier 2 (T2). Zásady tiež určujú informácie, ktoré by mali poskytovať významné dohliadané subjekty zahŕňajúce takéto nástroje do svojho výpočtu kapitálu AT1 alebo T2. Všeobecné zásady budú zverejnené na internetovej stránke ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá