Menu

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

duben 2016

Tržní operace

Upravující právní akt týkající se programu nákupu aktiv veřejného sektoru

Rada guvernérů přijala 18. dubna 2016 rozhodnutí ECB/2016/8, kterým se upravuje rozhodnutí (EU) 2015/774 o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích (ECB/2015/10). Touto úpravou nabývají rozhodnutí Rady guvernérů přijatá 10. března 2016 právní účinnosti. Rozhodnutí se týkala zvýšení tempa nákupů v rámci rozšířeného programu nákupu aktiv a související změny parametrů v programu nákupu aktiv veřejného sektoru s ohledem na limity vztahující se na emitenta a na podíl na emisi. Rozhodnutí je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Provozní hlediska programu nákupu aktiv podnikového sektoru

Rada guvernérů rozhodla 21. dubna 2016 o řadě provozních charakteristik programu nákupu aktiv podnikového sektoru, který byl zahájen jako další složka programu nákupu aktiv dne 10. března 2016. Podrobnější informace k uvedeným charakteristikám jsou uvedeny v tiskové zprávě a souvisejícím dokumentu s otázkami a odpověďmi, které jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Finanční stabilita a dohled

Zpráva ECB z roku 2016 o finanční integraci v Evropě

Rada guvernérů vzala 6. dubna 2016 na vědomí, že desáté vydání zprávy ECB o finanční integraci v Evropě bude zveřejněno 25. dubna 2016 při příležitosti společné konference ECB a Evropské komise o integraci finančních trhů a stabilitě v Evropě. Zpráva obsahuje informace o stavu finanční integrace v eurozóně, o činnosti Eurosystému v oblasti posilování této integrace a několik zvláštních témat.

Platební systémy a tržní infrastruktura

Zpráva o pokroku TARGET2-Securities (T2S)

Rada guvernérů vzala 18. března 2016 na vědomí 21. zprávu o pokroku T2S a schválila revidovaný plán přechodu, který byl ve zprávě obsažen. Rada guvernérů rovněž schválila revidovanou verzi uživatelských požadavků T2S. Plán přechodu i dokument s požadavky uživatelů jsou k dispozici na internetových stránkách ECB. Rada guvernérů navíc rozhodla, že informace o finanční situaci T2S budou rovněž v patřičné době zveřejněny na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování

Rada guvernérů přijala 17. března 2016 stanovisko CON/2016/15 na žádost Rady.

Stanovisko ECB k zřízení a provozu organizací zabývajících se převodem vlastnických práv k nemovitostem na Kypru

Rada guvernérů přijala 17. března 2016 stanovisko CON/2016/16 na žádost kyperského ministra financí.

Stanovisko ECB k reformě družstevních záložen, záručnímu systému pro sekuritizace nesplácených úvěrů a úvěrové kapacitě alternativních investičních fondů v Itálii

Rada guvernérů přijala 24. března 2016 stanovisko CON/2016/17 na žádost italského ministerstva hospodářství a financí.

Stanovisko ECB k požadavkům na umořování hypoték ve Švédsku

Rada guvernérů přijala 24. března 2016 stanovisko CON/2016/18 na žádost Finansinspektionen (švédského orgánu pro finanční dohled).

Stanovisko ECB k platebním službám v Bulharsku

Rada guvernérů přijala 24. března 2016 stanovisko CON/2016/19 na žádost centrální banky Bulharska Българска народна банка.

Stanovisko ECB k režimu platnému pro obchodovatelné dluhové cenné papíry ve Francii

Rada guvernérů přijala 30. března 2016 stanovisko CON/2016/20 na žádost francouzského ministerstva financí a veřejných rozpočtů.

Stanovisko ECB k příspěvku Rakouska do fondu Mezinárodního měnového fondu pro řešení následků katastrof

Rada guvernérů přijala 6. dubna 2016 stanovisko CON/2016/21 na žádost rakouského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví opatření s cílem vytvořit postupně jednotné zastoupení eurozóny v Mezinárodním měnovém fondu

Rada guvernérů přijala 6. dubna 2016 stanovisko CON/2016/22 na žádost Rady.

Stanovisko ECB k předcházení praní peněz a financování terorismu ve Slovinsku

Rada guvernérů přijala 13. dubna 2016 stanovisko CON/2016/23 na žádost slovinského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k auditu obchodních operací Banka Slovenije

Rada guvernérů přijala 18. dubna 2016 stanovisko CON/2016/24 na žádost slovinského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich oběhu

Rada guvernérů přijala 20. dubna 2016 stanovisko CON/2016/25 na žádost Banca d’Italia.

Stanovisko ECB k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 806/2014 za účelem zřízení evropského systému pojištění vkladů

Rada guvernérů přijala 20. dubna 2016 stanovisko CON/2016/26 na žádost Rady.

Statistika

Zprávy o kvalitě statistických údajů za rok 2015

Rada guvernérů schválila 30. března 2016 hodnocení obsažené ve Zprávě o kvalitě statistiky platební bilance eurozóny a investiční pozice eurozóny vůči zahraničí za rok 2015 a Zprávu o kvalitě čtvrtletních finančních účtů eurozóny za rok 2015. Obě zprávy byly následně zveřejněny na internetových stránkách ECB.

Výroční zpráva Výboru pro statistiku ESCB o pokroku v oblasti shromažďování podrobných údajů o úvěrech

Rada guvernérů vzala 14. dubna 2016 na vědomí výroční zprávu o pokroku na přípravných opatřeních týkajících se dlouhodobého rámce pro shromažďování podrobných údajů o úvěrech za rok 2015. Zpráva vznikla v souladu s čl. 3 odst. 2 rozhodnutí ECB/2014/6 o organizaci přípravných opatření pro shromažďování podrobných údajů o úvěrech Evropským systémem centrálních bank (ESCB).

Bankovní dohled

Rozhodnutí ECB o významu dohlížených úvěrových institucí

Rada guvernérů přijala 24. března 2016 několik rozhodnutí týkajících se významu řady dohlížených úvěrových institucí. Aktualizovaný seznam dohlížených subjektů k datu uzávěrky údajů dne 1. ledna 2016 je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Veřejné pokyny k přezkumu kvalifikace kapitálových nástrojů jako nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 a tier 2.

Rada guvernérů přijala 5. dubna 2016 veřejné pokyny stanovující závazný postup pro ECB při přezkumu kvalifikace kapitálových nástrojů jako nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 a tier 2. Pokyny rovněž upřesňují informace, které by měly poskytnout významné dohlížené subjekty, jež tyto nástroje zohledňují při výpočtu svého kapitálu tier 1 a tier 2. Veřejné pokyny budou zveřejněny na internetových stránkách ECB.

Kontakty pro média