Menu

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

April 2016

Tržne operacije

Sprememba pravnega akta o programu nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja

Svet ECB je 18. aprila 2016 sprejel Sklep ECB/2016/8 o spremembi Sklepa (EU) 2015/774 o programu nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja na sekundarnih trgih (ECB/2015/10). Sprememba uzakonja sklepe, ki jih je Svet ECB sprejel 10. marca 2016, da bi pospešil nakupe v okviru razširjenega programa nakupa vrednostnih papirjev ter da bi ustrezno prilagodil parametre programa nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja, ki se nanašajo na izdajatelja in zgornjo mejo deleža v posamezni izdaji. Sklep je objavljen na spletni strani ECB.

Operativni vidiki programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja

Svet ECB je 21. aprila 2016 določil številne operativne značilnosti programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja, ki je bil 10. marca 2016 uveden kot dodatna sestavina programa nakupa vrednostnih papirjev. Podrobnejše informacije o teh značilnostih so predstavljene v sporočilu za javnost, ki je skupaj z vprašanji in odgovori objavljeno na spletni strani ECB.

Finančna stabilnost in bančni nadzor

Poročilo ECB o finančni integraciji v Evropi 2016

Svet ECB se je 6. aprila 2016 seznanil z deseto izdajo poročila ECB o finančni integraciji v Evropi (Financial Integration in Europe), ki bo objavljeno 25. aprila 2016 na skupni konferenci ECB in Evropske komisije o integraciji in stabilnosti finančnih trgov v Evropi. Poročilo predstavlja stanje finančne integracije v euroobmočju in dejavnosti Eurosistema za njeno spodbujanje, vsebuje pa tudi več posebnih tem.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Poročilo o napredku projekta TARGET2-Securities (T2S)

Svet ECB se je 18. marca 2016 seznanil z 21. poročilom o napredku projekta T2S in odobril revidiran načrt migracije, vključen v poročilo. Svet ECB je odobril tudi revidirano različico uporabniških zahtev, ki se nanašajo na T2S. Oba dokumenta, tako načrt migracije kot tudi uporabniške zahteve, sta objavljena na spletni strani ECB. Svet ECB je sklenil, da bodo tam v kratkem objavljeni tudi podatki o finančnem položaju T2S.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje

Svet ECB je 17. marca 2016 Mnenje CON/2016/15 sprejel na zahtevo Sveta.

Mnenje ECB o ustanovitvi in delovanju organizacij za prenos lastništva nepremičnin na Cipru

Svet ECB je 17. marca 2016 Mnenje CON/2016/16 sprejel na zahtevo ciprskega ministra za finance.

Mnenje ECB o reformi zadružnih bank, sistemu jamstva za listinjenja nedonosnih posojil in dajanju posojil alternativnih investicijskih skladov v Italiji

Svet ECB je 24. marca 2016 Mnenje CON/2016/17 sprejel na zahtevo italijanskega ministrstva za gospodarstvo in finance.

Mnenje ECB o zahtevah za odplačevanje hipotekarnih kreditov na Švedskem

Svet ECB je 24. marca 2016 Mnenje CON/2016/18 sprejel na zahtevo švedskega urada za finančni nadzor.

Mnenje ECB o plačilnih storitvah v Bolgariji

Svet ECB je 24. marca 2016 Mnenje CON/2016/19 sprejel na zahtevo centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka).

Mnenje ECB o ureditvi prenosljivih dolžniških vrednostnih papirjev v Franciji

Svet ECB je 30. marca 2016 Mnenje CON/2016/20 sprejel na zahtevo francoskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o prispevku Avstrije v sklad za ukrepanje in pomoč ob katastrofah pri Mednarodnem denarnem skladu

Svet ECB je 6. aprila 2016 Mnenje CON/2016/21 sprejel na zahtevo avstrijskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o predlogu sklepa Sveta o določitvi ukrepov za postopno vzpostavitev enotnega zastopanja euroobmočja v Mednarodnem denarnem skladu

Svet ECB je 6. aprila 2016 Mnenje CON/2016/22 sprejel na zahtevo Sveta.

Mnenje ECB o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma v Sloveniji

Svet ECB je 13. aprila 2016 Mnenje CON/2016/23 sprejel na zahtevo slovenskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o revidiranju poslovanja Banke Slovenije

Svet ECB je 18. aprila 2016 Mnenje CON/2016/24 sprejel na zahtevo slovenskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem obtoku

Svet ECB je 20. aprila 2016 Mnenje CON/2016/25 sprejel na zahtevo centralne banke Banca d’Italia.

Mnenje ECB o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 806/2014 za vzpostavitev evropskega sistema jamstva za vloge

Svet ECB je 20. aprila 2016 Mnenje CON/2016/26 sprejel na zahtevo Sveta.

Statistika

Poročili za leto 2015 o kakovosti statističnih podatkov

Svet ECB je 30. marca 2016 odobril oceno iz poročila za leto 2015 o kakovosti statistike plačilne bilance in stanja mednarodnih naložb euroobmočja, kot tudi poročilo za leto 2015 o kakovosti četrtletnih finančnih računov euroobmočja. Obe poročili sta bili nato objavljeni na spletni strani ECB.

Letno poročilo Odbora ESCB za statistiko o napredku pri zbiranju podrobnih podatkov o kreditih

Svet ECB se je 14. aprila 2016 seznanil s poročilom 2015 o napredku pri pripravah na vzpostavitev dolgoročnega okvira za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih. Poročilo je bilo pripravljeno v skladu s členom 3(2) Sklepa ECB/2014/6 o organizaciji pripravljalnih ukrepov za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih s strani Evropskega sistema centralnih bank (ESCB).

Bančni nadzor

Sklepi ECB o pomembnosti nadzorovanih kreditnih institucij

Svet ECB je 24. marca 2016 sprejel več sklepov o pomembnosti več nadzorovanih kreditnih institucij. Ažuriran seznam nadzorovanih subjektov na presečni datum 1. januarja 2016 je objavljen na spletni strani ECB.

Javni napotki za preverjanje primernosti kapitalskih instrumentov kot instrumentov dodatnega temeljnega kapitala in dodatnega kapitala

Svet ECB je 5. aprila 2016 sprejel javne napotke, s katerimi je določil postopek, ki ga ECB uporablja pri preverjanju primernosti kapitalskih instrumentov kot instrumentov dodatnega temeljnega kapitala in dodatnega kapitala. Napotki podrobneje določajo tudi podatke, ki jih morajo zagotoviti pomembni nadzorovani subjekti, ki imajo takšne instrumente vključene v izračun dodatnega temeljnega kapitala ali dodatnega kapitala. Javni napotki bodo objavljeni na spletni strani ECB.

Stiki za medije