Menu

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2016 m. balandžio mėn.

Rinkos operacijos

Iš dalies keičiantis teisės aktas dėl viešojo sektoriaus turto pirkimo programos

2016 m. balandžio 18 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2016/8, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/774 dėl viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo antrinėse rinkose programos (ECB/2015/10). Šiuo pakeitimu suteikiama teisinės galios 2016 m. kovo 10 d. Valdančiosios tarybos priimtiems sprendimams paspartinti pagal išplėstinę turto pirkimo programą vykdomus pirkimus ir atitinkamai pakoreguoti viešojo sektoriaus turto pirkimo programos parametrus, susijusius su emitento ir emisijos dalies ribomis. Sprendimas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Bendrovių sektoriaus pirkimo programos operaciniai aspektai

2016 m. balandžio 21 d. Valdančioji taryba priėmė sprendimą dėl bendrovių sektoriaus pirkimo programos operacinių aspektų. Ši programa pradėta vykdyti 2016 m. kovo 10 d. kaip dar viena turto pirkimo programos dalis. Daugiau informacijos apie šiuos aspektus pateikiama ECB interneto svetainėje paskelbtame pranešime spaudai ir atitinkamoje klausimų ir atsakymų dalyje.

Finansinis stabilumas ir priežiūra

ECB 2016 m. ataskaita „Finansinė integracija Europoje“

2016 m. balandžio 6 d. Valdančioji taryba nusprendė, kad dešimtoji ECB ataskaita „Finansinė integracija Europoje“ (Financial integration in Europe) bus paskelbta 2016 m. balandžio 25 d. Tą dieną vyks bendra ECB ir Europos Komisijos konferencija finansų rinkos integracijos ir stabilumo Europoje klausimais. Ataskaitoje pristatyta finansinės integracijos padėtis euro zonoje ir Eurosistemos veiksmai integracijai skatinti. Joje aprašyta ir keletas konkrečių klausimų.

Mokėjimo sistemos ir rinkos infrastruktūra

Pažangos ataskaita apie sistemą TARGET2-Securities (T2S)

2016 m. kovo 18 d. Valdančioji taryba susipažino su 21-ąja T2S pažangos ataskaita (T2S progress report) ir patvirtino atnaujintą į ją įtrauktą perėjimo prie sistemos T2S planą. Valdančioji taryba taip pat pritarė atnaujintiems T2S vartotojo reikalavimams. Perėjimo planas ir vartotojo reikalavimų dokumentas yra paskelbti ECB interneto svetainėje. Be to, Valdančioji taryba nusprendė, kad ECB interneto svetainėje bus skelbiama informacija ir apie T2S finansinę padėtį.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą

2016 m. kovo 17 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/15 Tarybos prašymu.

ECB nuomonė dėl nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą perleidimo sandorius sudarančių organizacijų įsteigimo ir veiklos Kipre

2016 m. kovo 17 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/16 Kipro finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl kooperatinių bankų pertvarkos, neveiksnių paskolų pakeitimo vertybiniais popieriais garantijų sistemos ir alternatyvaus investavimo fondų skolinimo pajėgumų Italijoje

2016 m. kovo 24 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/17 Italijos ekonomikos reikalų ir finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl hipotekos amortizacijos reikalavimų Švedijoje

2016 m. kovo 24 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/18 Švedijos finansų priežiūros institucijos Finansinspektionen prašymu.

ECB nuomonė dėl mokėjimo paslaugų Bulgarijoje

2016 m. kovo 24 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/19 Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) prašymu.

ECB nuomonė dėl perleidžiamiesiems skolos vertybiniams popieriams taikytinų taisyklių Prancūzijoje

2016 m. kovo 30 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/20 Prancūzijos finansų ir biudžeto ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Austrijos įnašo į Tarptautinio valiutos fondo Katastrofų valdymo ir pagalbos fondą

2016 m. balandžio 6 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/21 Austrijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomos vieningo atstovavimo euro zonai Tarptautiniame valiutos fonde palaipsnio užtikrinimo priemonės

2016 m. balandžio 6 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/22 Tarybos prašymu.

ECB nuomonė dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos Slovėnijoje

2016 m. balandžio 13 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/23 Slovėnijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Banka Slovenije veiklos audito

2016 m. balandžio 18 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/24 Slovėnijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei jų išleidimo į apyvartą

2016 m. balandžio 20 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/25 Banca d’Italia prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 806/2014, siekiant sukurti Europos indėlių draudimo sistemą

2016 m. balandžio 20 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/26 Tarybos prašymu.

Statistika

2015 m. statistinių duomenų kokybės ataskaitos

2016 m. kovo 30 d. Valdančioji taryba pritarė vertinimui, pateiktam 2015 m. kokybės ataskaitoje dėl euro zonos mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso statistikos ir 2015 m. kokybės ataskaitoje dėl euro zonos ketvirtinių finansinių sąskaitų. Abi ataskaitos vėliau paskelbtos ECB interneto svetainėje.

ECBS statistikos komiteto metinė pažangos ataskaita apie neapibendrintų kredito duomenų rinkimą

2016 m. balandžio 14 d. Valdančioji taryba susipažino su 2015 m. pažangos ataskaita apie parengiamąsias priemones, susijusias su neapibendrintų kredito duomenų rinkimo ilgalaike sistema. Ataskaita parengta vadovaujantis Sprendimo ECB/2014/6 dėl parengiamųjų priemonių Europos centrinių bankų sistemai rinkti neapibendrintus kreditų duomenis organizavimo 3 straipsnio 2 dalimi.

Bankų priežiūra

ECB sprendimai dėl prižiūrimų kredito įstaigų svarbos

2016 m. kovo 24 d. Valdančioji taryba priėmė sprendimus dėl kai kurių prižiūrimų kredito įstaigų svarbos. Atnaujintas prižiūrimų įstaigų sąrašas (paskutiniai duomenys įtraukti 2016 m. sausio 1 d.) paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Rekomendacinis dokumentas dėl kapitalo priemonių priskyrimo prie papildomų 1 lygio kapitalo ir 2 lygio kapitalo priemonių peržiūros

2016 m. balandžio 5 d. Valdančioji taryba priėmė rekomendacinį dokumentą, kuriame nustatyta tvarka, kurios laikysis ECB peržiūrėdamas kriterijus, pagal kuriuos kapitalo priemonės gali būti priskiriamos prie papildomo 1 lygio kapitalo ir 2 lygio kapitalo priemonių. Šiame dokumente tiksliai apibrėžta, kokią informaciją turėtų pateikti svarbūs prižiūrimi subjektai, kurie tokias priemones įtraukia skaičiuodami savo papildomą 1 lygio kapitalą arba 2 lygio kapitalą. Rekomendacinis dokumentas bus paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Kontaktai žiniasklaidai