Menu

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2016. gada aprīlis

Tirgus operācijas

Grozījumi tiesību aktā par "Valsts sektora aktīvu iegādes programmu"

Padome 2016. gada 18. aprīlī pieņēma Lēmumu ECB/2016/8, ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/774 par otrreizējo tirgu valsts sektora aktīvu iegādes programmu (ECB/2015/10). Šie grozījumi piešķir juridisku spēku Padomes 2016. gada 10. martā pieņemtajiem lēmumiem palielināt iegāžu apjomu paplašinātās aktīvu iegādes programmas ietvaros un veikt atbilstošas "Valsts sektora aktīvu iegādes programmas" parametru korekcijas attiecībā uz emitenta un emisijas proporcijas limitiem. Lēmums pieejams ECB interneta vietnē.

"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programmas" darbības aspekti

Padome 2016. gada 21. aprīlī pieņēma lēmumu par "Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programmas", kas tika uzsākta 2016. gada 10. martā kā aktīvu iegādes programmas papildu sastāvdaļa, vairākām darbības iezīmēm. Sīkāka informācija par šīm iezīmēm sniegta paziņojumā presei un attiecīgajā jautājumu un atbilžu sadaļā, kas pieejama ECB interneta vietnē.

Finanšu stabilitāte un uzraudzība

ECB 2016. gada ziņojums Financial integration in Europe ("Finanšu integrācija Eiropā")

Padome 2016. gada 6. aprīlī atzīmēja, ka 2016. gada 25. aprīlī vienlaikus ar ECB un Eiropas Komisijas kopīgo konferenci par finanšu tirgu integrāciju un stabilitāti Eiropā tiks publicēts ECB ziņojuma Financial integration in Europe 10. izdevums. Ziņojumā sniegts apskats par finanšu integrācijas norisi euro zonā un Eurosistēmas veiktajiem pasākumiem tās veicināšanai, kā arī ietverti vairāki īpaši raksti.

Maksājumu sistēmas un tirgus infrastruktūra

Progresa ziņojums par TARGET2 vērtspapīriem (T2S)

Padome 2016. gada 18. martā pieņēma zināšanai 21. TARGET2 vērtspapīriem progresa ziņojumu un apstiprināja ziņojumā ietverto pārskatīto migrācijas plānu. Padome arī apstiprināja T2S lietotāju prasību rediģēto versiju. Gan migrācijas plāns, gan lietotāju prasību dokuments pieejams ECB interneta vietnē. Turklāt Padome nolēma, ka arī T2S finanšu pārskati drīzumā tiks publicēti ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību

Padome 2016. gada 17. martā pieņēma Atzinumu CON/2016/15 pēc Padomes lūguma.

ECB atzinums par nekustamā īpašuma tiesību nodošanas organizāciju izveidi un darbību Kiprā

Padome 2016. gada 17. martā pieņēma Atzinumu CON/2016/16 pēc Kipras finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par kooperatīvo banku reformu, ienākumus nenesošu kredītu vērtspapīrošanas garantiju shēmu un alternatīvo ieguldījumu fondu kreditēšanas kapacitāti Itālijā

Padome 2016. gada 24. martā pieņēma Atzinumu CON/2016/17 pēc Itālijas Ekonomikas un finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par hipotekāro kredītu amortizācijas prasībām Zviedrijā

Padome 2016. gada 24. martā pieņēma Atzinumu CON/2016/18 pēc Zviedrijas finanšu uzraudzības iestādes Finansinspektionen lūguma.

ECB atzinums par maksājumu pakalpojumiem Bulgārijā

Padome 2016. gada 24. martā pieņēma Atzinumu CON/2016/19 pēc Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālās bankas) lūguma.

ECB atzinums par režīmu, ko piemēro tirgojamiem parāda vērtspapīriem Francijā

Padome 2016. gada 30. martā pieņēma Atzinumu CON/2016/20 pēc Francijas Finanšu un publisko pārskatu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par Austrijas iemaksu Starptautiskā Valūtas fonda Katastrofu seku novēršanas un palīdzības trastā

Padome 2016. gada 6. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2016/21 pēc Austrijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru nosaka pasākumus ar mērķi pakāpeniski iedibināt euro zonas vienotu pārstāvību Starptautiskajā Valūtas fondā

Padome 2016. gada 6. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2016/22 pēc Padomes lūguma.

ECB atzinums par naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanu Slovēnijā

Padome 2016. gada 13. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2016/23 pēc Slovēnijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par Banka Slovenije operāciju revīziju

Padome 2016. gada 18. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2016/24 pēc Slovēnijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par euro banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudi un to apgrozību

Padome 2016. gada 20. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2016/25 pēc Banca d’Italia lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 806/2014, lai izveidotu Eiropas Noguldījumu apdrošināšanas sistēmu

Padome 2016. gada 20. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2016/26 pēc Padomes lūguma.

Statistika

2015. gada ziņojumi par statistisko datu kvalitāti

Padome 2016. gada 30. martā apstiprināja novērtējumu, kas ietverts 2015. gada kvalitātes gada ziņojumā par euro zonas maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistiku, kā arī 2015. gada kvalitātes ziņojumā par euro zonas ceturkšņa finanšu kontiem. Abi ziņojumi pēc tam tika publicēti ECB interneta vietnē.

ECBS Statistikas komitejas gada progresa ziņojums par kredītu mikrodatu vākšanu

Padome 2016. gada 14. aprīlī pieņēma zināšanai 2015. gada progresa ziņojumu par kredītu mikrodatu vākšanas ilgtermiņa sistēmas sagatavošanas pasākumiem, kas sagatavots saskaņā ar Lēmuma ECB/2014/6 par sagatavošanās pasākumu organizēšanu kredītu mikrodatu vākšanai, ko veic Eiropas Centrālo banku sistēma (ECBS), 3. panta 2. punktu.

Banku uzraudzība

ECB lēmumi par uzraudzīto kredītiestāžu nozīmīgumu

Padome 2016. gada 24. martā pieņēma virkni lēmumu par vairāku uzraudzīto kredītiestāžu nozīmīgumu. Aktualizētais uzraudzīto iestāžu saraksts (pēdējā datu aktualizēšanas diena – 2016. gada 1. janvāris) pieejams ECB interneta vietnē.

Publiski norādījumi attiecībā uz kapitāla instrumentu, kas kvalificējami kā pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla instrumenti, pārskatīšanu

Padome 2016. gada 5. aprīlī pieņēma publiskus norādījumus, nosakot procedūru, kas jāievēro ECB, pārskatot, vai kapitāla instrumenti ir kvalificējami kā papildu pirmā līmeņa un otrā līmeņa instrumenti. Norādījumos arī norādīta informācija, kas jāsniedz nozīmīgajām uzraudzītajām iestādēm, kuras šādus instrumentus iekļauj sava pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla aprēķinos. Publiskie norādījumi tiks publicēti ECB interneta vietnē.

Kontaktinformācija presei