Menu

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Kwiecień 2016

Operacje rynkowe

Zmiana aktu prawnego dotyczącego programu skupu aktywów sektora publicznego

18 kwietnia 2016 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2016/8 zmieniającą decyzję (UE) 2015/774 w sprawie programu zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych (EBC/2015/10). Przyjęty akt nadaje moc prawną decyzjom Rady Prezesów z 10 marca 2016 w sprawie nasilenia zakupów w ramach rozszerzonego programu skupu aktywów i odpowiedniego dostosowania parametrów programu skupu aktywów sektora publicznego w zakresie limitów papierów wartościowych pochodzących od jednego emitenta lub z jednej emisji. Decyzja jest dostępna w serwisie internetowym EBC.

Operacyjne aspekty programu skupu skierowanego do sektora przedsiębiorstw

21 kwietnia 2016 Rada Prezesów podjęła decyzję w sprawie różnych aspektów operacyjnych programu skupu skierowanego do sektora przedsiębiorstw, uruchomionego 10 marca 2016 jako kolejny element programu skupu aktywów. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w komunikacie prasowym i zestawie pytań i odpowiedzi dostępnych w serwisie internetowym EBC.

Stabilność finansowa i nadzór finansowy

Raport EBC na temat integracji finansowej w Europie – 2016

6 kwietnia 2016 Rada Prezesów została poinformowana, że dziesiąte wydanie raportu EBC pt. Financial integration in Europe ukaże się 25 kwietnia 2016 przed wspólną konferencją EBC i Komisji Europejskiej na temat integracji rynków finansowych i stabilności finansowej w Europie. Raport ten przedstawia stan integracji finansowej w strefie euro i działania Eurosystemu na rzecz jej pogłębiania; zawiera ponadto kilka artykułów tematycznych.

Systemy płatności i infrastruktura rynku

Raport z postępów we wprowadzaniu systemu TARGET2-Securities (T2S)

18 marca 2016 Rada Prezesów zapoznała się z 21. raportem na temat postępów we wprowadzaniu T2S i zatwierdziła przedstawiony w raporcie uaktualniony plan migracji. Rada zatwierdziła także zmienioną wersję wymagań użytkowników wobec systemu T2S. Zarówno plan migracji, jak i dokumentacja wymagań użytkowników są dostępne w serwisie internetowym EBC. Rada Prezesów postanowiła ponadto, że informacje o sytuacji finansowej T2S również zostaną później opublikowane w tym serwisie.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/15 w dniu 17 marca 2016 na wniosek Rady UE.

Opinia EBC w sprawie powoływania oraz działalności organizacji zajmujących się przenoszeniem własności nieruchomości na Cyprze

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/16 w dniu 17 marca 2016 na wniosek cypryjskiego ministra finansów.

Opinia EBC w sprawie reformy banków spółdzielczych, systemu gwarantowania dla sekurytyzacji kredytów i pożyczek zagrożonych oraz zdolności do udzielania pożyczek przez alternatywne fundusze inwestycyjne we Włoszech

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/17 w dniu 24 marca 2016 na wniosek włoskiego ministerstwa gospodarki i finansów.

Opinia EBC w sprawie wymogów dotyczących spłaty kredytów hipotecznych w Szwecji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/18 w dniu 24 marca 2016 na wniosek Finansinspektionen (szwedzkiego organu nadzoru finansowego).

Opinia EBC w sprawie usług płatniczych w Bułgarii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/19 w dniu 24 marca 2016 na wniosek Българска народна банка (Narodowego Banku Bułgarskiego).

Opinia EBC w sprawie przepisów dotyczących zbywalnych dłużnych papierów wartościowych we Francji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/20 w dniu 30 marca 2016 na wniosek francuskiego ministerstwa finansów i rachunkowości publicznej.

Opinia EBC w sprawie składki Austrii na rzecz funduszu ograniczania i usuwania skutków katastrof (Catastrophe Containment and Relief Trust) Międzynarodowego Funduszu Walutowego

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/21 w dniu 6 kwietnia 2016 na wniosek austriackiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady określającej środki na rzecz stopniowego ustanowienia jednolitej reprezentacji strefy euro w Międzynarodowym Funduszu Walutowym

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/22 w dniu 6 kwietnia 2016 na wniosek Rady UE.

Opinia EBC w sprawie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Słowenii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/23 w dniu 13 kwietnia 2016 na wniosek słoweńskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie audytu działalności gospodarczej Banka Slovenije

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/24 w dniu 18 kwietnia 2016 na wniosek słoweńskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej banknotów euro oraz ich wprowadzania do obiegu

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/25 w dniu 20 kwietnia 2016 na wniosek Banca d’Italia.

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 806/2014 w celu ustanowienia europejskiego systemu gwarantowania depozytów

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/26 w dniu 20 kwietnia 2016 na wniosek Rady UE.

Statystyka

Sprawozdania na temat jakości danych statystycznych za rok 2015

30 marca 2016 Rada Prezesów zatwierdziła ocenę przedstawioną w sprawozdaniu o jakości statystyki bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej strefy euro za rok 2015 oraz sprawozdaniu o jakości kwartalnych rachunków finansowych strefy euro za rok 2015. Oba sprawozdania zostały następnie opublikowane w serwisie internetowym EBC.

Roczne sprawozdanie Komitetu ESBC ds. Statystyki z postępów w zbieraniu danych granularnych o kredytach

14 kwietnia 2016 Rada Prezesów zapoznała się z rocznym sprawozdaniem za rok 2015 z postępów we wdrażaniu środków przygotowawczych do wprowadzenia długoterminowych ram prawnych na potrzeby zbierania danych granularnych o kredytach, sporządzonym zgodnie z art. 3 ust. 2 decyzji EBC/2014/6 w sprawie organizacji środków przygotowawczych do zbierania danych granularnych dotyczących kredytów przez Europejski System Banków Centralnych (ESBC).

Nadzór bankowy

Decyzje EBC w sprawie istotności nadzorowanych instytucji kredytowych

24 marca 2016 Rada Prezesów przyjęła decyzje dotyczące istotności szeregu nadzorowanych instytucji kredytowych. Zaktualizowana lista nadzorowanych instytucji wg stanu na 1 stycznia 2016 jest dostępna w serwisie internetowym EBC.

Oficjalne wskazówki w sprawie weryfikacji przypisania instrumentów kapitałowych do dodatkowego kapitału Tier 1 i kapitału Tier 2

5 kwietnia 2016 Rada Prezesów przyjęła oficjalne wskazówki dotyczące procedury, jaką ma stosować EBC przy weryfikacji przypisania instrumentów kapitałowych do dodatkowego kapitału Tier 1 i kapitału Tier 2. We wskazówkach tych określono także zakres informacji podawanych przez nadzorowane instytucje istotne, które uwzględniają takie instrumenty przy obliczaniu dodatkowego kapitału Tier 1 i kapitału Tier 2. Wskazówki zostaną opublikowane w serwisie internetowym EBC.

Kontakt z mediami