Menu

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

April 2016

Markedsoperationer

Ændring af retsakten om opkøb af aktiver udstedt af den offentlige sektor

Den 18. april 2016 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2016/8 om ændring af afgørelse (EU) 2015/774 om et program til opkøb af den offentlige sektors aktiver på det sekundære marked (ECB/2015/10). Ændringen giver lovgivningsvægt til Styrelsesrådets beslutninger af 10. marts 2016 om at øge opkøbstempoet under det udvidede program til opkøb af værdipapirer og at justere parametrene for programmet til opkøb af aktiver udstedt af den offentlige sektor i overensstemmelse hermed, for så vidt angår grænserne pr. udsteder og udstedelse. Afgørelsen findes på ECB's websted.

Operationelle aspekter af programmet til opkøb af virksomhedsobligationer

Den 21. april 2016 traf Styrelsesrådet beslutning om en række operationelle aspekter af programmet til opkøb af virksomhedsobligationer, der blev lanceret som en yderligere komponent i opkøbsprogrammet 10. marts 2016. Nærmere oplysninger om disse aspekter findes i en pressemeddelelse og et tilknyttet dokument med spørgsmål og svar, som er offentliggjort på ECB's websted.

Finansiel stabilitet og finansielt tilsyn

ECB's 2016-rapport om finansiel integration i Europa

Den 6. april 2016 tog Styrelsesrådet til efterretning, at den tiende udgave af ECB's rapport "Financial integration in Europe" offentliggøres 25. april 2016 i anledning af ECB's og Europa-Kommissionens fælles konference om finansiel markedsintegration og stabilitet i Europa. Rapporten gør status over den finansielle integration i euroområdet, og hvad Eurosystemet gør for at fremme den. Rapporten indeholder også flere specialartikler.

Betalingssystemer og markedsinfrastruktur

Statusrapport om Target2-Securities (T2S)

Den 18. marts 2016 tog Styrelsesrådet den 21. T2S-statusrapport til efterretning og godkendte den reviderede migreringsplan, som er indeholdt i rapporten. Styrelsesrådet godkendte også en revideret udgave af T2S-brugerkravene. Både migreringsplanen og brugerkravene findes på ECB's websted. Styrelsesrådet besluttede endvidere, at en rapport om T2S' finansielle situation bliver offentliggjort på ECB's websted på et senere tidspunkt.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel

Den 17. marts 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/15 på anmodning af Rådet.

ECB's udtalelse om oprettelse og drift af organisationer, der varetager overdragelsen af fast ejendom på Cypern

Den 17. marts 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/16 på anmodning af den cypriotiske finansminister.

ECB's udtalelse om reformen af kooperative banker, en garantiordning for securitisering af misligholdte lån og alternative investeringsfondes udlånsevne i Italien

Den 24. marts 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/17 på anmodning af det italienske økonomi- og finansministerium.

ECB's udtalelse om amortiseringskrav for boliglån i Sverige

Den 24. marts 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/18 på anmodning af Finansinspektionen (det svenske finanstilsyn).

ECB's udtalelse om betalingstjenester i Bulgarien

Den 24. marts 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/19 på anmodning af Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank).

ECB's udtalelse om ordningen for omsættelige værdipapirer i Frankrig

Den 30. marts 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/20 på anmodning af det franske økonomi- og finansministerium.

ECB's udtalelse om Østrigs bidrag til Den Internationale Valutafonds Catastrophe Containment and Relief Trust

Den 6. april 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/21 på anmodning af det østrigske finansministerium.

ECB's udtalelse til et forslag til Rådets afgørelse om foranstaltninger til gradvis indførelse af en samlet repræsentation for euroområdet i Den Internationale Valutafond

Den 6. april 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/22 på anmodning af Rådet.

ECB's udtalelse om forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme i Slovenien

Den 13. april 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/23 på anmodning af det slovenske finansministerium.

ECB's udtalelse om revision af Banka Slovenijes forretningsaktiviteter

Den 18. april 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/24 på anmodning af det slovenske finansministerium.

ECB's udtalelse om kontrol af eurosedlers ægthed og kvalitet og om eurosedler i omløb

Den 20. april 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/25 på anmodning af Banca d'Italia.

ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 806/2014 for at oprette en europæisk indskudsgarantiordning

Den 20. april 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/26 på anmodning af Rådet.

Statistik

Rapporter vedrørende kvaliteten af de statistiske data i 2015

Den 30. marts 2016 vedtog Styrelsesrådet den vurdering, som er indeholdt i kvalitetsrapporten for 2015 om betalingsbalancestatistik for euroområdet og statistik for kapitalbalancen over for resten af verden samt i kvalitetsrapporten for 2015 om euroområdets kvartalsregnskaber. Begge rapporter blev efterfølgende offentliggjort på ECB's websted.

Den årlige statusrapport fra ESCB's statistikkomite om indsamlingen af granulære data om kreditter

Den 14. april 2016 tog Styrelsesrådet den årlige statusrapport for 2015 om de forberedende foranstaltninger til de langsigtede rammer for indsamling af granulære data om kreditter, der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i afgørelse ECB/2014/6 om Det Europæiske System af Centralbankers tilrettelæggelse af de forberedende foranstaltninger til indsamlingen af granulære data om kreditter.

Banktilsyn

ECB's afgørelser om signifikansen af kreditinstitutter under tilsyn

Den 24. marts 2016 traf Styrelsesrådet flere afgørelser om signifikansen af en række kreditinstitutter under tilsyn. Den opdaterede liste over enheder under tilsyn indtil skæringsdatoen 1. januar 2016 findes på ECB's websted.

Offentlig vejledning vedrørende gennemgangen af kvalifikationen af kapitalinstrumenter som hybride kapitalinstrumenter og supplerende kapitalinstrumenter

Den 5. april 2016 vedtog Styrelsesrådet en offentlig vejledning med den procedure, som skal følges, når ECB gennemgår, hvorvidt kapitalinstrumenter kan kvalificeres som hybride kapitalinstrumenter (Additional Tier 1 eller AT1) og supplerende kapitalinstrumenter (Tier 2 eller T2). Her findes også en nærmere angivelse af den information, som skal forelægges af signifikante enheder under tilsyn, der medtager sådanne instrumenter, når de beregner deres AT1- eller T2-kapital. Den offentlige vejledning bliver offentliggjort på ECB's websted.

Medie- og pressehenvendelser