Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

April 2016

Marknadsoperationer

Ändring av rättsakten för programmet för köp av offentliga värdepapper

Den 18 april 2016 antog ECB-rådet beslut ECB/2016/8 om ändring av beslut (EU) 2015/774 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna (ECB/2015/10). Ändringen ger laga kraft till de beslut som ECB-rådet fattade den 10 mars 2016 om att öka inköpstakten inom ramen för det utökade programmet för köp av tillgångar och om att anpassa parametrarna i programmet för köp av offentliga värdepapper när det gäller gränsvärden för emittenter och för andel av emissioner. Beslutet finns på ECB:s webbplats.

Operativa aspekter av programmet för köp av värdepapper från företagssektorn

Den 21 april 2016 fattade ECB-rådet beslut om ett antal operativa faktorer i programmet för köp av värdepapper från företagssektorn, vilket infördes som en ytterligare komponent till programmet för köp av tillgångar den 10 mars 2016. Mer detaljerad information om dessa faktorer ges i ett pressmeddelande med tillhörande frågor och svar som finns på ECB:s webbplats.

Finansiell stabilitet och tillsyn

ECB:s rapport ”Financial integration in Europe” för år 2016

Den 6 april 2016 noterade ECB-rådet att den tionde utgåvan av ECB:s rapport om finansiell integration i Europa publiceras på ECB:s webbplats den 25 april 2016. Publiceringen sker i samband med den konferens om finansmarknadsintegration och stabilitet i Europa som ECB och Europeiska kommissionen håller gemensamt. Rapporten visar graden av finansiell integration i euroområdet och Eurosystemets verksamhet för att främja detta och innehåller även ett antal övriga punkter.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Lägesrapport om Target2-Securities (T2S)

Den 18 mars 2016 tog ECB-rådet del av den 21:a lägesrapporten om T2S och godkände den reviderade migrationsplanen som ingår i rapporten. ECB-rådet godkände även en reviderad version av användarkraven för T2S. Både migrationsplanen och användarkraven finns på ECB:s webbplats. ECB-rådet beslutade vidare att finansräkenskaperna för T2S ska publiceras på ECB:s webbplats framöver.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel

Den 17 mars 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/15 på begäran av rådet.

ECB:s yttrande om inrättande och drift av organisationer som överlåter fast egendom på Cypern

Den 17 mars 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/16 på begäran av Cyperns finansminister.

ECB:s yttrande om reformen av kooperativa banker, ett garantisystem för värdepapperisering av nödlidande krediter och alternativa investeringsfonders utlåningskapacitet

Den 24 mars 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/17 på begäran av det italienska ekonomi- och finansministeriet.

ECB:s yttrande om amorteringskrav för bolån i Sverige

Den 24 mars 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/18 på begäran av Finansinspektionen (den svenska finanstillsynsmyndigheten).

ECB:s yttrande om betaltjänster i Bulgarien

Den 24 mars 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/19 på begäran av Българска народна банка (Bulgarian National Bank).

ECB:s yttrande om regler avseende överlåtbara skuldförbindelser i Frankrike

Den 30 mars 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/20 på begäran av det franska ministeriet för finans och offentliga räkenskaper.

ECB:s yttrande om Österrikes bidrag till IMF:s katastroffond

Den 6 april 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/21 på begäran av Österrikes finansministerium.

ECB:s yttrande om ett förslag till rådets beslut om åtgärder för att gradvis införa en enad representation för euroområdet i Internationella valutafonden

Den 6 april 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/22 på begäran av rådet.

ECB:s yttrande om åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism i Slovenien

Den 13 april 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/23 på begäran av det slovenska finansministeriet.

ECB:s yttrande om revisionen av Banka Slovenijes affärsverksamhet

Den 18 april 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/24 på begäran av det slovenska finansministeriet.

ECB:s yttrande om äkthets- och kvalitetskontroll samt cirkulering av eurosedlar

Den 20 april 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/25 på begäran av Banca d’Italia.

ECB:s yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 806/2014 för att inrätta ett europeiskt insättnings-garantisystem

Den 20 april 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/26 på begäran av rådet.

[ECB:s yttrande om ett förslag till förordning om ändring av förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk och förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappers-avveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler med avseende på vissa datum, samt ett förslag till direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument i fråga om vissa datum

Den 21 april 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/27 på begäran av rådet.]

Statistik

Kvalitetsrapporter om statistikuppgifter 2015

Den 30 mars 2016 godkände ECB-rådet bedömningen i 2015 års rapport om kvaliteten på statistik över euroområdets betalningsbalans och finansiella utlandsställning och 2015 års rapport om kvaliteten på statistiken över kvartalsvisa finansräkenskaper för euroområdet. Båda rapporterna publicerades sedan på ECB:s webbplats.

Den årliga lägesrapporten från ECBS statistikkommitté om insamlingen av detaljerad data om krediter

Den 14 april 2016 tog ECB-rådet del av 2015 års lägesrapport om de förberedande åtgärderna för en långsiktig ram för insamling av detaljerade data om krediter, i enlighet med artikel 3.2 i beslut ECB/2014/6 om förberedande åtgärder för Europeiska centralbanksystemets insamling av detaljerad data om krediter.

Banktillsyn

ECB:s beslut om status som betydande tillsynsobjekt för kreditinstitut

Den 24 mars 2016 fattade ECB-rådet flera beslut om statusen som betydande tillsynsobjekt för ett antal kreditinstitut under tillsyn. Den uppdaterade listan med enheter under tillsyn fram till stoppdatumet den 1 januari 2016 finns på ECB:s webbplats.

Offentlig vägledning om granskningen av klassificeringen av kapitalinstrument som tilläggsprimär- och supplementärkapitalinstrument

Den 5 april 2016 antog ECB-rådet en offentlig vägledning som fastslår det förfarande som ECB ska följa vid granskningen av klassificeringen av kapitalinstrument som tilläggsprimär- och supplementärkapitalinstrument. I vägledningen anges även den information som ska lämnas in av betydande enheter under tillsyn som har med sådana instrument i beräkningen av sitt tilläggsprimär- och supplementärkapital. Den offentliga vägledningen kommer att publiceras på ECB:s webbplats.

Kontakt för media