European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

декември 2015 г.

EMBARGO

ЗАБРАНЕНО ЗА ПУБЛИКУВАНЕ преди 15 ч централноевропейско време на 18 декември 2015 г.

Парична политика

Нестандартни мерки на паричната политика

На 3 декември 2015 г. Управителният съвет взе решение за редица мерки в контекста на преоценката доколко е целесъобразна позицията на паричната политика на ЕЦБ. На първо място Управителният съвет реши да удължи програмата за закупуване на активи и да извършва месечните изкупувания в размер на 60 млрд. евро до края на март 2017 г. или по-дълго, ако е необходимо. На второ място той реши да се реинвестират погашенията по главници на ценните книжа, закупени по програмата за закупуване на активи, при настъпването на падежа, толкова дълго, колкото е необходимо. На трето място, по програмата за закупуване на активи на публичния сектор Управителният съвет реши да включи в списъка на активи, допустими за редовно изкупуване от съответните национални централни банки, деноминирани в евро търгуеми дългови инструменти, емитирани от регионални и местни органи на управление в еврозоната. На последно място той реши основните операции по рефинансиране и тримесечните операции по дългосрочно рефинансиране да продължат да се провеждат като тръжни процедури с фиксиран лихвен процент и пълно разпределение толкова дълго, колкото е необходимо, и най-малко до края на последния период на поддържане на резервите за 2017 г. Подробна информация бе предоставена същия ден във встъпителното изявление и на пресконференцията. Съответният правен акт – Решение ЕЦБ/2015/48 за изменение на Решение (ЕС) 2015/774 относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари – беше приет на 16 декември 2015 г.

Пазарни операции

Календари на целевите операции по дългосрочно рефинансиране за 2016 г.

На 30 ноември 2015 г. Управителният съвет одобри указателния календар на целевите операции по дългосрочно рефинансиране (ЦОДР) за 2016 г. наред с датите за доброволно предсрочно погасяване по тези операции. След като изминат 24 месеца от дадена ЦОДР, контрагентите имат възможност да изплащат каквато пожелаят част от разпределените им в тази операция средства, като първото изплащане може да се извърши през септември 2016 г. Указателните календари са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Промени в референтните обменни курсове на еврото

На 4 декември 2015 г. Управителният съвет одобри нов график за публикуване на референтните обменни курсове на еврото, като ежедневното публикуване се измества от около 14:30 ч. централноевропейско време към около 16:00 ч. централноевропейско време, считано от 1 юли 2016 г. Прессъобщение по темата, както и подробен обяснителен документ са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Платежни системи и пазарна инфраструктура

Назначаване на членове на Съвета за T2S

На 19 ноември 2015 г. Управителният съвет реши да назначи г-н Йоханес Льоф за член, който не е представител на централна банка, в Съвета за програмата TARGET2-Securities (T2S), както и г-н Карстен Билтофт за член, който е представител на централна банка извън еврозоната. Те заменят съответно г-н Пол Бодар и г-н Кристиян Келдсен. Двамата са назначени за срок от две години, считано от 1 януари 2016 г.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници и относно схемите за гарантиране на депозити и за обезщетяване в Люксембург

На 20 ноември 2015 г. Управителният съвет прие Становище CON/2015/48 по искане на Министерството на финансите на Люксембург.

Становище на ЕЦБ относно надзора върху нормалното функциониране на движението на плащанията („betalingsverkeer“) в Нидерландия

На 20 ноември 2015 г. Управителният съвет прие Становище CON/2015/49 по искане на De Nederlandsche Bank.

Становище на ЕЦБ относно защитата срещу фалшифициране и запазването на качеството на паричната маса в обращение в Белгия

На 20 ноември 2015 г. Управителният съвет прие Становище CON/2015/50 по искане на управителя на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, от името на министъра на финансите на Белгия.

Становище на ЕЦБ относно производството на евробанкноти в Португалия

На 23 ноември 2015 г. Управителният съвет прие Становище CON/2015/51 по искане на Министерството на финансите на Португалия.

Становище на ЕЦБ относно схемата за гарантиране на депозити в Нидерландия

На 26 ноември 2015 г. Управителният съвет прие Становище CON/2015/52 по искане на министъра на финансите на Нидерландия.

Становище на ЕЦБ относно правната рамка за местните спестовни банки в Германия

На 2 декември 2015 г. Управителният съвет прие Становище CON/2015/53 по искане на Федералното министерство на финансите на Германия.

Становище на ЕЦБ относно потребителските кредити в Чешката република

На 9 декември 2015 г. Управителният съвет прие Становище CON/2015/54 по искане на министъра на финансите на Чешката република.

Становище на ЕЦБ относно гербовия налог върху тегленето на пари в брой от терминални устройства в Ирландия

На 10 декември 2015 г. Управителният съвет прие Становище CON/2015/55 по собствена инициатива.

Статистика

Насоки на ЕЦБ относно външната статистика и тримесечните финансови сметки

На 26 ноември 2015 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2015/39 за изменение на Насоки ЕЦБ/2011/23 относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка в областта на външната статистика и Насоки ЕЦБ/2015/40 за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/24 относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки. Измененията съгласуват периода, в който трябва да се извършва тримесечното предаване на външна статистика и данни за финансовите сметки, с новия график на заседания на Управителния съвет по паричната политика на всеки шест седмици. Двете Насоки са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Насоки на ЕЦБ относно паричната и финансовата статистика

На 4 декември 2015 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2015/44 за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика. Изменените Насоки определят рамката за съставяне от ЕЦБ на парична и финансова статистика, обхващаща застрахователните предприятия, които са обект на изискване за статистическа отчетност, считано от референтния период на първото тримесечие на 2016 г. Насоките са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Банкноти и монети

Правни актове, свързани с емитирането на монети

На 4 декември 2015 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2015/41 за изменение на Решение ЕЦБ/2014/53 за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2015 година, Решение ЕЦБ/2015/42 за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2016 година, и Решение ЕЦБ/2015/43 относно процедурната рамка за одобряване на обема на евромонетите, които ще се емитират. Трите правни акта са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Административно управление

Решение на ЕЦБ относно разпределянето на паричния доход

На 19 ноември 2015 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2015/37 за изменение на Решение ЕЦБ/2010/23 относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото. Решението, което придава правна форма на решенията на Управителния съвет за паричния доход във връзка с програмата за закупуване на активи на публичния сектор, взети през януари и юли 2015 г., е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Изменения на Условията за работа на персонала на ЕЦБ

На 9 декември 2015 г. измени Условията за работа на персонала на Европейската централна банка и на Условията за наемане на работа за кратък срок. Измененията засягат помощите при безработица и други въпроси. Изменените Условия за работа на персонала и Условия за наемане на работа за кратък срок имат за цел да засилят социалноосигурителната рамка на ЕЦБ, осигурявайки обхват на социална сигурност, чийто бенчмарк са практиките в държавите членки на ЕС, за служителите, които не са обхванати от социалното осигуряване в никоя държава членка на ЕС. Изменените Условия за работа на персонала и Условия за наемане на работа за кратък срок са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Препоръка на ЕЦБ до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Národná banka Slovenska

На 10 декември 2015 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2015/45 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Národná banka Slovenska. Препоръката ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и е налична на уебсайта на ЕЦБ.

Банков надзор

Решение на ЕЦБ относно процедурата за изключване на членовете на персонала от презумпцията за съществено въздействие върху рисковия профил на поднадзорната кредитна институция

На 20 ноември 2015 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2015/38 относно процедурата за изключване на членовете на персонала от презумпцията за съществено въздействие върху рисковия профил на поднадзорната кредитна институция. Решението, което влиза в сила на 2 декември 2015 г., е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта за банковия надзор на ЕЦБ.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите