Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

prosinec 2015

EMBARGO

EMBARGO NA ZVEŘEJNĚNÍ do 15.00 SEČ dne 18. prosince 2015

Měnová politika

Mimořádná opatření měnové politiky

Rada guvernérů rozhodla 3. prosince 2015 o řadě opatření v kontextu svého opětovného vyhodnocení vhodnosti nastavení měnové politiky ECB. Zaprvé, Rada guvernérů přijala rozhodnutí prodloužit program nákupu aktiv (APP) a provádět měsíční nákupy o objemu 60 mld. EUR do konce března 2017 nebo i po tomto datu, bude-li to potřeba. Zadruhé, přijala rozhodnutí reinvestovat splátky jistiny z cenných papírů koupených v rámci APP, jakmile budou splatné, a to po nezbytně dlouhou dobu. Zatřetí, Rada guvernérů přijala rozhodnutí, že v programu nákupu aktiv veřejného sektoru zahrne do seznamu aktiv, která jsou způsobilá pro pravidelné nákupy příslušnými národními centrálními bankami, obchodovatelné dluhové nástroje denominované v eurech vydané regionálními a místními institucemi veřejného sektoru v eurozóně. Dále Rada guvernérů přijala rozhodnutí pokračovat v hlavních a tříměsíčních dlouhodobějších refinančních operacích prováděných prostřednictvím nabídkových řízení s pevnou sazbou a s plným přidělením tak dlouho, jak to bude nutné, nejméně však do konce posledního udržovacího období pro povinné minimální rezervy v roce 2017. Podrobnější informace byly poskytnuty v tentýž den prostřednictvím úvodního prohlášení a na tiskové konferenci. Související právní akt, rozhodnutí ECB/2015/48, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/774 o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích, bylo přijato 16. prosince 2015.

Tržní operace

Kalendáře pro rok 2016 související s cílenými dlouhodobějšími refinančními operacemi

Rada guvernérů schválila 30. listopadu 2015 indikativní kalendář cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO) v roce 2016 společně s indikativními daty pro předčasné dobrovolné splacení těchto operací. Po uplynutí 24 měsíců po každé TLTRO mají protistrany možnost splatit libovolnou část částek, které byly v dané TLTRO přiděleny, přičemž první splátky by mohly být uhrazeny v září 2016. Oba kalendáře jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Změny v referenčních směnných kurzech vůči euru

Rada guvernérů schválila 4. prosince 2015 nový harmonogram zveřejňování referenčních směnných kurzů měn vůči euru, přičemž denní zveřejňování bude od 1. července 2016 posunuto z přibližně 14.30 SEČ na přibližně 16.00 SEČ. Související tisková zpráva společně s podrobnými doplňujícími informacemi k této záležitosti jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Platební systémy a tržní infrastruktura

Jmenování členů Rady T2S

Rada guvernérů přijala 19. listopadu 2015 rozhodnutí jmenovat Johannese Luefa do funkce člena Rady TARGET2-Securities (T2S), který nepochází z centrální banky, a Karstena Biltofta do funkce člena Rady TARGET2-Securities (T2S), který nepochází z centrální banky eurozóny. Noví členové nahrazují Paula Bodarta a Kristiana Kjeldsena. Obě jmenování mají platnost po dobu dvou let s účinností od 1. ledna 2016.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k ozdravným postupům a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a k systému pojištění vkladů a systému pro odškodnění investorů v Lucembursku

Rada guvernérů přijala 20. listopadu 2015 stanovisko CON/2015/48 na žádost lucemburského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k dohledu nad plynulým fungováním platebního styku v Nizozemsku

Rada guvernérů přijala 20. listopadu 2015 stanovisko CON/2015/49 na žádost De Nederlandsche Bank.

Stanovisko ECB k ochraně proti padělání a k zachování kvality hotovostního oběživa v Belgii

Rada guvernérů přijala 20. listopadu 2015 stanovisko CON/2015/50 na žádost guvernéra Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique, jednajícího jménem ministra financí.

Stanovisko ECB k výrobě eurobankovek v Portugalsku

Rada guvernérů přijala 23. listopadu 2015 stanovisko CON/2015/51 na žádost portugalského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k systému pojištění vkladů v Nizozemsku

Rada guvernérů přijala 26. listopadu 2015 stanovisko CON/2015/52 na žádost nizozemského ministra financí.

Stanovisko ECB k právnímu rámci pro stavební spořitelny v Německu

Rada guvernérů přijala 2. prosince 2015 stanovisko CON/2015/53 na žádost německého spolkového ministerstva financí.

Stanovisko ECB k úvěru pro spotřebitele v České republice

Rada guvernérů přijala 9. prosince 2015 stanovisko CON/2015/54 na žádost ministra financí České republiky.

Stanovisko ECB k poplatkům za výběr hotovosti z bankomatů v Irsku

Rada guvernérů přijala 10. prosince 2015 stanovisko CON/2015/55 z vlastního podnětu.

Statistika

Obecné zásady ECB o externí statistice a čtvrtletních finančních účtech

Rada guvernérů ECB přijala 26. listopadu 2015 obecné zásady ECB/2015/39, kterými mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti externí statistiky, a obecné zásady ECB/2015/40, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/24 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti čtvrtletních finančních účtů. Změny slaďují období, v němž mají být prováděny čtvrtletní přenosy externích statistik a údajů o finančních účtech, s novým šestitýdenním harmonogramem měnověpolitických zasedání Rady guvernérů. Obojí obecné zásady jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Obecné zásady ECB o měnové a finanční statistice

Rada guvernérů přijala 4. prosince 2015 obecné zásady ECB/2015/44, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/15 o měnové a finanční statistice. Pozměňující obecné zásady stanovují rámec pro sestavování měnové a finanční statistiky Evropskou centrální bankou a pokrývají pojišťovny, které od referenčního období prvního čtvrtletí 2016 podléhají statistické zpravodajské povinnosti. Obecné zásady jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Bankovky a mince

Právní akty související s emisemi mincí

Rada guvernérů přijala 4. prosince 2015 rozhodnutí ECB/2015/41, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/53 o schválení objemu emise mincí v roce 2015, rozhodnutí ECB/2015/42 o schválení objemu emise mincí v roce 2016 a rozhodnutí ECB/2015/43 o procesním rámci pro schvalování objemu emise euromincí. Všechny tři právní akty jsou k dispozici v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Správa a řízení

Rozhodnutí ECB přerozdělování měnových příjmů

Rada guvernérů přijala 19. listopadu 2015 rozhodnutí ECB/2015/37, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/23 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro. Rozhodnutí, které právně provádí rozhodnutí Rady guvernérů o měnových příjmech souvisejících s programem nákupu aktiv veřejného sektoru přijatá v lednu a červenci 2015, bylo zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie a je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Změna pracovního řádu pro zaměstnance ECB

Rada guvernérů změnila 9. prosince 2015 pracovní řád pro zaměstnance Evropské centrální banky a podmínky krátkodobého zaměstnání, pokud jde o dávky v nezaměstnanosti a další záležitosti. Cílem pozměněného pracovního řádu a podmínek krátkodobého zaměstnání je posílit rámec sociálního zabezpečení ECB poskytnutím sociálního zabezpečení (poměřovaného oproti praxi v členských státech EU) zaměstnancům ECB, kteří nemohou požívat výhod sociálního zabezpečení v žádném z členských států EU. Pozměněný pracovní řád a podmínky krátkodobého zaměstnání jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Doporučení ECB Radě Evropské unie o externím auditorovi Národné banky Slovenska

Rada guvernérů přijala 10. prosince 2015 doporučení ECB/2015/45 Radě Evropské unie o externím auditorovi Národné banky Slovenska. Doporučení bude zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie a je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Bankovní dohled

Rozhodnutí ECB o postupu při vyloučení předpokladu, že zaměstnanci mají podstatný vliv na rizikový profil dohlížené úvěrové instituce

Rada guvernérů přijala 20. listopadu 2015 rozhodnutí ECB/2015/38 o postupu při vyloučení předpokladu, že zaměstnanci mají podstatný vliv na rizikový profil dohlížené úvěrové instituce. Rozhodnutí, které vstoupilo v platnost 2. prosince 2015, bylo zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie a je k dispozici na internetových stránkách bankovního dohledu ECB.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média