Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

December 2015

EMBARGO

PERSEMBARGO tot 15.00 uur Midden-Europese tijd op 18 december 2015

Monetair beleid

Buitengewone monetairbeleidsmaatregelen

Op 3 december 2015 heeft de Raad van Bestuur een besluit genomen over een aantal maatregelen in het kader van zijn herbeoordeling van de geschiktheid van de monetairbeleidskoers van de ECB. Allereerst heeft de Raad van Bestuur besloten het programma voor de aankoop van activa ("asset purchase programme" ofwel APP) te verlengen en tot eind maart 2017, of langer indien nodig, maandelijkse aankopen van €60 miljard te verrichten. Ten tweede heeft de Raad besloten zo lang als nodig de hoofdsomaflossingsbetalingen van de in het kader van het APP aangekochte waardepapieren bij hun vervallen te herinvesteren. Ten derde heeft de Raad van Bestuur besloten om in het programma voor de aankoop van door de overheidssector uitgegeven waardepapieren in euro luidende verhandelbare schuldinstrumenten die zijn uitgegeven door regionale of lagere overheden die zijn gevestigd in het eurogebied, op te nemen op de lijst van activa die in aanmerking komen voor reguliere aankopen door de respectieve nationale centrale banken. Tenslotte heeft de Raad besloten de basisherfinancieringstransacties en de driemaands langerlopende herfinancieringstransacties zo lang als noodzakelijk, maar ten minste tot het einde van de laatste reserve-aanhoudingsperiode van 2017, te blijven uitvoeren als vasterentetenders met volledige toewijzing. Gedetailleerdere informatie is op dezelfde dag verschaft middels de Inleidende Verklaring en op de persconferentie. Het hiermee verband houdende rechtsinstrument, Besluit ECB/2015/48 houdende wijziging van Besluit (EU) 2015/774 inzake een overheidsprogramma voor aankoop van activa op secundaire markten, werd goedgekeurd op 16 december 2015.

Markttransacties

De kalenders voor 2016 inzake de gerichte langerlopende herfinancieringstransacties

Op 30 november 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de indicatieve kalender voor de gerichte langerlopende herfinancieringstransacties ("targeted longer-term refinancing operations" ofwel TLTRO's) in 2016, samen met de indicatieve data van de vervroegde vrijwillige aflossing van deze transacties. Met ingang van 24 maanden na elke TLTRO hebben de tegenpartijen de optie enig deel van de bedragen toegekend bij deze TLTRO terug te betalen en de eerste aflossingen zouden in september 2016 kunnen plaatsvinden. Beide kalenders zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Veranderingen in de referentiewisselkoersen van de euro

Op 4 december 2015 heeft de Raad van Bestuur een nieuw publicatieschema voor de referentiewisselkoersen van de euro goedgekeurd waarbij de dagelijkse publicatie met ingang van 1 juli 2016 wordt verschoven van circa 14:30 uur Midden-Europese tijd naar circa 16:00 uur Midden-Europese tijd. Het bijbehorende persbericht, samen met gedetailleerde achtergrondinformatie over dit onderwerp, is beschikbaar op de website van de ECB.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Benoeming van leden van de T2S-Raad

Op 19 november 2015 heeft de Raad van Bestuur van de ECB besloten Johannes Luef te benoemen als niet van een centrale bank afkomstig lid van de TARGET2-Securities (T2S)-Raad en Karsten Biltoft als het van een centrale bank buiten het eurogebied afkomstig lid van de T2S-Raad. Zij vervangen respectievelijk Paul Bodart en Kristian Kjeldsen. Beide benoemingen zijn voor twee jaar, met ingang van 1 januari 2016.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en voor deposito- en garantiestelsels in Luxemburg

Op 20 november 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Luxemburgse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/48.

ECB-Advies betreffende oversight op de goede werking van het betalingsverkeer in Nederland

Op 20 november 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van De Nederlandsche Bank, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/49.

ECB-Advies betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop in België

Op 20 november 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Gouverneur van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (NBB) optredend namens de Belgische minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/50.

ECB-Advies inzake de eurobankbiljettenproductie in Portugal

Op 23 november 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Portugese ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/51.

ECB-Advies inzake het depositogarantiestelsel in Nederland

Op 26 november 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Nederlandse minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/52.

ECB- Advies inzake het juridische kader voor Bausparkassen in Duitsland

Op 2 december 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Duitse Bondsministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/53.

ECB-Advies inzake consumentenkrediet in Tsjechië

Op 9 december 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de minister van Financiën van Tsjechië, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/54.

ECB-Advies inzake zegelrecht op opnames in contanten vanuit geldautomaten in Ierland

Op 10 december 2015 heeft de Raad van Bestuur op eigen initiatief zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/55.

Statistieken

ECB-Richtsnoeren betreffende externe statistieken en financiële kwartaalrekeningen

Op 26 november 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2015/39 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2011/23 betreffende de statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank met betrekking tot externe statistieken en Richtsnoer ECB/2015/40 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/24 betreffende de statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank met betrekking tot financiële kwartaalrekeningen. De wijzigingen brengen de periode waarbinnen de indiening van externe kwartaalstatistieken en gegevens betreffende financiële kwartaalrekeningen dient te geschieden in overeenstemming met het nieuwe zesweekse tijdschema van de monetairbeleidsvergaderingen van de Raad van Bestuur. Beide Richtsnoeren zijn beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Richtsnoer inzake monetaire en financiële statistieken

Op 4 december 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2015/44 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/15 betreffende monetaire en financiële statistieken. Het wijzigende Richtsnoer stelt het kader vast voor het opmaken door de ECB van monetaire en financiële statistieken die verzekeringsmaatschappijen omvatten, welke maatschappijen met ingang van de referentieperiode KW1 van 2016 onderworpen zijn aan statistische rapportageverplichtingen. Het Richtsnoer is beschikbaar op de website van de ECB.

Bankbiljetten en munten

Rechtshandelingen betreffende muntenuitgifte

Op 4 december 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2015/41 tot wijziging van Besluit ECB/2014/53 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2015, Besluit ECB/2015/42 houdende de goedkeuring van de muntenuitgifteomvang in 2016, en Besluit ECB/2015/43 betreffende het procedurele kader voor de goedkeuring van de euromuntenuitgifteomvang. Alle drie de rechtshandelingen zijn te vinden in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Corporate governance

ECB-Besluit inzake de toedeling van monetaire inkomsten

Op 19 november 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2015/37 tot wijziging van Besluit ECB/2010/23 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben. Het Besluit, dat de in januari en juli 2015 genomen beslissingen van de Raad van Bestuur inzake monetaire inkomsten uit hoofde van het overheidsprogramma voor aankoop van activa juridisch ten uitvoer legt, is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is beschikbaar op de website van de ECB.

Wijziging van de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de ECB

Op 9 december 2015 heeft de Raad van Bestuur besloten tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de Europese Centrale Bank en de arbeidsvoorwaarden die gelden voor kortlopende contracten waar deze betrekking hebben op werkloosheidsuitkeringen en andere kwesties. De gewijzigde arbeidsvoorwaarden en de arbeidsvoorwaarden die gelden voor kortlopende contracten hebben tot doel het socialezekerheidskader van de ECB te versterken door socialezekerheidsdekking te verstrekken, afgewogen tegen de praktijk van de EU-lidstaten, aan haar personeelsleden die in geen enkele EU-lidstaat profiteren van een socialezekerheidsdekking. De gewijzigde arbeidsvoorwaarden en de arbeidsvoorwaarden die gelden voor kortlopende contracten zijn beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Aanbeveling aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Národná banka Slovenska

Op 10 december 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2015/45 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Národná banka Slovenska. De Aanbeveling zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is beschikbaar op de website van de ECB.

Bankentoezicht

ECB-Besluit betreffende de procedure tot vaststelling van de niet-toepasselijkheid op personeelsleden van het vermoeden van een materiële impact op het risicoprofiel van een onder toezicht staande kredietinstelling

Op 20 november 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2015/38 betreffende de procedure tot vaststelling van de niet-toepasselijkheid op personeelsleden van het vermoeden van een materiële impact op het risicoprofiel van een onder toezicht staande kredietinstelling. Het Besluit, dat op 2 december 2015 van kracht werd, is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is beschikbaar op de website van het ECB-Bankentoezicht.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media