SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

December 2015

EMBARGO

KLAUSULERET TIL OFFENTLIGGØRELSE 18. december 2015 kl. 15.00 CET

Pengepolitik

Ekstraordinære pengepolitiske foranstaltninger

Den 3. december 2015 besluttede Styrelsesrådet en række foranstaltninger i sammenhæng med vurderingen af ECB's pengepolitik. Det blev for det første besluttet at forlænge opkøbsprogrammet APP med månedlige opkøb på 60 mia. euro indtil udgangen af marts 2017 eller endnu længere, hvis det bliver nødvendigt. For det andet besluttede Styrelsesrådet, så længe det er nødvendigt, at geninvestere afdragene på hovedstolen på de værdipapirer, som købes inden for APP, efterhånden som de forfalder. For det tredje besluttede Styrelsesrådet, at omsættelige gældsinstrumenter i euro udstedt af regionale og lokale regeringer i euroområdet inkluderes i programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor og medtages på listen over aktiver, der er godkendt til at blive opkøbt af de respektive nationale centralbanker. Endelig besluttede Styrelsesrådet fortsat at udføre primære og 3-måneders langfristede markedsoperationer som auktioner til fast rente med fuld tildeling, så længe det er nødvendigt og i hvert fald indtil udgangen af den sidste reservekravsperiode i 2017. Nærmere oplysninger blev givet samme dag i de indledende bemærkninger til pressekonferencen og på selve pressekonferencen. Retsakten i tilknytning hertil, afgørelse ECB/2015/48 om ændring af afgørelse (EU) 2015/774 om et program til opkøb af den offentlige sektors aktiver på det sekundære marked, blev vedtaget 16. december 2015.

Markedsoperationer

2016-kalenderne for de målrettede langfristede markedsoperationer

Den 30. november 2015 vedtog Styrelsesrådet den vejledende kalender for de målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO) i 2016 sammen med de vejledende datoer for førtidige frivillige tilbagebetalinger af disse operationer. 24 måneder efter gennemførelsen af en TLTRO får modparterne mulighed for at tilbagebetale dele af det beløb, som de blev tildelt i den pågældende TLTRO, og de første sådanne tilbagebetalinger kan finde sted i september 2016. Begge kalendere findes på ECB's websted.

Ændringer i procedurerne for euroreferencekurserne

Den 4. december 2015 vedtog Styrelsesrådet et nyt offentliggørelsestidspunkt for euroreferencekurserne, som indebærer, at tidspunktet for den daglige offentliggørelse bliver flyttet fra ca. kl. 14.30 CET til ca. kl. 16.00 CET fra 1. juli 2016. En pressemeddelelse og yderligere baggrundsinformation findes på ECB's websted.

Betalingssystemer og markedsinfrastruktur

Udnævnelse af medlemmer af T2S Board

Den 19. november 2015 besluttede Styrelsesrådet at udnævne Johannes Luef som ikke-centralbanksmedlem af Target2-Securities (TS2) Board og Karsten Biltoft som ikke-euroområdemedlem af T2S Board. De erstatter henholdsvis Paul Bodart og Kristian Kjeldsen. Begge udnævnelser er for to år med virkning fra 1. januar 2016.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om indskudsgarantiordninger og investorgarantiordninger i Luxembourg

Den 20. november 2015 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2015/48 på anmodning af den luxembourgske finansminister.

ECB's udtalelse om overvågning af den smidige afvikling af betalingstrafikken ('betalingsverkeer') i Holland

Den 20. november 2015 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2015/49 på anmodning af De Nederlandsche Bank.

ECB's udtalelse om beskyttelse mod falskmøntneri og om bevarelse af kvaliteten af kontanter i omløb i Belgien

Den 20. november 2015 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2015/50 på anmodning af direktøren for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (NBB) (på vegne af den belgiske finansminister).

ECB's udtalelse om produktionen af eurosedler i Portugal

Den 23. november 2015 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2015/51 på anmodning af det portugisiske finansministerium.

ECB's udtalelse om indskudsgarantiordningen i Holland

Den 26. november 2015 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2015/52 på anmodning af det hollandske finansministerium.

ECB's udtalelse om de retlige rammer for byggesparekasser i Tyskland

Den 2. december 2015 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2015/53 på anmodning fra Tysklands finansministerium.

ECB's udtalelse om forbrugerkredit i Tjekkiet

Den 9. december 2015 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2015/54 på anmodning af det tjekkiske finansministerium.

ECB's udtalelse om stempelafgift på hævning af kontanter fra bankautomater i Irland

Den 10. december 2015 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2015/55 på eget initiativ.

Statistik

ECB's retningslinjer om eksterne statistikker og kvartalsvise finansielle sektorkonti

Den 26. november 2015 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2015/39 om ændring af retningslinje ECB/2011/23 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for eksterne statistikker og retningslinje ECB/2015/40 om ændring af retningslinje ECB/2013/24 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle sektorkonti. Med ændringerne tilpasses fristen for den kvartalsvise rapportering af ekstern statistik og data til de finansielle sektorkonti til den nye 6-ugers cyklus for afholdelsen af Styrelsesrådets pengepolitiske møder. Begge retningslinjer findes på ECB's websted.

ECB's retningslinje om monetær og finansiel statistik

Den 4. december 2015 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2015/44 om ændring af retningslinje ECB/2014/15 om monetær og finansiel statistik. I den ændrede retningslinje opstilles rammer for ECB's udarbejdelse af monetære og finansielle statistikker, som også omfatter forsikringsselskaber, der fra og med referenceperioden 1. kvartal 2016 også er underlagt statistiske rapporteringskrav. Retningslinjen er offentliggjort på ECB's websted.

Sedler og mønter

Retsakter vedrørende udstedelse af euromønter

Den 4. december 2015 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2015/41 om ændring af afgørelse ECB/2014/53 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2015, afgørelse ECB/2015/42 om godkendelse af mængden af mønter, der skal udstedes i 2016, og afgørelse ECB/2015/43 om de proceduremæssige rammer for godkendelsen af mængden af euromønter, der skal udstedes. Alle tre retsakter er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Corporate governance

ECB's afgørelse om fordelingen af monetære indtægter

Den 19. november 2015 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2015/37 om ændring af afgørelse ECB/2010/23 om fordelingen af de monetære indtægter til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta. Afgørelsen, der implementerer de beslutninger, som Styrelsesrådet tog om monetære indtægter i forbindelse med programmet til opkøb af den offentlige sektors aktiver i januar og juli 2015, er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Ændring af ansættelsesvilkårene for ansatte i ECB

Den 9. december 2015 ændrede Styrelsesrådet ansættelsesvilkårene for ansatte i Den Europæiske Centralbank og bestemmelserne vedrørende midlertidigt ansatte med hensyn til arbejdsløshedsunderstøttelse og andre spørgsmål. De ændrede ansættelsesvilkår og bestemmelser vedrørende midlertidigt ansatte skal styrke ECB's rammer på det sociale område ved at yde ansatte, der ikke er omfattet af en social sikringsordning i et EU-land, socialsikringsdækning fastsat i henhold til praksis i EU-landene. De ændrede ansættelsesvilkår og bestemmelser vedrørende midlertidigt ansatte findes på ECB's websted.

ECB's henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Národná banka Slovenska

Den 10. december 2015 vedtog Styrelsesrådet en henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Národná banka Slovenska (ECB/2015/45). Henstillingen vil blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, men findes allerede på ECB's websted.

Banktilsyn

ECB's afgørelse om proceduren til udelukkelse af medarbejderne fra formodningen om, at de har en væsentlig indflydelse på et kreditinstitut under tilsyns risikoprofil

Den 20. november 2015 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2015/38 om proceduren til udelukkelse af medarbejderne fra formodningen om, at de har en væsentlig indflydelse på et kreditinstitut under tilsyns risikoprofil. Afgørelsen, der trådte i kraft 2. december 2015, er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og i afsnittet om banktilsyn på ECB's websted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt