Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Δεκέμβριος 2015

EMBARGO

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ πριν από τις 15.00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης στις 18 Δεκεμβρίου 2015

Νομισματική πολιτική

Μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής

Στις 3 Δεκεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε αποφάσεις όσον αφορά μια σειρά μέτρων στο πλαίσιο της επαναξιολόγησης της καταλληλότητας της κατεύθυνσης νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ. Πρώτον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να παρατείνει το πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων και να διενεργεί μηνιαίες αγορές ύψους 60 δισεκ. ευρώ μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2017 ή και αργότερα, εφόσον χρειαστεί. Δεύτερον, αποφάσισε την επανεπένδυση των ποσών από την εξόφληση τίτλων που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων κατά τη λήξη τους, για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο. Τρίτον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα, να συμπεριλάβει τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα σε ευρώ που εκδίδονται από περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις στη ζώνη του ευρώ στον κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων που κρίνονται αποδεκτά για τις τακτικές αγορές από τις αντίστοιχες εθνικές κεντρικές τράπεζες. Τέλος, αποφάσισε να συνεχίσει να διενεργεί τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης και τις πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης διάρκειας τριών μηνών ως δημοπρασίες σταθερού επιτοκίου με πλήρη κατανομή για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο, και τουλάχιστον μέχρι τη λήξη της τελευταίας περιόδου τήρησης ελάχιστων αποθεματικών του 2017. Αναλυτικότερες πληροφορίες γνωστοποιήθηκαν την ίδια ημέρα στο πλαίσιο της εισαγωγικής δήλωσης και της επακόλουθης συνέντευξης Τύπου. Η σχετική νομική πράξη, η απόφαση ΕΚΤ/2015/48 που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2015/774 σχετικά με πρόγραμμα αγοράς στοιχείων του ενεργητικού του δημόσιου τομέα στις δευτερογενείς αγορές, εκδόθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2015.

Δραστηριότητες αγορών

Ημερολογιακά προγράμματα σχετικά με τις στοχευμένες πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης του 2016

Στις 30 Νοεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ) που πρόκειται να διενεργηθούν το 2016, καθώς και τις ενδεικτικές ημερομηνίες πρόωρης προαιρετικής αποπληρωμής αυτών των πράξεων. Μετά την πάροδο 24 μηνών από κάθε ΣΠΠΜΑ, οι αντισυμβαλλόμενοι έχουν την επιλογή να αποπληρώσουν οποιοδήποτε μέρος του ποσού που τους κατανεμήθηκε στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ΣΠΠΜΑ. Οι πρώτες αποπληρωμές θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο του 2016. Και τα δύο ημερολογιακά προγράμματα διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ

Στις 4 Δεκεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε νέο χρονοδιάγραμμα για τη δημοσίευση των συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς του ευρώ βάσει του οποίου μετατίθεται η καθημερινή δημοσίευση από τις 14.30 περίπου (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στις 16.00 περίπου (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), αρχής γενομένης από την 1η Ιουλίου 2016. Σχετικό δελτίο Τύπου καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες που αφορούν το θέμα αυτό διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συστήματα πληρωμών και υποδομές της αγοράς

Διορισμός μελών του συμβουλίου του T2S

Στις 19 Νοεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Johannes Luef στη θέση του μέλους του συμβουλίου του T2S που δεν προέρχεται από κεντρική τράπεζα και τον κ. Karsten Biltoft στη θέση του μέλους του συμβουλίου του T2S από κεντρική τράπεζα εκτός ζώνης ευρώ, οι οποίοι αντικαθιστούν τον.κ. Paul Bodart και τον κ. Kristian Kjeldsen, αντίστοιχα. Οι θητείες τους έχουν διάρκεια δύο ετών με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και τα συστήματα εγγύησης και αποζημίωσης των καταθέσεων στο Λουξεμβούργο

Στις 20 Νοεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2015/48, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών του Λουξεμβούργου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την επίβλεψη της ομαλής διεξαγωγής της κίνησης πληρωμών στις Κάτω Χώρες

Στις 20 Νοεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2015/49, κατόπιν αιτήματος της De Nederlandsche Bank.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την προστασία από την παραχάραξη και κιβδηλεία και τη διαφύλαξη της ποιότητας των τραπεζογραμματίων και κερμάτων σε κυκλοφορία στο Βέλγιο

Στις 20 Νοεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2015/50, κατόπιν αιτήματος του διοικητή της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, για λογαριασμό του Υπουργού Οικονομικών του Βελγίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ στην Πορτογαλία

Στις 23 Νοεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2015/51, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Πορτογαλίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με το σύστημα εγγύησης καταθέσεων στις Κάτω Χώρες

Στις 26 Νοεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2015/52, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών των Κάτω Χωρών.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών στεγαστικής αποταμίευσης στη Γερμανία

Στις 2 Δεκεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2015/53, κατόπιν αιτήματος του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την καταναλωτική πίστη στην Τσεχική Δημοκρατία

Στις 9 Δεκεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2015/54, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με το τέλος χαρτοσήμου όσον αφορά τις αναλήψεις μετρητών από αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές στην Ιρλανδία

Στις 10 Δεκεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2015/55, με δική του πρωτοβουλία.

Στατιστικά στοιχεία

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΚΤ σχετικά με τα εξωτερικά στατιστικά στοιχεία και τους τριμηνιαίους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς

Στις 26 Νοεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2015/39 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία του εξωτερικού τομέα, καθώς και την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2015/40 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/24 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στον τομέα των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών. Με τις τροποποιήσεις ευθυγραμμίζεται η χρονική περίοδος εντός της οποίας πραγματοποιείται η τριμηνιαία διαβίβαση των εξωτερικών στατιστικών στοιχείων και των στοιχείων που αφορούν τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς δεδομένου του νέου χρονοδιαγράμματος των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη νομισματική πολιτική, οι οποίες λαμβάνουν χώρα κάθε έξι εβδομάδες. Και οι δύο κατευθυντήριες γραμμές διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική

Στις 4 Δεκεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2015/44 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική. Η τροποποιητική κατευθυντήρια γραμμή ορίζει το πλαίσιο για την κατάρτιση από την ΕΚΤ νομισματικών και χρηματοπιστωτικών στατιστικών στοιχείων που καλύπτουν τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες, αρχής γενομένης από την περίοδο αναφοράς του α' τριμήνου του 2016, υπόκεινται στην υποχρέωση παροχής στατιστικών στοιχείων. Η κατευθυντήρια γραμμή είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τραπεζογραμμάτια και κέρματα

Νομικές πράξεις που σχετίζονται με την έκδοση κερμάτων

Στις 4 Δεκεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2015/41 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/53 σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2015, την απόφαση ΕΚΤ/2015/42 σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2016 και την απόφαση ΕΚΤ/2015/43 σχετικά με το διαδικαστικό πλαίσιο για την έγκριση της ποσότητας κερμάτων ευρώ προς έκδοση. Οι τρεις νομικές πράξεις έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Εταιρική διακυβέρνηση

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος

Στις 19 Νοεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2015/37 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/23 σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ. Η απόφαση, βάσει της οποίας εφαρμόζονται νομικά οι αποφάσεις περί νομισματικού εισοδήματος που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο του 2015 σε σχέση με το πρόγραμμα αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τροποποίηση των όρων απασχόλησης του προσωπικού της ΕΚΤ

Στις 9 Δεκεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο τροποποίησε τους όρους απασχόλησης του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τους όρους βραχυπρόθεσμης απασχόλησης σε σχέση με τα επιδόματα ανεργίας και άλλα ζητήματα. Οι τροποποιημένοι όροι απασχόλησης και όροι βραχυπρόθεσμης απασχόλησης έχουν ως σκοπό να ενισχύσουν το πλαίσιο κοινωνικής ασφάλισης της ΕΚΤ παρέχοντας κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης - με σημείο αναφοράς τις πρακτικές των κρατών μελών της ΕΕ - στα μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ τα οποία δεν δικαιούνται κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης σε κάποιο κράτος μέλος της ΕΕ. Οι τροποποιημένοι όροι απασχόλησης και όροι βραχυπρόθεσμης απασχόλησης διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Σύσταση της ΕΚΤ προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Národná banka Slovenska

Στις 10 Δεκεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση ΕΚΤ/2015/45 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Národná banka Slovenska. Η σύσταση θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τραπεζική εποπτεία

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή του τεκμηρίου άσκησης δραστηριοτήτων με ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου των εν λόγω ιδρυμάτων

Στις 20 Νοεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2015/38 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή του τεκμηρίου άσκησης δραστηριοτήτων με ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου των εν λόγω ιδρυμάτων. Η απόφαση, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 2 Δεκεμβρίου 2015, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου