Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

December 2015

EMBARGO

NEZVEREJŇOVAŤ do 15:00 SEČ 18. decembra 2015

Menová politika

Neštandardné opatrenia menovej politiky

Dňa 3. decembra 2015 Rada guvernérov v rámci prehodnotenia adekvátnosti nastavenia menovej politiky ECB rozhodla o viacerých opatreniach. Po prvé, Rada guvernérov sa rozhodla predĺžiť trvanie programu nákupu aktív a uskutočňovať nákupy v objeme 60 mld. € mesačne až do konca marca 2017, v prípade potreby aj dlhšie. Po druhé, Rada guvernérov rozhodla o reinvestovaní splátok istiny zo splatných cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu aktív, kým to bude nevyhnutné. Po tretie, Rada guvernérov rozhodla, že do zoznamu aktív akceptovateľných v pravidelných nákupoch, ktoré realizujú príslušné národné centrálne banky v rámci programu nákupu cenných papierov verejného sektora, zahrnie obchodovateľné dlhové nástroje denominované v eurách vydané regionálnymi a miestnymi samosprávami v eurozóne. Rada guvernérov sa okrem toho rozhodla pokračovať v realizácii hlavných refinančných operácií a trojmesačných dlhodobejších refinančných operácií formou tendrov s pevnou úrokovou sadzbou a neobmedzeným objemom pridelených finančných prostriedkov, kým to bude nevyhnutné, minimálne však do konca posledného udržiavacieho obdobia povinných minimálnych rezerv v roku 2017. Podrobnejšie informácie boli v ten istý deň poskytnuté v úvodnom vyhlásení a na tlačovej konferencii. Súvisiaci právny predpis, rozhodnutie ECB/2015/48, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/774 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu, bol prijatý 16. decembra 2015.

Operácie na trhu

Harmonogram cielených dlhodobejších refinančných operácií na rok 2016

Dňa 30. novembra 2015 Rada guvernérov schválila indikatívny kalendár cielených dlhodobejších refinančných operácií (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO) na rok 2016, ako aj predpokladané termíny ich dobrovoľného včasného splatenia. Od uplynutia 24 mesiacov po realizácii každej TLTRO majú zmluvné strany možnosť splatiť ľubovoľnú časť prostriedkov získaných v rámci danej TLTRO, pričom prvým termínom včasného splatenia by mohol byť september 2016. Obidva kalendáre sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Zmeny v referenčných výmenných kurzoch eura

Dňa 4. decembra 2015 Rada guvernérov schválila nový čas zverejňovania referenčných výmenných kurzov eura: s platnosťou od 1. júla 2016 sa čas zverejňovania referenčných kurzov ECB posúva z približne 14.30 SEČ na približne 16.00 SEČ. Súvisiaca tlačová správa, spolu s podrobnými informáciami o tejto zmene, je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Vymenovanie členov Rady T2S

Dňa 19. novembra 2015 Rada guvernérov rozhodla o vymenovaní dvoch nových členov Rady TARGET2-Securities (T2S): Johannesa Luefa ako člena nepochádzajúceho z centrálnej banky (ktorý vo funkcii nahradí Paula Bodarta) a Karstena Biltofta ako člena z centrálnej banky krajiny nepatriacej do eurozóny (ktorý vo funkcii nahradí Kristiana Kjeldsena). Noví členovia boli vymenovaní na dvojročné funkčné obdobie s platnosťou od 1. januára 2016.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a k systémom ochrany vkladov a náhrad v Luxembursku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2015/48 dňa 20. novembra 2015 na žiadosť luxemburského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k dohľadu nad plynulým fungovaním platobného styku v Holandsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2015/49 dňa 20. novembra 2015 na žiadosť De Nederlandsche Bank.

Stanovisko ECB k ochrane pred falšovaním a zachovaniu kvality hotovosti v obehu v Belgicku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2015/50 dňa 20. novembra 2015 na žiadosť guvernéra Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique konajúceho v mene belgického ministra financií.

Stanovisko ECB k výrobe eurobankoviek v Portugalsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2015/51 dňa 23. novembra 2015 na žiadosť portugalského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k systému ochrany vkladov v Holandsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2015/52 dňa 26. novembra 2015 na žiadosť holandského ministra financií.

Stanovisko ECB k právnemu rámcu pre stavebné sporiteľne v Nemecku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2015/53 dňa 2. decembra 2015 na žiadosť nemeckého spolkového ministerstva financií.

Stanovisko ECB k spotrebiteľským úverom v Českej republike

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2015/54 dňa 9. decembra 2015 na žiadosť ministra financií Českej republiky.

Stanovisko ECB týkajúce sa kolkovného z výberov hotovosti z bankomatov v Írsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2015/55 dňa 10. decembra 2015 z vlastnej iniciatívy.

Štatistika

Usmernenia ECB týkajúce sa externej štatistiky a štvrťročných finančných účtov

Dňa 26. novembra 2015 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2015/39, ktorým sa mení usmernenie ECB/2011/23 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti externej štatistiky, a usmernenie ECB/2015/40, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/24 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných účtov. Nové usmernenia zosúlaďujú časové obdobie štvrťročného poskytovania údajov v rámci externých štatistík a finančných účtov s novým šesťtýždňovým rozvrhom menovopolitických zasadaní Rady guvernérov. Obidve usmernenia sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Usmernenie ECB o menovej a finančnej štatistike

Dňa 4. decembra 2015 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2015/44, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/15 o menovej a finančnej štatistike. Nové usmernenie stanovuje rámec zostavovania menovej a finančnej štatistiky ECB zahŕňajúcej poisťovne, na ktoré sa od referenčného obdobia prvého štvrťroku 2016 vzťahujú požiadavky na štatistické vykazovanie. Usmernenie je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Bankovky a mince

Právne predpisy súvisiace s emisiou mincí

Dňa 4. decembra 2015 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2015/41, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/53 o schválení objemu emisie mincí v roku 2015, rozhodnutie ECB/2015/42 o schválení objemu emisie mincí v roku 2016 a rozhodnutie ECB/2015/43 o procesnom rámci pre schvaľovanie objemu emisie euromincí. Všetky tri právne predpisy sú zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Správa a riadenie

Rozhodnutie ECB o alokácii menového príjmu

Dňa 19. novembra 2015 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2015/37, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2010/23 o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro. Rozhodnutie, ktorým sa právne vykonávajú rozhodnutia Rady guvernérov o menovom príjme v súvislosti s programom nákupu aktív verejného sektora prijaté v januári a júli 2015, bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Zmeny podmienok zamestnávania zamestnancov ECB

Dňa 9. decembra 2015 Rada guvernérov zmenila podmienky zamestnávania zamestnancov Európskej centrálnej banky a podmienky krátkodobého zamestnávania, pokiaľ ide o dávky v nezamestnanosti a ďalšie záležitosti. Cieľom zmenených podmienok zamestnávania a podmienok krátkodobého zamestnávania je posilniť rámec sociálneho zabezpečenia ECB a poskytnúť sociálne zabezpečenie, merané oproti praxi členských štátov EÚ, tým zamestnancom ECB, ktorí nepožívajú výhody sociálneho zabezpečenia v žiadnom členskom štáte EÚ. Zmenené podmienky zamestnávania a podmienky krátkodobého zamestnávania sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Odporúčanie ECB Rade Európskej únie o externom audítorovi Národnej banky Slovenska

Dňa 10. decembra 2015 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2015/45 Rade Európskej únie o externom audítorovi Národnej banky Slovenska. Odporúčanie bude zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad

Rozhodnutie ECB o postupe pri vylúčení predpokladu, že zamestnanci majú významný vplyv na rizikový profil úverovej inštitúcie podliehajúcej dohľadu

Dňa 20. novembra 2015 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2015/38 o postupe pri vylúčení predpokladu, že zamestnanci majú významný vplyv na rizikový profil úverovej inštitúcie podliehajúcej dohľadu. Rozhodnutie, ktoré nadobudlo účinnosť 2. decembra 2015, bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a je k dispozícii na internetovej stránke ECB venovanej bankovému dohľadu.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá