Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

December 2015

EMBARGO

PREPOVED OBJAVE do 18. decembra 2015 do 15.00 po srednjeevropskem času

Denarna politika

Nestandardni ukrepi denarne politike

Svet ECB je 3. decembra 2015 sprejel več ukrepov, ki izhajajo iz ponovne presoje naravnanosti denarne politike. Prvič, sklenil je podaljšati program nakupa vrednostnih papirjev (APP) in izvajati mesečne nakupe v višini 60 milijard EUR do konca marca 2017 oziroma še dlje, če bo to potrebno. Drugič, glavnice vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev, se bodo ob zapadlosti ponovno investirale, in sicer tako dolgo, kot bo potrebno. Tretjič, na seznam finančnega premoženja, ki je primerno za redne nakupe s strani nacionalnih centralnih bank v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja, se vključijo v eurih izraženi tržni dolžniški instrumenti, ki so jih izdale enote regionalne in lokalne ravni države iz euroobmočja. Četrtič, operacije glavnega refinanciranja in 3-mesečne operacije dolgoročnejšega refinanciranja se bodo še naprej izvajale v obliki avkcij s fiksno obrestno mero in polno dodelitvijo, in sicer tako dolgo, kot bo potrebno, vsekakor pa vsaj do konca zadnjega obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv v letu 2017. Podrobnejše informacije so bile na isti dan predstavljene v uvodni izjavi in na tiskovni konferenci. S tem povezan pravni akt, Sklep ECB/2015/48 o spremembi Sklepa (EU) 2015/774 o programu nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja na sekundarnih trgih, je bil sprejet 16. decembra 2015.

Tržne operacije

Koledar ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja v letu 2016

Svet ECB je 30. novembra 2015 odobril okvirni koledar ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja v letu 2016, vključno z okvirnimi datumi za predčasno prostovoljno odplačilo teh operacij. Nasprotne stranke imajo možnost, da 24 mesecev po vsaki operaciji ali pozneje odplačajo poljuben del zneska, ki jim je bil dodeljen v okviru teh operacij. Prvo tovrstno odplačilo bo mogoče opraviti septembra 2016. Oba koledarja sta objavljena na spletni strani ECB.

Spremembe referenčnih deviznih tečajev eura

Svet ECB je 4. decembra 2015 odobril nov urnik objav referenčnih deviznih tečajev eura, po katerem bo od 1. julija 2016 dalje dnevna objava premaknjena s približno 14:30 na približno 16:00 po srednjeevropskem času. S tem povezano sporočilo za javnost je skupaj s podrobno razlago ozadja tega vprašanja objavljeno na spletni strani ECB.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Imenovanje članov Odbora T2S

Svet ECB je 19. novembra 2015 sklenil imenovati Johannesa Luefa za člana Odbora TARGET2-Securities (T2S), ki ne prihaja iz centralne banke, in Karstena Biltofta za člana odbora T2S, ki ne prihaja iz centralne banke v euroobmočju. Nova člana bosta zamenjala Paula Bodarta in Kristiana Kjeldsna. Njun mandat bo trajal dve leti in bo začel teči 1. januarja 2016.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o sanaciji in reševanju kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter sistemih jamstva za vloge in odškodninskih shemah v Luksemburgu

Svet ECB je 20. novembra 2015 mnenje CON/2015/48 sprejel na zahtevo luksemburškega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o pregledu nemotenega delovanja plačilnega prometa (»betalingsverkeer«) na Nizozemskem

Svet ECB je 20. novembra 2015 mnenje CON/2015/49 sprejel na zahtevo centralne banke De Nederlandsche Bank.

Mnenje ECB o zaščiti pred ponarejanjem in ohranjanju kakovosti gotovinskega obtoka v Belgiji

Svet ECB je 20. novembra 2015 mnenje CON/2015/50 sprejel na zahtevo guvernerja centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, ki je za mnenje zaprosil v imenu belgijskega ministra za finance.

Mnenje ECB o proizvodnji eurobankovcev na Portugalskem

Svet ECB je 23. novembra 2015 mnenje CON/2015/51 sprejel na zahtevo portugalskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o sistemu zajamčenih vlog na Nizozemskem

Svet ECB je 26. novembra 2015 mnenje CON/2015/52 sprejel na zahtevo nizozemskega ministra za finance.

Mnenje ECB o pravnem okviru za stanovanjske hranilnice v Nemčiji

Svet ECB je 2. decembra 2015 mnenje CON/2015/53 sprejel na zahtevo nemškega zveznega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o potrošniških kreditih na Češkem

Svet ECB je 9. decembra 2015 mnenje CON/2015/54 sprejel na zahtevo češkega ministra za finance.

Mnenje ECB o dajatvi za dvige gotovine na bankomatih na Irskem

Svet ECB je 10. decembra 2015 mnenje CON/2015/55 sprejel na lastno pobudo.

Statistika

Smernici ECB o zunanji statistiki in četrtletnih finančnih računih

Svet ECB je 26. novembra 2015 sprejel Smernico ECB/2015/39 o spremembi Smernice ECB/2011/23 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju zunanje statistike ter Smernico ECB/2015/40 o spremembi Smernice ECB/2013/24 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju četrtletnih finančnih računov. Spremenjeni smernici usklajujeta časovno obdobje, v katerem je treba opraviti četrtletni prenos podatkov za zunanje statistike in finančne račune, z novim šesttedenskim urnikom sej Sveta ECB o denarni politiki. Obe smernici sta objavljeni na spletni strani ECB.

Smernica ECB o denarni in finančni statistiki

Svet ECB je 4. decembra 2015 sprejel Smernico ECB/2015/44 o spremembi Smernice ECB/2014/15 o denarni in finančni statistiki. Spremenjena smernica vzpostavlja okvir za pripravo denarne in finančne statistike s strani ECB, ki zajema tudi zavarovalnice, za katere od referenčnega obdobja – prvega četrtletja 2016 – veljajo zahteve za statistično poročanje. Smernica je na voljo na spletni strani ECB.

Bankovci in kovanci

Pravni akti v zvezi z izdajo kovancev

Svet ECB je 4. decembra 2015 sprejel Sklep ECB/2015/41 o spremembi Sklepa ECB/2014/53 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2015, Sklep ECB/2015/42 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2016 ter Sklep ECB/2015/43 o postopkovnem okviru za odobritev obsega izdaje eurokovancev. Vsi trije pravni akti so objavljeni v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Upravljanje in vodenje

Sklep ECB o razporeditvi denarnih prihodkov

Svet ECB je 19. novembra 2015 sprejel Sklep ECB/2015/37 o spremembi Sklepa ECB/2010/23 o razporeditvi denarnih prihodkov nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro. Sklep, ki pravno izvaja januarja in julija 2015 sprejete sklepe Sveta ECB o denarnih prihodkih iz programa nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja, je objavljen v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Sprememba Pogojev za zaposlitev v ECB

Svet ECB je 9. decembra 2015 spremenil Pogoje za zaposlitev v Evropski centralni banki in Pogoje za kratkotrajno zaposlitev, kar zadeva nadomestila za brezposelnost in druga vprašanja. Cilj sprememb obeh dokumentov je okrepiti okvir socialne varnosti ECB z uvedbo socialnega zavarovanja, primerljivega tistim v državah članicah EU, za vse zaposlene v ECB, ki nimajo socialnega zavarovanja v nobeni od držav članic EU. Spremenjeni Pogoji za zaposlitev v Evropski centralni banki in Pogoji za kratkotrajno zaposlitev so na voljo na spletni strani ECB.

Priporočilo ECB Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Národná banka Slovenska

Svet ECB je 10. decembra 2015 sprejel Priporočilo ECB/2015/45 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Národná banka Slovenska. Priporočilo bo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in je na voljo na spletni strani ECB.

Bančni nadzor

Sklep ECB o postopku za izvzetje zaposlenih iz domneve, da pomembno vplivajo na profil tveganosti nadzorovane kreditne institucije

Svet ECB je 20. novembra 2015 sprejel Sklep ECB/2015/38 o postopku za izvzetje zaposlenih iz domneve, da pomembno vplivajo na profil tveganosti nadzorovane kreditne institucije. Sklep, ki je začel veljati 2. decembra 2015, je objavljen v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB o bančnem nadzoru.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije