Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Detsember 2015

EMBARGO

EDASTAMISE KEELD kuni 15.00 Kesk-Euroopa aja järgi 18. detsembril 2015

Rahapoliitika

Mittestandardsed rahapoliitilised meetmed

3. detsembril 2015 tegi EKP nõukogu EKP rahapoliitika kursi asjakohasuse läbivaatamise käigus otsuse mitme meetme kohta. Esiteks otsustas nõukogu pikendada varaostukava kestust ning jätkata varade igakuiseid oste 60 miljardi euro ulatuses kuni 2017. aasta märtsi lõpuni või vajaduse korral ka kauem. Teiseks otsustas nõukogu hakata reinvesteerima varaostukava raames ostetud väärtpaberitelt laekuvaid põhiosa tagasimakseid väärtpaberite aegumisel. Seda tehakse niikaua, kui see on vajalik. Kolmandaks tegi nõukogu otsuse lisada avaliku sektori väärtpaberite ostukava raames riikide keskpankade regulaarsete ostude jaoks kõlblike varade loetellu euroala piirkondlike või kohalike omavalitsuste emiteeritavad eurodes nomineeritud turukõlblikud võlainstrumendid. Samuti otsustas nõukogu jätkata nii eurosüsteemi põhiliste refinantseerimisoperatsioonide kui ka pikemaajaliste kolmekuuliste refinantseerimisoperatsioonide teostamist piiramatu mahuga ja fikseeritud intressimääraga pakkumismenetlustena niikaua, kui see on vajalik, ja veel vähemalt eurosüsteemi 2017. aasta viimase arvestusperioodi lõpuni. Üksikasjalikumat teavet jagas EKP president samal kuupäeval oma sissejuhatavas kõnes ja sellele järgnenud pressikonverentsil. Seonduv õigusakt – otsus EKP/2015/48, millega muudetakse otsust (EL) 2015/774 avaliku sektori varade järelturult ostmise kava kohta – võeti vastu 16. detsembril 2015.

Turuoperatsioonid

Sihtotstarbeliste pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide ajakavad 2016. aastal

30. novembril 2015 kiitis EKP nõukogu heaks sihtotstarbeliste pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide 2016. aasta soovitusliku ajakava, sealhulgas soovituslikud kuupäevad nende operatsioonide vabatahtlikeks ennetähtaegseteks tagasimakseteks. Kui sihtotstarbelisest pikemaajalisest refinantseerimisoperatsioonist on möödunud 24 kuud, võivad vastaspooled hakata neile kõnealuse operatsiooniga jaotatud summasid tagasi maksma. Tagasimakseid saab hakata tegema alates 2016. aasta septembrist. Mõlemad ajakavad on avaldatud EKP veebilehel.

Euro viitekurssidega seotud muudatused

4. detsembril 2015 kiitis EKP nõukogu heaks euro viitekursside uue avaldamisaja – alates 1. juulist 2016 tehakse seda senise kella 14.30 asemel ligikaudu kell 16 Kesk-Euroopa aja järgi. Asjakohane pressiteade koos üksikasjaliku taustinfoga on kättesaadav EKP veebilehel.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

T2S juhatuse liikmete ametisse nimetamine

19. novembril 2015 tegi EKP nõukogu otsuse nimetada TARGET2-Securities (T2S) juhatuse keskpangaväliseks liikmeks Johannes Luef, kes asendab Paul Bodart'i. Euroalavälistest keskpankadest valitud liikmeks nimetatakse Karsten Biltoft, kes asendab Kristian Kjeldsenit. Mõlema liikme ametiaeg on kaks aastat alates 1. jaanuarist 2016.

Õigusaktid

EKP arvamus krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse kohta ning hoiuste ja investeeringute tagamise skeemide kohta Luksemburgis

20. novembril 2015 võttis EKP nõukogu Luksemburgi rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2015/48.

EKP arvamus maksete liikumise („betalingsverkeer”) sujuva toimimise järelevaatamise kohta Madalmaades

20. novembril 2015 võttis EKP nõukogu Madalmaade keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2015/49.

EKP arvamus võltsimisvastase kaitse ja sularaharingluse kvaliteedi säilitamise kohta Belgias

20. novembril 2015 võttis EKP nõukogu Belgia rahandusministri nimel tegutsenud Belgia keskpanga presidendi taotlusel vastu arvamuse CON/2015/50.

EKP arvamus euro pangatähtede tootmise kohta Portugalis

23. novembril 2015 võttis EKP nõukogu Portugali rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2015/51.

EKP arvamus hoiuste tagamise skeemi kohta Madalmaades

26. novembril 2015 võttis EKP nõukogu Madalmaade rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2015/52.

EKP arvamus hoiupankade õigusraamistiku kohta Saksamaal

2. detsembril 2015 võttis EKP nõukogu Saksamaa Föderaalse Rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2015/53.

EKP arvamus tarbimislaenude kohta Tšehhi Vabariigis

9. detsembril 2015 võttis EKP nõukogu Tšehhi Vabariigi rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2015/54.

EKP arvamus pangaautomaadist sularaha väljavõtmise tehingutasu kohta Iirimaal

10. detsembril 2015 võttis EKP nõukogu omal algatusel vastu arvamuse CON/2015/55.

Statistika

EKP suunised välisstatistika ja finantskontode kvartaliandmete kohta

26. novembril 2015 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2015/39, millega muudetakse suunist EKP/2011/23 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas, ning suunise EKP/2015/40, millega muudetakse suunist EKP/2013/24 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega. Muudatustega viiakse välisstatistika ja finantskontode kvartaliandmete esitamise ajavahemikud kooskõlla iga kuue nädala järel toimuvate EKP nõukogu rahapoliitikaistungite ajakavaga. Mõlemad suunised on avaldatud EKP veebilehel.

EKP suunis rahandus- ja finantsstatistika kohta

4. detsembril 2015 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2015/44, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta. Muudetud suunisega seatakse sisse raamistik, mille kohaselt hakkab EKP koguma rahandus- ja finantsstatistikat ka kindlustusseltsidelt, kelle suhtes kehtivad statistikaaruandluse nõuded alates 2016. aasta esimese kvartali aruandeperioodist. Suunis on kättesaadav EKP veebilehel.

Pangatähed ja mündid

Müntide emiteerimisega seotud õigusaktid

4. detsembril 2015 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2015/41, millega muudetakse otsust EKP/2014/53 müntide emissiooni 2015. aasta mahu heakskiitmise kohta, otsuse EKP/2015/42 müntide emissiooni 2016. aasta mahu heakskiitmise kohta ja otsuse EKP/2015/43 euromüntide emissioonimahu heakskiitmise menetlusraamistiku kohta. Kõik kolm õigusakti on kättesaadavad EKP veebilehel ja Euroopa Liidu Teatajas.

Üldjuhtimine

EKP otsus emissioonitulu jaotuse kohta

19. novembril 2015 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2015/37, millega muudetakse otsust EKP/2010/23 eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade emissioonitulu jaotuse kohta. Otsusega jõustatakse 2015. aasta jaanuaris ja juulis vastu võetud EKP nõukogu otsused seoses avaliku sektori väärtpaberite ostukava raames saadava emissioonitulu jaotusega. Otsus on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

EKP töötajate töölepingutingimuste muudatused

9. detsembril 2015 võttis EKP nõukogu vastu muudatused Euroopa Keskpanga töötajate töölepingutingimustes ja lühiajaliste töölepingute tingimustes seoses töötushüvitiste ja muude küsimustega. Eesmärgiks on tugevdada EKP sotsiaalkindlustussüsteemi, pakkudes ELi liikmesriikide süsteemidega võrreldavat sotsiaalkindlustuskatet EKP töötajatele, kellel puudub ELi liikmesriigi sotsiaalkindlustus. Muudetud töölepingutingimused ja lühiajaliste töölepingute tingimused on kättesaadavad EKP veebilehel.

EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Národná banka Slovenska välisaudiitorite kohta

10. detsembril 2015 võttis EKP nõukogu vastu Euroopa Liidu Nõukogule suunatud soovituse EKP/2015/45 Národná banka Slovenska välisaudiitorite kohta. Soovitus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja on kättesaadav EKP veebilehel.

Pangandusjärelevalve

EKP otsus menetluse kohta, mis välistab töötajate olulise mõju eeldamise järelevalve alla kuuluva krediidiüksuse riskiprofiilile

20. novembril 2015 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2015/38 menetluse kohta, mis välistab töötajate olulise mõju eeldamise järelevalve alla kuuluva krediidiüksuse riskiprofiilile. 2. detsembril 2015 jõustunud otsus on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ja EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid