Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

December 2015

EMBARGO

FÅR EJ PUBLICERAS före 15.00 centraleuropeisk tid den 18 december 2015

Penningpolitik

Extraordinära penningpolitiska åtgärder

Den 3 december 2015 beslutade ECB-rådet om ett antal åtgärder rörande omvärderingen av lämpligheten i ECB:s penningpolitiska inriktning. För det första beslutade ECB-rådet att förlänga programmet för köp av tillgångar (APP) och göra månatliga inköp på 60 miljarder EUR fram till mars 2017 eller längre, om så behövs. För det andra har rådet beslutat att återinvestera kapitalbeloppen på de värdepapper som förvärvats inom APP när de förfaller. Detta ska göras under så lång tid som det bedöms vara nödvändigt. För det tredje har ECB-rådet beslutat att, i programmet för köp av offentliga värdepapper, inkludera omsättbara skuldförbindelser i euro som utfärdats av regionala och lokala myndigheter i euroområdet i listan över tillgångar som får köpas av de olika nationella centralbankerna. Slutligen beslutades även att fortsätta genomföra de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och de långfristiga refinansieringstransaktionerna med en löptid på tre månader i form av fastränteanbud med full tilldelning så länge det behövs, och åtminstone till slutet av den sista uppfyllandeperioden 2017. Mer detaljerad information tillhandahölls samma dag i inledningsanförandet och presskonferensen. Den relaterade rättsakten, beslut ECB/2015/48 om ändring av beslut (EU) 2015/774 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna antogs den 16 december 2015.

Marknadsoperationer

2016 års tidsscheman för riktade långfristiga refinansieringstransaktioner

Den 30 november 2015 antog ECB-rådet det indikativa tidsschemat för de riktade långfristiga refinansieringstransaktionerna (TLTRO) för 2016, tillsammans med de indikativa datumen för tidig frivillig återbetalning av dessa transaktioner. Med början 24 månader efter varje TLTRO har motparterna möjlighet att betala tillbaka valfritt belopp av det belopp de tilldelades i denna TLTRO och de första återbetalningarna kan ske i september 2016. Dessa två tidsscheman finns på ECB:s webbplats.

Ändringar i eurons referenskurser

Den 4 december 2015 antog ECB-rådet ett nytt tidsschema för publicering av referensväxelkurser för euron där den dagliga publiceringen senarelagts, från kl. 14:30 CET till cirka kl. 16:00 fr.o.m. den 1 juli 2016. Det tillhörande pressmeddelandet, tillsammans med utförlig bakgrundsinformation, finns på ECB:s webbplats.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Utnämning av ledamöter till T2S-styrelsen

Den 19 november 2015 beslutade ECB-rådet att utse Johannes Luef till icke-centralbanksledamot av T2S-styrelsen (Target2-Securities) och Karsten Biltoft till ledamot från en centralbank utanför euroområdet av T2S-styrelsen. De ersätter därmed Paul Bodart respektive Kristian Kjeldsen. Båda utnämningarna kommer att löpa under två år, med start från den 1 januari 2016.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om återhämtning och rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersföretag samt för insättningsgarantisystem och system för ersättning till investerare i Luxemburg

Den 20 november 2015 antog ECB-rådet yttrande CON/2015/48 på begäran av Luxemburgs finansministerium.

ECB:s yttrande om översyn och väl fungerande betalningssystem ("betalingsverkeer") i Nederländerna

Den 20 november 2015 antog ECB-rådet yttrande CON/2015/49 på begäran av De Nederlandsche Bank.

ECB:s yttrande om förfalskningsskyddet och upprätthållandet av en god cirkulering av kontanter i Belgien

Den 20 november 2015 antog ECB-rådet yttrande CON/2015/50 på begäran av chefen för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (NBB), som företrädde den belgiska finansministern.

ECB:s yttrande om tillverkningen av eurosedlar i Portugal

Den 23 november 2015 antog ECB-rådet yttrande CON/2015/51 på begäran av det portugisiska finansministeriet.

ECB:s yttrande om insättningsgarantin i Nederländerna

Den 26 november 2015 antog ECB-rådet yttrande CON/2015/52 på begäran av den nederländska finansministern.

ECB:s yttrande om en ny rättslig ram för hypotekskassor i Tyskland

Den 2 december 2015 antog ECB-rådet yttrande CON/2015/53 på begäran av det det tyska federala finansministeriet.

ECB:s yttrande om konsumentkrediter i Tjeckien

Den 9 december 2015 antog ECB-rådet yttrande CON/2015/54 på begäran av den tjeckiska finansministern.

ECB:s yttrande om avgifter i samband med uttag av kontanter från uttagsautomater i Irland,

Den 10 december 2015 antog ECB-rådet yttrande CON/2015/55 på eget initiativ.

Statistik

ECB:s riktlinjer gällande extern statistik och kvartalsvisa finansräkenskaper.

Den 26 november antog ECB-rådet riktlinje ECB/2015/39 om ändring av riktlinje ECB/2011/23 om Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering inom området extern statistik, och riktlinje ECB/2015/40, om ändring av riktlinje ECB/2013/24 om Europeiska centralbankens krav på rapportering av kvartalsvis statistik över finansräkenskaper. Ändringarna gör att de kvartalsvisa överföringarna av extern statistik och finansräkenskapsuppgifter hädanefter ska göras i samband med ECB-rådets penningpolitiska möten var sjätte vecka. Båda dessa riktlinjer finns på ECB:s webbplats.

ECB:s riktlinje om monetär och finansiell statistik

Den 4 december 2015 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2015/44 om ändring av riktlinje ECB/2014/15 om monetär och finansiell statistik. Med denna nya riktlinje fastslås ramverket för ECB:s sammanställning av monetär och finansiell statistik, vilken behandlar försäkringsföretag som, med start från första kvartalet 2016, ska följa kraven för statistikrapportering. Denna riktlinje finns på ECB:s webbplats.

Sedlar och mynt

Rättsakter relaterade till myntutgivning

Den 4 december 2015 antog ECB-rådet beslut ECB/2015/41, som ändrar beslut ECB/2014/53 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2015, beslut ECB/2015/42 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2016, samt ECB/2015/43 om förfarandet för att godkänna den mängd euromynt som ska ges ut. Samtliga tre rättsakter finns i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

ECB:s beslut om fördelning av monetära inkomster

Den 19 november 2015 antog ECB-rådet beslut ECB/2015/37, som ändrar beslut ECB/2010/23 om fördelning av de monetära inkomsterna för nationella centralbanker i medlemsstater som har euron som valuta. Beslutet, som implementerar ECB-rådets beslut om monetära inkomster relaterade till programmet för köp av offentliga värdepapper som togs i januari och juli 2015, har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning och finns på ECB:s webbplats.

Ändring av anställningsvillkoren för personalen på ECB

Den 9 december 2015 ändrade ECB-rådet anställningsvillkoren för ECB:s personal, samt villkoren för korttidsanställning när det gäller arbetslöshetsunderstöd och andra frågor. De ändrade anställningsvillkoren och villkoren för korttidsanställning strävar efter att stärka ramverket för social trygghet genom att tillhandahålla socialt skydd, som jämförs med det som finns i respektive EU-land, för de anställda som ej åtnjuter detta från något EU-land. De ändrade anställningsvillkoren och villkoren för korttidsanställning finns på ECB:s webbplats.

ECB:s rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer från Národná banka Slovenska

Den 10 december 2015 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2015/45 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Národná banka Slovenska. Rekommendationen kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns på ECB:s webbplats.

Banktillsyn

ECB:s beslut om ett förfarande för att undanta anställda från presumtionen att de har väsentlig inverkan på riskprofilen för ett kreditinstitut som står under tillsyn.

Den 20 november 2015 antog ECB-rådet beslut ECB/2015/38 om ett förfarande för att undanta anställda från presumtionen att de har väsentlig inverkan på riskprofilen för ett kreditinstitut som står under tillsyn. Beslutet, som trädde i kraft den 2 december, har publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns även publicerat i sektionen om banktillsyn på ECB:s webbplats.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media