Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2015. gada decembris

EMBARGO

PĀRSŪTĪŠANAS EMBARGO līdz 2015. gada 18. decembrim 15.00 pēc Viduseiropas laika

Monetārā politika

Monetārās politikas nestandarta pasākumi

Padome 2015. gada 3. decembrī pieņēma lēmumu par vairākiem pasākumiem saistībā ar ECB monetārās politikas nostājas piemērotības pārvērtēšanu. Pirmkārt, Padome nolēma pagarināt aktīvu iegādes programmu (AIP) un veikt mēneša iegādes 60 mljrd. euro apjomā līdz 2017. gada marta beigām vai, ja nepieciešams, ilgāk. Otrkārt, tā nolēma no jauna ieguldīt AIP ietvaros iegādāto vērtspapīru pamatsummas, kad tām pienācis dzēšanas termiņš, kamēr tas būs nepieciešams. Treškārt, Padome nolēma iekļaut euro zonas reģionālo un vietējo pašvaldību emitētos euro denominētos tirgojamos parāda instrumentus atbilstošo aktīvu sarakstā, kuru regulāras iegādes attiecīgo valstu centrālās bankas var veikt "Valsts sektora vērtspapīru iegādes programmas" ietvaros. Visbeidzot, tā nolēma turpināt veikt galvenās refinansēšanas operācijas un 3 mēnešu ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas, izmantojot fiksētas procentu likmes izsoles procedūru ar pilna apjoma piešķīrumu, tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams, un vismaz līdz 2017. gada pēdējā rezervju prasību izpildes perioda beigām. Sīkāka informācija sniegta tajā pašā dienā ievadpaziņojumā un preses konferencē. Attiecīgais tiesību akts – Lēmums ECB/2015/48, ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/774 par otrreizējo tirgu valsts sektora aktīvu iegādes programmu, – tika pieņemts 2015. gada 16. decembrī.

Tirgus operācijas

Ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperācijām noteiktie 2016. gada grafiki

Padome 2015. gada 30. novembrī apstiprināja ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju (ITRMO) 2016. gada indikatīvo grafiku un operācijās piešķirto summu brīvprātīgas pirmstermiņa atmaksas indikatīvos datumus. Pēc 24 mēnešiem no katras ITRMO veikšanas brīža darījuma partneriem būs iespēja atmaksāt jebkādu daļu no attiecīgajā ITRMO piešķirtajām summām, un pirmās atmaksas varētu veikt 2016. gada septembrī. Abi grafiki pieejami ECB interneta vietnē.

Euro atsauces kursu pārmaiņas

Padome 2015. gada 4. decembrī apstiprināja jaunu euro atsauces kursu publicēšanas laika plānu. Saskaņā ar šo plānu no 2016. gada 1. jūlija euro atsauces kursu ikdienas publicēšana tiks pārcelta no aptuveni plkst. 14.30 pēc Viduseiropas laika uz aptuveni plkst. 16.00 pēc Viduseiropas laika. ECB interneta vietnē pieejams attiecīgs paziņojums presei, kā arī detalizēta vispārējā informācija par šo tematu.

Maksājumu sistēmas un tirgus infrastruktūra

T2S Valdes locekļu iecelšana amatā

Padome 2015. gada 19. novembrī nolēma apstiprināt Johannesu Lifu (Johannes Luef) par TARGET2 Vērtspapīriem (T2S) Valdes locekli, kas nav centrālās bankas darbinieks, un Karstenu Biltoftu (Karsten Biltoft) par TARGET2 Vērtspapīriem (T2S) Valdes locekli, kas nav euro zonas centrālās bankas darbinieks, attiecīgi aizstājot Paulu Bodartu (Paul Bodart) un Kristianu Kjeldsenu (Kristian Kjeldsen). Abi uz diviem gadiem ieceltie Valdes locekļi stāsies amatā 2016. gada 1. janvārī.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanu un noregulējumu, kā arī noguldījumu garantiju un kompensāciju shēmām Luksemburgā

Padome 2015. gada 20. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2015/48 pēc Luksemburgas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par maksājumu norises raitas darbības pārraudzību Nīderlandē

Padome 2015. gada 20. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2015/49 pēc De Nederlandsche Bank lūguma.

ECB atzinums par skaidrās naudas apgrozībā aizsardzību pret viltošanu un tās kvalitātes nodrošināšanu Beļģijā

Padome 2015. gada 20. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2015/50 pēc Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (NBB) prezidenta, kurš rīkojās Beļģijas finanšu ministra vārdā, lūguma.

ECB atzinums par euro banknošu izgatavošanu Portugālē

Padome 2015. gada 23. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2015/51 pēc Portugāles Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par noguldījumu garantiju shēmu Nīderlandē

Padome 2015. gada 26. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2015/52 pēc Nīderlandes finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par mājokļu krājbanku tiesisko regulējumu Vācijā

Padome 2015. gada 2. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2015/53 pēc Vācijas Federālās Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par patēriņa kredītu Čehijas Republikā

Padome 2015. gada 9. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2015/54 pēc Čehijas Republikas finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par nodevu skaidras naudas izņemšanai no bankomātiem Īrijā

Padome 2015. gada 10. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2015/55 pēc savas iniciatīvas.

Statistika

ECB pamatnostādnes par ārējo statistiku un ceturkšņa finanšu kontiem

Padome 2015. gada 26. novembrī pieņēma Pamatnostādni ECB/2015/39, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2011/23 par Eiropas Centrālās bankas prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem ārējās statistikas jomā, un Pamatnostādni ECB/2015/40, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/24 par Eiropas Centrālās bankas statistikas pārskatu sniegšanas prasībām ceturkšņa finanšu pārskatu jomā. Laikposms, kurā jānosūta ceturkšņa ārējā statistika un finanšu pārskatu dati, grozījumos saskaņots ar jauno grafiku, kas paredz Padomes monetārās politikas sanāksmes ik pēc sešām nedēļām. Abas pamatnostādnes pieejamas ECB interneta vietnē.

ECB pamatnostādne par monetāro un finanšu statistiku

Padome 2015. gada 4. decembrī pieņēma Pamatnostādni ECB/2015/44, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/15 par monetāro un finanšu statistiku. Pamatnostādne ECB/2015/44 paredz ECB monetārās un finanšu statistikas vākšanas sistēmu un ietver apdrošināšanas sabiedrības, uz kurām attiecas statistikas pārskatu sniegšanas prasības, sākot ar 2016. gada 1. ceturksni (atsauces periods). Pamatnostādne pieejama ECB interneta vietnē.

Banknotes un monētas

Tiesību akti, kas saistīti ar monētu emitēšanu

Padome 2015. gada 4. decembrī pieņēma Lēmumu ECB/2015/41, ar ko groza Lēmumu ECB/2014/53 par 2015. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu, Lēmumu ECB/2015/42 par 2016. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu un Lēmumu ECB/2015/43 par euro monētu emisijas apjoma apstiprināšanas procedūru. Visi trīs tiesību akti pieejami "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

Korporatīvā vadība

ECB lēmums par monetāro ienākumu sadali

Padome 2015. gada 19. novembrī pieņēma Lēmumu ECB/2015/37, ar ko groza Lēmumu ECB/2010/23 par dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālo centrālo banku monetāro ienākumu sadali. Lēmums, ar ko tiek juridiski ieviesti Padomes 2015. gada janvārī un jūlijā pieņemtie monetāro ienākumu lēmumi saistībā ar valsts sektora vērtspapīru iegādes programmu, publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un pieejams ECB interneta vietnē.

Grozījumi ECB darbinieku darba līguma noteikumos

Padome 2015. gada 9. decembrī pieņēma grozījumus ECB darbinieku darba līguma noteikumos un īstermiņa darba līguma noteikumos attiecībā uz bezdarbnieka pabalstu un citiem jautājumiem. Darba līguma un īstermiņa darba līguma grozījumu mērķis ir nostiprināt ECB sociālā nodrošinājuma sistēmu, paredzot ar ES dalībvalstu praksi saskaņotas sociālā nodrošinājuma garantijas saviem darbiniekiem, kuriem tās nav pieejamas nevienā no ES dalībvalstīm. Grozītie darba līguma un īstermiņa darba līguma noteikumi pieejami ECB interneta vietnē.

ECB ieteikums Eiropas Savienības Padomei par Národná banka Slovenska ārējo revidentu

Padome 2015. gada 10. decembrī pieņēma Ieteikumu ECB/2015/45 Eiropas Savienības Padomei par Národná banka Slovenska ārējo revidentu. Ieteikums tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un pieejams ECB interneta vietnē.

Banku uzraudzība

ECB lēmums par procedūru, kādā darbiniekiem nepiemēro pieņēmumu, ka tiem ir būtiska ietekme uz uzraudzītās kredītiestādes riska profilu

Padome 2015. gada 20. novembrī pieņēma Lēmumu ECB/2015/38 par procedūru, kādā darbiniekiem nepiemēro pieņēmumu, ka tiem ir būtiska ietekme uz uzraudzītās kredītiestādes riska profilu. Lēmums, kas stājas spēkā 2015. gada 2. decembrī, publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un pieejams banku uzraudzībai veltītajā ECB interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem