Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Grudzień 2015

EMBARGO

EMBARGO do godz. 15.00 CET 18 grudnia 2015

Polityka pieniężna

Niestandardowe środki polityki pieniężnej

3 grudnia 2015 w związku z weryfikacją adekwatności nastawienia polityki pieniężnej EBC Rada Prezesów podjęła decyzję o zastosowaniu kilku środków. Po pierwsze, Rada postanowiła przedłużyć program skupu aktywów i prowadzić zakupy aktywów na kwotę 60 mld euro miesięcznie do końca marca 2017, a w razie potrzeby jeszcze dłużej. Po drugie, podjęła decyzję o reinwestowaniu spłat kapitału papierów wartościowych nabytych w ramach tego programu, w miarę ich zapadania, tak długo, jak długo będzie to potrzebne. Po trzecie, w ramach programu skupu papierów sektora publicznego Rada postanowiła dodać do listy aktywów kwalifikowanych do regularnych zakupów prowadzonych przez odpowiednie banki centralne denominowane w euro rynkowe instrumenty dłużne emitowane przez instytucje rządowe i samorządowe szczebla regionalnego i lokalnego ze strefy euro. Po czwarte, zdecydowała, że podstawowe operacje refinansujące (MRO) i 3-miesięczne dłuższe operacje refinansujące (LTRO) będą w dalszym ciągu prowadzone w trybie przetargu kwotowego z pełnym przydziałem, dopóki będzie to konieczne, a co najmniej do końca ostatniego okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej w 2017 roku. Szczegółowe informacje zostały przedstawione tego samego dnia w oświadczeniu wstępnym i na konferencji prasowej. Akt prawny w tej sprawie – decyzja EBC/2015/48 zmieniająca decyzję (UE) 2015/774 w sprawie programu zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych – został przyjęty 16 grudnia 2015.

Operacje rynkowe

Terminy dotyczące ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących na rok 2016

30 listopada 2015 Rada Prezesów zatwierdziła orientacyjny kalendarz ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO) na rok 2016 oraz orientacyjne terminy wcześniejszej dobrowolnej spłaty tych operacji. Po upływie 24 miesięcy od rozpoczęcia danej TLTRO kontrahenci mogą spłacić dowolną część przydzielonej im kwoty; pierwsza spłata może nastąpić we wrześniu 2016. Oba kalendarze są dostępne w serwisie internetowym EBC.

Zmiany zasad publikacji referencyjnych kursów walut obcych do euro

4 grudnia 2015 Rada Prezesów zatwierdziła nową godzinę publikacji referencyjnych kursów walut obcych do euro – od 1 lipca 2016 będą one ogłaszane codziennie około 16.00 CET (zamiast około 14.30 CET). Komunikat prasowy i szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w serwisie internetowym EBC.

Systemy płatności i infrastruktura rynku

Powołanie członków Rady T2S

19 listopada 2015 Rada Prezesów powołała do Rady TARGET2-Securities (T2S) Johannesa Luefa jako członka niebędącego przedstawicielem banku centralnego i Karstena Biltofta jako członka będącego przedstawicielem banku centralnego spoza strefy euro; zastąpią oni, odpowiednio, Paula Bodarta i Kristiana Kjeldsena. Nowi członkowie obejmą swoje funkcje 1 stycznia 2016 i będą je pełnić przez dwa lata.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz w sprawie systemów gwarancji depozytów i systemów rekompensat w Luksemburgu

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2015/48 w dniu 20 listopada 2015 na wniosek luksemburskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie nadzoru nad sprawnym funkcjonowaniem przepływu płatności („betalingsverkeer”) w Holandii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2015/49 w dniu 20 listopada 2015 na wniosek De Nederlandsche Bank.

Opinia EBC w sprawie ochrony przed fałszowaniem pieniądza i zachowania wysokiej jakości gotówki znajdującej się w obiegu w Belgii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2015/50 w dniu 20 listopada 2015 na wniosek prezesa Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (NBB), występującego w imieniu belgijskiego ministra finansów.

Opinia EBC w sprawie produkcji banknotów euro w Portugalii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2015/51 w dniu 23 listopada 2015 na wniosek portugalskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie systemu gwarantowania depozytów w Holandii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2015/52 w dniu 26 listopada 2015 na wniosek holenderskiego ministra finansów.

Opinia EBC w sprawie przepisów prawnych dotyczących banków oszczędnościowo-budowlanych w Niemczech

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2015/53 w dniu 2 grudnia 2015 na wniosek niemieckiego federalnego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie kredytów konsumenckich w Czechach

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2015/54 w dniu 9 grudnia 2015 na wniosek czeskiego ministra finansów.

Opinia EBC dotycząca opłaty pobieranej od wypłat gotówki w bankomatach w Irlandii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2015/55 w dniu 10 grudnia 2015 z własnej inicjatywy.

Statystyka

Wytyczne EBC w sprawie statystyki zagranicznej i kwartalnych rachunków finansowych

26 listopada 2015 Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2015/39 zmieniające wytyczne EBC/2011/23 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie statystyki zagranicznej, a także wytyczne EBC/2015/40 zmieniające wytyczne EBC/2013/24 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w dziedzinie kwartalnych rachunków finansowych. Zmiany polegają na dostosowaniu kwartalnych terminów przekazywania statystyk zagranicznych i danych dotyczących rachunków finansowych do nowego, sześciotygodniowego cyklu posiedzeń monetarnych Rady Prezesów. Oba przyjęte akty prawne są dostępne w serwisie internetowym EBC.

Wytyczne EBC w sprawie statystyki monetarnej i finansowej

4 grudnia 2015 Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2015/44 zmieniające wytyczne EBC/2014/15 w sprawie statystyki monetarnej i finansowej. Nowe wytyczne przedstawiają zasady opracowywania przez EBC statystyk monetarnych i finansowych uwzględniających firmy ubezpieczeniowe, objęte wymogiem sprawozdawczości statystycznej od okresu referencyjnego I kw. 2016. Wytyczne są dostępne w serwisie internetowym EBC.

Banknoty i monety

Akty prawne dotyczące emisji monet

4 grudnia 2015 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2015/41 zmieniająca decyzję EBC/2014/53 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2015, decyzję EBC/2015/42 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2016 oraz decyzję EBC/2015/43 w sprawie ram proceduralnych dotyczących zatwierdzania wielkości emisji monet euro. Wszystkie trzy akty prawne są dostępne w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w serwisie internetowym EBC.

Zarządzanie wewnętrzne

Decyzja EBC w sprawie podziału dochodów pieniężnych

19 listopada 2015 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2015/37 zmieniającą decyzję EBC/2010/23 w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro. Przyjęta decyzja, stanowiąca implementację prawną decyzji Rady Prezesów ze stycznia i lipca 2015 dotyczących dochodów pieniężnych związanych z programem skupu papierów sektora publicznego, została ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i jest dostępna w serwisie internetowym EBC.

Zmiana warunków zatrudnienia pracowników EBC

9 grudnia 2015 Rada Prezesów zmieniła „Warunki zatrudnienia pracowników Europejskiego Banku Centralnego” i „Warunki zatrudnienia krótkookresowego” w zakresie zasiłku dla bezrobotnych i innych zagadnień. Celem zmian jest wzmocnienie systemu zabezpieczenia społecznego stosowanego przez EBC przez objęcie nim – na zasadach porównywalnych ze stosowanymi w państwach członkowskich UE – pracowników, którzy nie należą do takiego systemu w żadnym państwie członkowskim. Zmienione „Warunki zatrudnienia pracowników Europejskiego Banku Centralnego” i „Warunki zatrudnienia krótkookresowego” są dostępne w serwisie internetowym EBC.

Zalecenie EBC udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Národná banka Slovenska

10 grudnia 2015 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2015/45 udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Národná banka Slovenska. Zalecenie zostanie ogłoszone w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i jest dostępne w serwisie internetowym EBC.

Nadzór bankowy

Decyzja EBC w sprawie procedury wyłączania pracowników z domniemania, że mają oni istotny wpływ na profil ryzyka nadzorowanej instytucji kredytowej

20 listopada 2015 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2015/38 w sprawie procedury dotyczącej wyłączenia pracowników spod domniemania posiadania istotnego wpływu na profil ryzyka nadzorowanej instytucji kredytowej. Decyzja, która weszła w życie 2 grudnia 2015, została opublikowana w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i jest dostępna na stronie nadzoru bankowego EBC.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami