Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2015 m. gruodžio mėn.

EMBARGO

DRAUDIMAS SKELBTI iki 2015 m. gruodžio 18 d., 15.00 val. (CET)

Pinigų politika

Nestandartinės pinigų politikos priemonės

2015 m. gruodžio 3 d. Valdančioji taryba dar kartą svarstė ECB pinigų politikos pozicijos tinkamumą ir priėmė sprendimus dėl kelių priemonių. Pirma, Valdančioji taryba nusprendė ilgiau vykdyti turto pirkimo programą – turto už 60 mlrd. eurų per mėnesį bus perkama iki 2017 m. kovo pabaigos, arba ilgiau, jeigu prireiktų. Antra, buvo nuspręsta reinvestuoti pagal turto pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių pagrindines sumas, suėjus jų terminui, ir tai daryti tol, kol bus reikalinga. Trečia, į turto, kurį pagal viešojo sektoriaus turto pirkimo programą reguliariai gali pirkti nacionaliniai centriniai bankai, sąrašą Valdančioji taryba nusprendė įtraukti ir antrinę rinką turinčias euro zonos regioninės ir vietos valdžios išleistas skolos priemones eurais. Galiausiai nuspręsta toliau vykdyti pagrindines ir 3 mėn. ilgesnės trukmės refinansavimo operacijas kaip fiksuotųjų palūkanų normų konkursus, paskirstant visą sumą, tol, kol tai bus reikalinga, bet ne trumpiau kaip iki 2017 m. paskutinio atsargų laikymo laikotarpio pabaigos. Daugiau informacijos apie tai buvo pateikta įvadiniame pranešime ir spaudos konferencijoje tą pačią dieną, kai buvo priimti sprendimai. 2015 m. gruodžio 16 d. priimtas su tuo susijęs teisės aktas – Sprendimas ECB/2015/48, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/774 dėl viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo antrinėse rinkose programos.

Rinkos operacijos

Tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų 2016 m. kalendorius

2015 m. lapkričio 30 d. Valdančioji taryba patvirtino tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų (TITRO) 2016 metų informacinį kalendorių, apimantį ir išankstinio savanoriško grąžinimo pagal šias operacijas datas. Po kiekvienos TITRO praėjus 24 mėnesiams, sandorio šalys turi galimybę grąžinti bet kokią pagal konkrečią TITRO joms paskirstytos sumos dalį. Šias sumas bus galima pradėti grąžinti 2016 m. rugsėjo mėn. Abu kalendoriai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Orientacinių euro ir užsienio valiutų santykių skelbimo tvarkos pakeitimai

2015 m. gruodžio 4 d. Valdančioji taryba patvirtino naują orientacinių euro ir užsienio valiutų santykių skelbimo tvarką. Nuo 2016 m. liepos 1 d. jie bus kasdien skelbiami nebe apie 14.30 val. Vidurio Europos laiku (CET), o apie 16.00 val. (CET). Pranešimas spaudai apie tai kartu su išsamesne informacija šiuo klausimu paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Mokėjimo sistemos ir rinkos infrastruktūra

T2S valdybos narių paskyrimas

2015 m. lapkričio 19 d. Valdančiosios tarybos sprendimu Johannes Luef paskirtas ne centriniam bankui atstovaujančiu TARGET2-Securities (T2S) valdybos nariu, o Karsten Biltoft – ne euro zonos centriniam bankui atstovaujančiu T2S valdybos nariu. Naujai paskirti nariai pakeičia atitinkamai Paul Bodart ir Kristian Kjeldsen. Naujai paskirtų narių dvejų metų kadencija prasideda 2016 m. sausio 1 d.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo bei dėl indėlių garantijų ir kompensavimo sistemų Liuksemburge

2015 m. lapkričio 20 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2015/48 Liuksemburgo finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl sklandaus mokėjimų srautų („betalingsverkeer“) valdymo priežiūros Nyderlanduose

2015 m. lapkričio 20 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2015/49 De Nederlandsche Bank prašymu.

ECB nuomonė dėl apsaugos nuo padirbinėjimo ir apyvartoje esančių grynųjų pinigų kokybės išsaugojimo Belgijoje

2015 m. lapkričio 20 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2015/50 Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique valdytojo, veikiančio finansų ministro vardu, prašymu.

ECB nuomonė dėl eurų banknotų gamybos Portugalijoje

2015 m. lapkričio 23 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2015/51 Portugalijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos Nyderlanduose

2015 m. lapkričio 26 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2015/52 Nyderlandų finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl būsto taupomųjų bankų teisinės sistemos Vokietijoje

2015 m. gruodžio 2 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2015/53 Vokietijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl vartojimo kredito Čekijoje

2015 m. gruodžio 9 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2015/54 Čekijos finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl žyminio mokesčio, taikomo grynųjų pinigų išėmimui iš bankomatų Airijoje

2015 m. gruodžio 10 d. Valdančioji taryba savo iniciatyva priėmė Nuomonę CON/2015/55.

Statistika

ECB gairės dėl išorės sektoriaus statistikos ir ketvirtinių finansinių sąskaitų

2015 m. lapkričio 26 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2015/39, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitomybės reikalavimų išorės sektoriaus statistikos srityje ir Gaires ECB/2015/40, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2013/24 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje. Pakeitimai atlikti siekiant priderinti laikotarpį, per kurį teikiama ketvirtinė išorės sektoriaus statistika ir finansinių sąskaitų duomenys, prie naujo Valdančiosios tarybos posėdžių pinigų politikos klausimais grafiko – šie posėdžiai dabar vyksta kas šešias savaites. Abejos gairės paskelbtos ECB interneto svetainėje.

ECB gairės dėl pinigų ir finansų statistikos

2015 m. gruodžio 4 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2015/44, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos. Iš dalies keičiančiomis gairėmis nustatoma pinigų ir finansų statistikos rengimo ECB tvarka, įtraukiant ir draudimo bendroves, nes nuo 2016 m. pirmojo ketvirčio (ataskaitinio laikotarpio) joms bus taikomi statistinės atskaitomybės reikalavimai. Gairės paskelbtos ECB interneto svetainėje.

Banknotai ir monetos

Su monetų emisija susiję teisės aktai

2015 m. gruodžio 4 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2015/41, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/53 dėl monetų emisijos apimties 2015 metais patvirtinimo, Sprendimą ECB/2015/42 dėl monetų emisijos apimties 2016 metais patvirtinimo ir Sprendimą ECB/2015/43 dėl eurų monetų emisijos apimties patvirtinimo procedūrų sistemos. Visi trys teisės aktai paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Juos galima rasti ir ECB interneto svetainėje.

ECB valdymas

ECB sprendimas dėl pinigų politikos pajamų paskirstymo

2015 m. lapkričio 19 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2015/37, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/23 dėl valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo. Sprendimas, kuriuo teisiškai įgyvendinami Valdančiosios tarybos 2015 m. sausio ir liepos mėn. priimti sprendimai dėl pinigų politikos pajamų paskirstymo, susiję su viešojo sektoriaus turto pirkimo programa, yra paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

ECB personalo įdarbinimo sąlygų daliniai pakeitimai

2015 m. gruodžio 9 d. Valdančioji taryba priėmė dalinius Europos Centrinio Banko personalo įdarbinimo sąlygų ir trumpalaikio įdarbinimo sąlygų pakeitimus dėl nedarbo draudimo išmokų ir kitų klausimų. Įdarbinimo sąlygų ir trumpalaikio įdarbinimo sąlygų pakeitimais siekiama papildyti ECB socialinės apsaugos sistemą: socialinė apsauga, nustatyta atsižvelgiant į ES valstybių narių praktiką, bus suteikiama tiems ECB darbuotojams, kurie neturi socialinio draudimo nė vienoje ES valstybėje narėje. Iš dalies pakeistos įdarbinimo sąlygos ir trumpalaikio įdarbinimo sąlygos paskelbtos ECB interneto svetainėje.

ECB rekomendacija Europos Sąjungos Tarybai dėl Národná banka Slovenska išorės auditoriaus

2015 m. gruodžio 10 d. Valdančioji taryba priėmė Europos Sąjungos Tarybai skirtą Rekomendaciją ECB/2015/45 dėl Národná banka Slovenska išorės auditoriaus. Rekomendacija bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Ją galima rasti ir ECB interneto svetainėje.

Bankų priežiūra

ECB sprendimas dėl reikšmingo poveikio prižiūrimos kredito įstaigos rizikos pobūdžiui prezumpcijos netaikymo darbuotojams procedūros

2015 m. lapkričio 20 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2015/38 dėl reikšmingo poveikio prižiūrimos kredito įstaigos rizikos pobūdžiui prezumpcijos netaikymo darbuotojams procedūros. 2015 m. gruodžio 2 d. įsigaliojęs sprendimas paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB bankų priežiūrai skirtoje interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai