Menu

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

юни 2015 г.

EMBARGO

ЗАБРАНЕНО ЗА ПУБЛИКУВАНЕ преди 15 ч централноевропейско време на 19 юни 2015 г.

Пазарни операции

Заместващи покупки от страна на Eesti Pank

На 2 юни 2015 г. Управителният съвет реши, че поради липса на държавни ценни книжа и книжа на агенции, необходими за изпълнение на референтния дял на Естония по програмата за закупуване на активи на публичния сектор, Eesti Pank може да извърши заместващи покупки, придобивайки търгуеми дългови инструменти, емитирани от естонското публично нефинансово предприятие Elering AS.

Платежни системи и пазарна инфраструктура

TARGET – Годишен доклад 2014

На 28 май 2015 г. Управителният съвет разгледа годишния доклад за TARGET за 2014 г. В него се посочва, че TARGET2 продължава да играе важна роля за насърчаването на интегриран паричен пазар на еврозоната – предпоставка за ефективното провеждане на единната парична политика – и допринася за интегрирането на финансовите пазари в еврозоната и в крайна сметка – за финансовата стабилност. Докладът и прессъобщение по темата бяха публикувани на уебсайта на ЕЦБ на 1 юни 2015 г.

Доклад за състоянието на T2S – юни 2015 г.

На 17 юни 2015 г. Управителният съвет взе под внимание състоянието на подготовка по проекта TARGET2-Securities с оглед на датата, на която ще започне първата вълна на миграция – 22 юни 2015 г. Освен това Управителният съвет подкрепи определения за италианския пазар подход към миграцията, според който дейностите по сетълмент ще започнат на 31 август 2015 г.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно регулирането на отворените позиции в активите в баланса на кредитните институции в Унгария

На 21 май 2015 г. Управителният съвет прие Становище CON/2015/15 по искане на Magyar Nemzeti Bank.

Становище на ЕЦБ относно изменения на правната рамка, уреждаща словенското дружество за управление на банкови активи

На 28 май 2015 г. Управителният съвет прие Становище CON/2015/16 по искане на Министерството на финансите на Словения.

Становище на ЕЦБ относно правната уредба на схемите за гарантиране на депозити и на преструктурирането на финансовите пазари в Полша

На 28 май 2015 г. Управителният съвет прие Становище CON/2015/17 по искане на Министерството на финансите на Полша.

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1708/2005 за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета по отношение на общия референтен период за хармонизирания индекс на потребителските цени

На 1 юни 2015 г. Управителният съвет прие Становище CON/2015/18 по искане на Европейската комисия.

Становище на ЕЦБ относно възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници в Испания

На 10 юни 2015 г. Управителният съвет прие Становище CON/2015/19 по искане на испанския държавен секретар за икономиката и подкрепата на бизнеса.

Международно и европейско сътрудничество

Четиринадесети годишен преглед на международната роля на еврото

На 17 юни 2015 г. Управителният съвет одобри публикуването на четиринадесетия годишен преглед на международната роля на еврото, в който се разглеждат тенденциите в употребата на еврото от нерезиденти на еврозоната през 2014 г. Докладът и прессъобщение по темата ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕЦБ на 8 юли 2015 г.

Административно управление

Актуализиран план за обществени поръчки за 2015 г. на Службата за координиране на обществени поръчки на Евросистемата

На 21 май 2015 г. Управителният съвет одобри актуализирания план за обществени поръчки за 2015 г. на Службата за координиране на обществени поръчки на Евросистемата.

Препоръка на ЕЦБ до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banka Slovenije

На 10 юни 2015 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2015/23 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banka Slovenije. Препоръката е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Payment systems

Corporate Governance

Данни за контакт за медиите