Menu

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Jún 2015

EMBARGO

NEZVEREJŇOVAŤ do 15:00 SEČ 19. júna 2015

Operácie na trhu

Náhradné nákupy aktív zo strany Eesti Pank

Dňa 2. júna 2015 Rada guvernérov rozhodla, že z dôvodu nedostatku štátnych a agentúrnych dlhopisov potrebných na dosiahnutie referenčného podielu Estónska v rámci programu nákupu aktív verejného sektora môže Eesti Pank v rámci náhradných nákupov aktív nadobúdať aj obchodovateľné dlhové nástroje vydané estónskou verejnou nefinančnou spoločnosťou Elering AS.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Výročná správa o systéme TARGET za rok 2014

Dňa 28. mája 2015 Rada guvernérov vzala na vedomie výročnú správu o systéme TARGET za rok 2014. V správe sa konštatuje, že systém TARGET2 naďalej významnou mierou podporuje integráciu peňažného trhu eurozóny, ktorá je nevyhnutným predpokladom účinnosti jednotnej menovej politiky a prispieva k integrácii finančných trhov v rámci eurozóny a v konečnom dôsledku i k finančnej stabilite. Správa bola spolu so súvisiacou tlačovou správou dňa 1. júna 2015 zverejnená na internetovej stránke ECB.

Správa o stave T2S – jún 2015

Dňa 17. júna 2015 Rada guvernérov vzala na vedomie správu o stave príprav projektu TARGET2-Securities, ktorého prvá vlna migrácie sa začne 22. júna 2015. Rada guvernérov okrem toho podporila postup migrácie v prípade talianskeho trhu, podľa ktorého sa vyrovnávanie obchodov začne 31. augusta 2015.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k regulácii otvorených pozícií na strane aktív súvah úverových inštitúcií v Maďarsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2015/15 dňa 21. mája 2015 na žiadosť Magyar Nemzeti Bank.

Stanovisko ECB k zmenám právneho rámca Slovinskej spoločnosti pre správu bankových aktív

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2015/16 dňa 28. mája 2015 na žiadosť slovinského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k právnemu rámcu systému ochrany vkladov a riešenia krízových situácií na finančných trhoch v Poľsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2015/17 dňa 28. mája 2015 na žiadosť poľského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1708/2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o spoločné referenčné obdobie indexu pre harmonizovaný index spotrebiteľských cien

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2015/18 dňa 1. júna 2015 na žiadosť Európskej komisie.

Stanovisko ECB k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných firiem v Španielsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2015/19 dňa 10. júna 2015 na žiadosť španielskeho štátneho tajomníka pre hospodárske záležitosti a podporu podnikania.

Medzinárodná a európska spolupráca

Vydanie 14. výročnej správy o medzinárodnej úlohe eura

Rada guvernérov 17. júna 2015 schválila vydanie 14. výročnej správy o medzinárodnej úlohe eura, ktorá hodnotí vývoj používania eura nerezidentmi eurozóny v priebehu roka 2014. Správa bude spolu s tlačovou správou zverejnená 8. júla 2015 na internetovej stránke ECB.

Správa a riadenie

Aktualizovaný plán obstarávania Úradu Eurosystému pre koordináciu obstarávania na rok 2015

Dňa 21. mája 2015 Rada guvernérov schválila aktualizovaný plán obstarávania Úradu Eurosystému pre koordináciu obstarávania na rok 2015.

Odporúčanie ECB Rade Európskej únie o externom audítorovi Banka Slovenije

Dňa 10. júna 2015 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2015/23 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banka Slovenije. Odporúčanie bolo zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Payment systems

Corporate Governance

Kontakt pre médiá