Menu

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2015. gada jūnijs

EMBARGO

PĀRSŪTĪŠANAS EMBARGO līdz 2015. gada 19. jūnijam 15.00 pēc Viduseiropas laika

Tirgus operācijas

Eesti Pank var veikt kompensējošas iegādes

Padome 2015. gada 2. jūnijā pieņēma lēmumu, ka Eesti Pank var veikt Igaunijas valsts nefinanšu sabiedrības Elering AS emitēto tirgojamo parāda instrumentu iegādes, ja valdības un aģentūru emitēto obligāciju apjoms, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu Igaunijas iegāžu daļu VSIP ietvaros, ir nepietiekams.

Maksājumu sistēmas un tirgus infrastruktūra

TARGET 2014. gada pārskats

Padome 2015. gada 28. maijā pieņēma zināšanai TARGET 2014. gada pārskatu. Pārskatā norādīts, ka TARGET2 sistēmai joprojām ir būtiska nozīme integrēta euro zonas naudas tirgus veicināšanā, kas ir vienotās monetārās politikas efektīvas īstenošanas priekšnoteikums, un tā sekmē euro finanšu tirgu integrāciju un gala rezultātā – arī finanšu stabilitāti. Pārskats kopā ar paziņojumu presei 2015. gada 1. jūnijā publicēts ECB interneta vietnē.

T2S progresa ziņojums – 2015. gada jūnijs

Padome 2015. gada 17. jūnijā pieņēma zināšanai TARGET2 vērtspapīriem projekta sagatavošanas progresu, ņemot vērā, ka pirmā grupa uzsāk darbību 2015. gada 22. jūnijā. Turklāt Padome atbalstīja Itālijas tirgum izstrādāto pārejas metodi, saskaņā ar kuru norēķinu darbības sāksies 2015. gada 31. augustā.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par aktīvu atvērto pozīciju regulējumu kredītiestāžu bilancēs Ungārijā

Padome 2015. gada 21. maijā pieņēma Atzinumu CON/2015/15 pēc Magyar Nemzeti Bank lūguma.

ECB atzinums par grozījumiem Slovēnijas banku aktīvu pārvaldības tiesiskajā regulējumā

Padome 2015. gada 28. maijā pieņēma Atzinumu CON/2015/16 pēc Slovēnijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par noguldījumu garantiju shēmas un banku noregulējuma finanšu tirgos tiesisko regulējumu Polijā

Padome 2015. gada 28. maijā pieņēma Atzinumu CON/2015/17 pēc Polijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu Komisijas regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1708/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 2494/95 attiecībā uz kopējo indeksu atsauces periodu saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem

Padome 2015. gada 1. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2015/18 pēc Eiropas Komisijas lūguma.

ECB atzinums par Spānijas kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību sanāciju un noregulējumu

Padome 2015. gada 10. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2015/19 pēc Spānijas valsts sekretāra ekonomikas un uzņēmējdarbības atbalsta jautājumos lūguma.

Sadarbība starptautiskajā un Eiropas līmenī

14. gada pārskats par euro starptautisko lomu

Padome 2015. gada 17. jūnijā deva atļauju publicēt 14. gada pārskatu par euro starptautisko lomu, kurā aplūkotas norises saistībā ar ārpus euro zonas esošo valstu rezidentu darījumiem ar euro 2014. gadā. Pārskats kopā ar paziņojumu presei 2015. gada 8. jūlijā tiks publicēts ECB interneta vietnē.

Korporatīvā vadība

Eurosistēmas Iepirkumu koordinēšanas biroja 2015. gada aktualizētais iepirkumu plāns

Padome 2015. gada 21. maijā apstiprināja Eurosistēmas Iepirkumu koordinēšanas biroja 2015. gada aktualizēto iepirkumu plānu.

ECB ieteikums Eiropas Savienības Padomei par Banka Slovenije ārējiem revidentiem

Padome 2015. gada 10. jūnijā pieņēma Ieteikumu ECB/2015/23 Eiropas Savienības Padomei par Banka Slovenije ārējiem revidentiem. Ieteikums publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

Payment systems

Corporate Governance

Kontaktinformācija presei