Menu

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Juuni 2015

EMBARGO

EDASTAMISE KEELD kuni 15.00 Kesk-Euroopa aja järgi 19. juunil 2015

Turuoperatsioonid

Eesti Panga sooritatavad asendusostud

Seoses avaliku sektori väärtpaberite ostukava baasmahu jaotuseks vajalike valitsuse ja agentuuride võlakirjade puudumisega Eestis otsustas EKP nõukogu 2. juunil 2015, et Eesti Pank võib teostada asendusoste, soetades avaliku sektori mittefinantsettevõtte Elering AS emiteeritud turukõlblikke võlainstrumente.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

TARGETi 2014. aasta aruanne

28. mail 2015 tutvus EKP nõukogu TARGETi 2014. aasta aruandega. Selles märgitakse, et TARGET2 süsteemil on endiselt otsustav tähtsus euroala lõimunud rahaturu edendamisel, mis on omakorda eeltingimus ühtse rahapoliitika tõhusaks elluviimiseks ning aitab kaasa euroala finantsturgude lõimumisele ja finantsstabiilsuse saavutamisele. Aruanne koos pressiteatega avaldati EKP veebilehel 1. juunil 2015.

T2Si aruanne – juuni 2015

17. juunil 2015 tutvus EKP nõukogu TARGET2-väärtpaberite projekti (T2S) ettevalmistuste käiguga, pidades silmas esimese üleminekuetapi alguskuupäeva 22. juuni 2015. Lisaks toetas nõukogu Itaalia turu jaoks kehtestatud üleminekuviisi, mille kohaselt arveldustegevus algab 31. augustil 2015.

Õigusaktid

EKP arvamus varade avatud positsioonide reguleerimise kohta krediidiasutuste bilanssides Ungaris

21. mail 2015 võttis EKP nõukogu Ungari keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2015/15.

EKP arvamus Sloveenia pangavarade haldusettevõtja õigusraamistiku muutmise kohta

28. mail 2015 võttis EKP nõukogu Sloveenia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2015/16.

EKP arvamus hoiuste tagamise skeemi ja finantsturgude kriisilahenduse õigusraamistiku kohta Poolas

28. mail 2015 võttis EKP nõukogu Poola rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2015/17.

EKP arvamus seoses ettepanekuga komisjoni määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1708/2005, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad ühtlustatud tarbijahindade harmoneeritud indeksi ühise vaatlusperioodi suhtes

1. juunil 2015 võttis EKP nõukogu Euroopa Komisjoni taotlusel vastu arvamuse CON/2015/18.

EKP arvamus krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse kohta Hispaanias

10. juunil 2015 võttis EKP nõukogu Hispaania majandus- ja ettevõtlusküsimuste riigisekretäri taotlusel vastu arvamuse CON/2015/19.

Koostöö rahvusvahelisel ja Euroopa tasandil

Neljateistkümnes aastaaruanne euro rahvusvahelise tähtsuse kohta

17. juunil 2015 andis EKP nõukogu loa avaldada euro rahvusvahelist tähtsust käsitlev neljateistkümnes aastaaruanne, milles vaadeldakse muutusi euro kasutamises euroalaväliste riikide residentide poolt 2014. aastal. Aruanne koos pressiteatega avaldatakse EKP veebilehel 8. juulil 2015.

Üldjuhtimine

Eurosüsteemi hangete koordineerimisasutuse 2015. aasta ajakohastatud hankekava

21. mail 2015 kiitis EKP nõukogu heaks eurosüsteemi hangete koordineerimisasutuse 2015. aasta ajakohastatud hankekava.

EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Sloveenia keskpanga välisaudiitorite kohta

10. juunil 2015 võttis EKP nõukogu vastu soovituse EKP/2015/23 Euroopa Liidu Nõukogule Banka Slovenije välisaudiitorite kohta. Soovitus on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Payment systems

Corporate Governance

Kontaktandmed