Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Junij 2015

EMBARGO

PREPOVED OBJAVE do 19. junija 2015 do 15.00 po srednjeevropskem času

Tržne operacije

Nadomestni nakupi centralne banke Eesti Pank

Svet ECB je 2. junija 2015 sklenil, da zaradi pomanjkanja državnih in agencijskih obveznic, potrebnih za izpolnitev estonske referenčne dodelitve v programu nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja, centralna banka Eesti Pank lahko izvaja nadomestne nakupe s pridobitvijo tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala estonska javna nefinančna družba Elering AS.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Letno poročilo TARGET 2014

Svet ECB se je 28. maja 2015 seznanil z letnim poročilom TARGET 2014. Poročilo kaže, da sistem TARGET2 ostaja ključen za krepitev integriranega denarnega trga v euroobmočju, kar je predpogoj za učinkovito izvajanje enotne denarne politike, in da prispeva k integraciji finančnih trgov v euroobmočju ter posredno k finančni stabilnosti. Poročilo je bilo skupaj s sporočilom za javnost 1. junija 2015 objavljeno na spletni strani ECB.

Poročilo o stanju sistema T2S – junij 2015

Svet ECB se je 17. junija 2015 seznanil s stanjem priprav na zagon projekta TARGET2-Securities pred datumom začetka delovanja sistema za prvi migracijski val, ki bo 22. junija 2015. Poleg tega je Svet podprl migracijski pristop, ki je bil razvit za italijanski trg in po katerem naj bi se poravnalne dejavnosti začele izvajati 31. avgusta 2015.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o ureditvi odprtih pozicij za sredstva v bilanci kreditnih institucij na Madžarskem

Svet ECB je 21. maja 2015 mnenje CON/2015/15 sprejel na zahtevo centralne banke Magyar Nemzeti Bank.

Mnenje ECB o spremembah pravnega okvira, ki ureja Družbo za upravljanje terjatev bank v Sloveniji

Svet ECB je 28. maja 2015 mnenje CON/2015/16 sprejel na zahtevo slovenskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o pravnem okviru za sistem jamstva za vloge in reševanje na finančnih trgih na Poljskem

Svet ECB je 28. maja 2015 mnenje CON/2015/17 sprejel na zahtevo poljskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o predlogu uredbe Komisije o spremembah Uredbe (ES) št. 1708/2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 glede skupnega indeksnega referenčnega obdobja za harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin

Svet ECB je 1. junija 2015 mnenje CON/2015/18 sprejel na zahtevo Evropske komisije.

Mnenje ECB o sanaciji in reševanju kreditnih institucij in investicijskih družb v Španiji

Svet ECB je 10. junija 2015 mnenje CON/2015/19 sprejel na zahtevo španskega državnega sekretarja za gospodarske zadeve in podporo gospodarskim družbam.

Mednarodno in evropsko sodelovanje

Štirinajsti letni pregled mednarodne vloge eura

Svet ECB je 17. junija 2015 odobril objavo 14. letnega pregleda mednarodne vloge eura, ki proučuje, kako so euro v letu 2014 uporabljali nerezidenti euroobmočja. Poročilo bo skupaj s sporočilom za javnost na spletni strani ECB objavljeno 8. julija 2015.

Upravljanje in vodenje

Posodobljeni načrt naročanja Urada Eurosistema za usklajevanje naročil za leto 2015

Svet ECB je 21. maja 2015 odobril posodobljeni načrt naročanja Urada Eurosistema za usklajevanje naročil za leto 2015.

Priporočilo ECB Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju Banke Slovenije

Svet ECB je 10. junija 2015 sprejel Priporočilo ECB/2015/23 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju Banke Slovenije. Priporočilo je objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije