Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Czerwiec 2015

EMBARGO

EMBARGO do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego 19 czerwca 2015 r.

Operacje rynkowe

Zastępczy skup papierów wartościowych przez Eesti Pank

2 czerwca 2015 r. Rada Prezesów zdecydowała, że ponieważ w Estonii nie ma tylu obligacji emitowanych przez skarb państwa i agencje rządowe, ile przewidziano w benchmarku dla tego kraju, Eesti Pank może zastępczo skupować rynkowe instrumenty dłużne wyemitowane przez estońskie publiczne przedsiębiorstwo niefinansowe Elering AS.

Systemy płatności i infrastruktura rynku

TARGET – raport roczny 2014

28 maja 2015 r. Rada Prezesów zapoznała się z dokumentem TARGET Annual Report 2014. Wynika z niego, że system TARGET2 nadal odgrywa zasadniczą rolę w działaniach na rzecz integracji rynku pieniężnego strefy euro. Zintegrowany rynek pieniężny jest niezbędny do skutecznego prowadzenia wspólnej polityki pieniężnej i przyczynia się do integracji rynków finansowych tej strefy, a w efekcie – do stabilności finansowej. Raport wraz z komunikatem prasowym został opublikowany w serwisie internetowym EBC 1 czerwca 2015 r.

Sprawozdanie z postępów w realizacji projektu TS2 – czerwiec 2015

17 czerwca 2015 r. Rada Prezesów zapoznała się ze stanem przygotowań projektu TARGET2‑Securities do migracji, której pierwszy etap ma się zacząć 22 czerwca 2015 r. Rada zaaprobowała także strategię migracji opracowaną dla rynku włoskiego, zgodnie z którą działalność rozrachunkowa rozpocznie się 31 sierpnia 2015 r.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie regulacji otwartych pozycji w aktywach bilansu instytucji kredytowych na Węgrzech

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2015/15 w dniu 21 maja 2015 r. na wniosek Magyar Nemzeti Bank.

Opinia EBC w sprawie zmian w ustawie dotyczącej spółki zarządzającej aktywami bankowymi w Słowenii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2015/16 w dniu 28 maja 2015 r. na wniosek słoweńskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie ram prawnych systemu gwarancji depozytów oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na rynkach finansowych w Polsce

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2015/17 w dniu 28 maja 2015 r. na wniosek polskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1708/2005 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do wspólnego okresu odniesienia dla zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2015/18 w dniu 1 czerwca 2015 r. na wniosek Komisji Europejskiej.

Opinia EBC w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych w Hiszpanii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2015/19 w dniu 10 czerwca 2015 r. na wniosek hiszpańskiego sekretarza stanu ds. gospodarki i wsparcia przedsiębiorstw.

Współpraca międzynarodowa i europejska

14. roczny przegląd międzynarodowej roli euro

17 czerwca 2015 r. Rada Prezesów zatwierdziła publikację 14. wydania rocznego raportu The international role of the euro, w którym przedstawiono sytuację w zakresie używania euro przez nierezydentów strefy euro w 2014 r. Raport wraz z komunikatem prasowym zostanie opublikowany w serwisie internetowym EBC 8 lipca 2015 r.

Zarządzanie wewnętrzne

Aktualizacja planu zamówień Biura Koordynacji Zamówień Eurosystemu na 2015 r.

21 maja 2015 r. Rada Prezesów zatwierdziła uaktualniony plan zamówień Biura Koordynacji Zamówień Eurosystemu na 2015 r.

Zalecenie EBC udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banka Slovenije

10 czerwca 2015 r. Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2015/23 udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banka Slovenije. Zalecenie zostało ogłoszone w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w serwisie internetowym EBC.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami