Menu

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2015 m. birželio mėn.

EMBARGO

DRAUDIMAS SKELBTI iki 2015 m. birželio 19 d., 15.00 val. (CET)

Rinkos operacijos

Eesti Pank gali pirkti pakaitinius vertybinius popierius

Atsižvelgdama į tai, kad Estijoje nepakanka vyriausybės ir agentūrų išleistų obligacijų, kad būtų galima jų nupirkti tiek, kiek Estijai paskirta pagal viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programą (angl. „public sector purchase programme“, „PSPP“), 2015 m. birželio 2 d. Valdančioji taryba nusprendė, kad Eesti Pank, be vyriausybės ir agentūrų obligacijų, gali pirkti ir Estijos viešosios ne finansų bendrovės Elering AS išleistų antrinę rinką turinčių skolos priemonių.

Mokėjimo sistemos ir rinkos infrastruktūra

TARGET 2014 metų ataskaita (angl. „TARGET Annual Report 2014“)

2015 m. gegužės 28 d. Valdančioji taryba susipažino su TARGET 2014 metų ataskaita. Ataskaitoje nurodoma, kad TARGET2 tebėra svarbi priemonė skatinant euro zonos pinigų rinkų integraciją, būtiną siekiant efektyviai įgyvendinti bendrą pinigų politiką, ir prisideda prie euro zonos finansų rinkų integracijos bei finansinio stabilumo. Ataskaita ir atitinkamas pranešimas spaudai paskelbti ECB interneto svetainėje 2015 m. birželio 1 d.

T2S įgyvendinimo pažangos ataskaita – 2015 m. birželio mėn.

2015 m. birželio 17 d. Valdančioji taryba susipažino su informacija apie projekto TARGET2-Securities (T2S) įgyvendinimo pažangą prieš 2015 m. birželio 22 d. prasidedant pirmajam prisijungimo etapui. Be to, Valdančioji taryba pritarė sprendimui dėl Italijos rinkos prisijungimo – atsiskaitymus per T2S bus pradėta vykdyti 2015 m. rugpjūčio 31 d.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl kredito įstaigų balansų turto dalies atvirų pozicijų reguliavimo Vengrijoje

2015 m. gegužės 21 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2015/15 Magyar Nemzeti Bank prašymu.

ECB nuomonė dėl Slovėnijos bankų turto valdymo įmonės veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimų

2015 m. gegužės 28 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2015/16 Slovėnijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos ir pertvarkymo finansų rinkose teisinės sistemos Lenkijoje

2015 m. gegužės 28 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2015/17 Lenkijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1708/2005, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles, reglamentuojančias suderinto vartotojų kainų indekso bendrąjį indekso bazinį laikotarpį

2015 m. birželio 1 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2015/18 Europos Komisijos prašymu.

ECB nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo Ispanijoje

2015 m. birželio 10 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2015/19 Ispanijos ekonomikos reikalų ir verslo skatinimo valstybės sekretoriaus prašymu.

Tarptautinis bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas Europoje

Keturioliktoji metinė euro tarptautinio vaidmens apžvalga

2015 m. birželio 17 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą skelbti keturioliktąją metinę euro tarptautinio vaidmens apžvalgą. Joje nagrinėjamos euro naudojimo, kalbant apie ne euro zonos rezidentus, 2014 m. tendencijos. Ataskaita ir atitinkamas pranešimas spaudai bus paskelbti ECB interneto svetainėje 2015 m. liepos 8 d.

ECB valdymas

Atnaujintas Eurosistemos viešųjų pirkimų koordinavimo tarnybos 2015 m. pirkimų planas

2015 m. gegužės 21 d. Valdančioji taryba patvirtino atnaujintą Eurosistemos viešųjų pirkimų koordinavimo tarnybos 2015 m. pirkimų planą.

ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai, dėl Banka Slovenije išorės auditoriaus

2015 m. birželio 10 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2015/23, skirtą Europos Sąjungos Tarybai, dėl Banka Slovenije išorės auditoriaus. Rekomendacija paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Payment systems

Corporate Governance

Kontaktai žiniasklaidai