Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Juni 2015

EMBARGO

FÅR EJ PUBLICERAS före 15.00 centraleuropeisk tid den 19 juni 2015

Marknadsoperationer

Ersättningsköp av Eesti Pank

Den 2 juni 2015 beslutade ECB-rådet att Eesti Pank, på grund av bristen på stats- och agenturobligationer som behövs för att uppnå riktmärket för den estniska allokeringen enligt PSPP, skulle kunna genomföra ersättningsköp genom förvärv av omsättbara skuldinstrument som emitterats av det estniska offentliga icke-finansiella företaget Elering AS.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Target årsrapport 2014

Den 28 maj 2015 tog ECB-rådet del av årsrapporten om Target 2014. Rapporten visar Target2:s fortsätta betydelse för en integrerad penningmarknad i euroområdet. Detta är en förutsättning för ett effektivt genomförande av den gemensamma penningpolitiken och bidrar till integrationen av finansmarknaderna i euroområdet och, i förlängningen, till finansiell stabilitet. Rapporten och ett pressmeddelande publicerades på ECB:s webbplats den 1 juni 2015.

Lägesrapport för T2S – juni 2015

Den 17 juni 2015 tog ECB-rådet del av lägesrapporten om förberedelserna för projektet Target2-Securities inför lanseringsdagen för den första migrationsvågen den 22 juni 2015. Vidare gav ECB-rådet sitt stöd för den migreringsstrategi som bestämts för den italienska marknaden och enligt vilken avvecklingsverksamheten inleds den 31 augusti 2015.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om reglering av öppna positioner i tillgångar i balansräkningen för kreditinstitut i Ungern

Den 21 maj 2015 antog ECB-rådet yttrande CON/2015/15 på begäran av Magyar Nemzeti Bank.

ECB:s yttrande om ändringar av den rättsliga ramen för Bank Asset Management Company i Slovenien

Den 28 maj 2015 antog ECB-rådet yttrande CON/2015/16 på begäran av det slovenska finansministeriet.

ECB:s yttrande om regelverket för insättningsgarantisystemet och rekonstruktion på finansmarknaderna i Polen

Den 28 maj 2015 antog ECB-rådet yttrande CON/2015/17 på begäran av det polska finansministeriet.

ECB:s yttrande om ett förslag till kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1708/2005 om fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 2494/95 avseende den gemensamma referensperioden för harmoniserat index över konsumentpriser

Den 1 juni 2015 antog ECB-rådet yttrande CON/2015/18 på begäran av Europeiska kommissionen.

ECB:s yttrande om återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag i Spanien

Den 10 juni 2015 antog ECB-rådet yttrande CON/2015/19 på begäran av det spanska ministeriet för ekonomi och företagsstöd.

Internationellt och europeiskt samarbete

Den fjortonde årliga översynen av eurons internationella roll

Den 17 juni 2015 godkände ECB-rådet publiceringen av den fjortonde årliga översynen av eurons internationella roll, där det undersöks hur euron användes av invånare i länder utanför euroområdet under 2014. Rapporten och ett pressmeddelande publiceras på ECB:s webbplats den 8 juli 2015.

Organisationsstyrning

Den uppdaterade upphandlingsplanen för 2015 för Eurosystemets centrala upphandlingsenhet

Den 21 maj 2015 godkände ECB-rådet den uppdaterade upphandlingsplanen för Eurosystemets centrala upphandlingsenhet för 2015.

ECB-rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banka Slovenije

Den 10 juni 2015 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2015/23 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banka Slovenije. Rekommendationen har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

Payment systems

Corporate Governance

Kontakt för media