Menu

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

май 2014 г.

EMBARGO

ЗАБРАНЕНО ЗА ПУБЛИКУВАНЕ преди 15 ч централноевропейско време на 23 май 2014 г.

Платежни системи и пазарна инфраструктура

TARGET – Годишен доклад 2013

На 15 май 2014 г. Управителният съвет разгледа годишния доклад за TARGET за 2013 г. Докладът представя основните факти, отнасящи се до системата TARGET, и прави преглед на развитието в TARGET2 през 2013 г. Докладът ще бъде публикуван скоро на уебсайта на ЕЦБ.

Финансова стабилност и надзор

Преглед на финансовата стабилност – май 2014 г.

На 21 май 2014 г. Управителният съвет одобри публикуването на „Преглед на финансовата стабилност – май 2014 г.“, който разглежда основните източници на риск и уязвимост по отношение на финансовата стабилност във финансовата система на еврозоната и предоставя изчерпателен анализ на капацитета на финансовата система на еврозоната да абсорбира неблагоприятни сътресения. Прегледът ще бъде публикуван на уебсайта на ЕЦБ до края на май 2014 г.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно операторите на обмен на валута в Литва

На 16 април 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/27 по искане на Министерството на финансите на Литва.

Становище на ЕЦБ относно наблюдение на използването на кредитни рейтинги от участници на пазара в Литва

На 22 април 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/28 по искане на Министерството на финансите на Литва.

Становище на ЕЦБ относно правната рамка за рекапитализацията на кредитните институции в Гърция чрез Гръцкия фонд за финансова стабилност

На 29 април 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/29 по искане на Министерството на финансите на Гърция.

Становище на ЕЦБ относно публични финанси в Литва

На 30 април 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/30 по искане на Министерството на финансите на Литва.

Становище на ЕЦБ относно разрешаването на кризи на финансовите пазари във Финландия

На 2 май 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/31 по искане на Министерството на финансите на Финландия.

Становище на ЕЦБ относно някои банкноти и монети, които престават да бъдат законно платежно средство в Швеция

На 5 май 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/32 по искане на Sveriges riksbank.

Становище на ЕЦБ относно надзора на платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа в Литва

На 15 май 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/33 по искане на Lietuvos bankas.

Становище на ЕЦБ относно правната рамка за кредитни институции и финансови дружества в Португалия

На 16 май 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/34 по искане на министъра на държавната администрация и на финансите в Португалия.

Становище на ЕЦБ относно ограничения за пенсионни права в Австрия

На 19 май 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/35 по искане на Министерството на финансите на Австрия.

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно фондовете на паричния пазар

На 21 май 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/36 по искане на Съвета. Становището ще бъде публикувано на уебсайта на ЕЦБ и в Официален вестник на Европейския съюз.

Статистика

Поверителност на статистическата информация

На 2 май 2014 г. Управителният съвет одобри препоръките в доклада за приетите мерки за опазване на поверителността на статистическата информация, посочени в Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 година относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (изменен с Регламент (ЕО) № 951/2009 на Съвета). Резюме на доклада се намира на уебсайта на ЕЦБ.

Административно управление

Препоръка на ЕЦБ до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

На 17 април 2014 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2014/20 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Bank Ċentrali ta Malta/Central Bank of Malta. Препоръката е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Бюджет и план за обществени поръчки на Службата за координиране на обществените поръчки на Евросистемата за 2014 г.

На 24 април 2014 г. Управителният съвет одобри бюджета и плана за обществени поръчки на Службата за координиране на обществените поръчки на Евросистемата за 2014 г.

Председател на Комитета за платежни и сетълмент системи (PSSC)

На 8 май 2014 г. Управителният съвет назначи г-жа Даниела Русо, ръководител по надзорната политика за пазарната инфраструктура и плащанията, за председател на PSSC по въпроси, свързани с надзора, и г-н Жан-Мишел Годфроа, председател на Съвета за T2S, за председател на PSSC по въпроси извън сферата на надзора, с незабавно действие и до 31 декември 2016 г.

Председател на Комитета за финансова стабилност (FSC)

На 8 май 2014 г. Управителният съвет назначи г-н Витор Констанцио, заместник-председател на ЕЦБ, за председател на FSC, с незабавно действие и до 31 декември 2016 г.

Банков надзор

Втори тримесечен доклад относно напредъка в оперативното прилагане на Регламента за единния надзорен механизъм (ЕНМ)

На 2 май 2014 г. Управителният съвет одобри втория тримесечен доклад до Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия относно напредъка в оперативното прилагане на Регламента за ЕНМ. Докладът обхваща периода от 4 февруари до 3 май 2014 г. Докладът е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Начало на публична консултация по проект за рамков регламент на ЕЦБ относно надзорните такси

На 21 май 2014 г. Управителният съвет реши да започне публична консултация по проект за регламент на ЕЦБ относно надзорните такси. Проектът за регламент и придружаващият го документ за консултация ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕЦБ на 27 май 2014 г. Коментари могат да се изпращат до полунощ на 11 юли 2014 г., когато е крайният срок на консултацията.

Данни за контакт за медиите