Menu

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Máj 2014

EMBARGO

NEZVEREJŇOVAŤ do 15:00 SEČ 23. mája 2014

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Výročná správa o systéme TARGET za rok 2013

Rada guvernérov 15. mája 2014 vzala na vedomie výročnú správu o systéme TARGET za rok 2013. Správa približuje základné informácie o systéme TARGET a hodnotí vývoj systému TARGET2 v priebehu roka 2013. Správa bude čoskoro k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Finančná stabilita a dohľad

Správa o finančnej stabilite z mája 2014

Rada guvernérov 21. mája 2014 schválila zverejnenie májového vydania správy o finančnej stabilite (Financial Stability Review – May 2014), ktorá skúma hlavné zdroje rizík a slabé miesta ohrozujúce stabilitu finančného systému eurozóny a obsahuje komplexnú analýzu jeho schopnosti absorbovať vplyvy nepriaznivého vývoja. Správa bude zverejnená na internetovej stránke ECB do konca mája 2014.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k prevádzkovateľom zmenární v Litve

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/27 dňa 16. apríla 2014 na žiadosť litovského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k monitorovaniu používania úverových ratingov účastníkmi trhu v Litve

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/28 dňa 22. apríla 2014 na žiadosť litovského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k právnemu rámcu pre rekapitalizáciu úverových inštitúcií v Grécku prostredníctvom Gréckeho fondu finančnej stability

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/29 dňa 29. apríla 2014 na žiadosť gréckeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k verejným financiám v Litve

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/30 dňa 30. apríla 2014 na žiadosť litovského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k riešeniu kríz na finančných trhoch vo Fínsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/31 dňa 2. mája 2014 na žiadosť fínskeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k určitým bankovkám a minciam, ktoré prestávajú byť zákonným platidlom vo Švédsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/32 dňa 5. mája 2014 na žiadosť Sveriges Riksbank.

Stanovisko ECB k dohľadu nad platobným systémami a systémami vyrovnania obchodov s cennými papiermi v Litve

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/33 dňa 15. mája 2014 na žiadosť Lietuvos bankas.

Stanovisko ECB k právnemu rámcu pre úverové inštitúcie a finančné spoločnosti v Portugalsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/34 dňa 16. mája 2014 na žiadosť portugalskej ministerky štátnej správy a financií.

Stanovisko ECB k obmedzeniam dôchodkov v Rakúsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/35 dňa 19. mája 2014 na žiadosť rakúskeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o fondoch peňažného trhu

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/36 dňa 21. mája 2014 na žiadosť Rady. Stanovisko bude zverejnené na internetovej stránke ECB a v  Úradnom vestníku Európskej únie.

Štatistika

Dôvernosť štatistických informácií

Rada guvernérov 2. mája 2014 schválila odporúčania správy o opatreniach prijatých na zabezpečenie dôvernosti štatistických informácií uvedených v nariadení Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (v znení nariadenia Rady (ES) č. 951/2009). Zhrnutie správy je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Správa a riadenie

Odporúčanie ECB Rade Európskej únie o externom audítorovi Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

Rada guvernérov 17. apríla 2014 prijala odporúčanie ECB/2014/20 adresované Rade Európskej únie o externom audítorovi Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta. Odporúčanie bolo zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Rozpočet a plán obstarávania Úradu Eurosystému pre koordináciu obstarávania na rok 2014

Rada guvernérov 24. apríla 2014 schválila rozpočet a plán obstarávania Úradu Eurosystému pre koordináciu obstarávania na rok 2014.

Vymenovanie predsedníčky Výboru pre platobné systémy a systémy vyrovnania (Payment and Settlement Systems Committee – PSSC)

Rada guvernérov 8. mája 2014 vymenovala vedúcu útvaru dohľadu nad trhovou infraštruktúrou a platobnými systémami Danielu Russovú za predsedníčku PSSC v oblasti dohľadu a predsedu Rady T2S Jeana-Michela Godeffroya za predsedu PSSC pre ostatné záležitosti mimo oblasti dohľadu, a to s okamžitou platnosťou až do 31. decembra 2016.

Vymenovanie predsedu Výboru pre finančnú stabilitu (Financial Stability Committee – FSC)

Rada guvernérov 8. mája 2014 vymenovala viceprezidenta ECB Vítora Constância za predsedu FSC , a to s okamžitou platnosťou až do 31. decembra 2016.

Bankový dohľad

Druhá štvrťročná správa o stave zavádzania nariadenia o jednotnom mechanizme dohľadu (nariadenia o SSM – Single Supervisory Mechanism)

Rada guvernérov 2. mája 2014 schválila druhú štvrťročnú správu adresovanú Európskemu parlamentu, Rade EÚ a Európskej komisii o stave implementácie nariadenia o SSM, ktorá sa vzťahuje na obdobie od 4. februára do 3. mája 2014. Správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Otvorenie verejnej konzultácie o návrhu nariadenia ECB o poplatkoch za dohľad

Rada guvernérov 21. mája 2014 rozhodla o otvorení verejnej konzultácie o návrhu nariadenia ECB o poplatkoch za dohľad. Návrh nariadenia bude spolu s konzultačným dokumentom zverejnený na internetovej stránke ECB 27. mája 2014. Pripomienky je možné predkladať do polnoci 11. júla 2014, dňa uzávierky konzultácie.

Kontakt pre médiá