Menu

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Mai 2014

EMBARGO

EDASTAMISE KEELD kuni 15.00 Kesk-Euroopa aja järgi 23. mail 2014

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

TARGETi 2013. aasta aruanne

15. mail 2014 tutvus EKP nõukogu TARGETi 2013. aasta aruandega, milles esitatakse peamised andmed TARGETi kohta ja antakse ülevaade TARGET2 arengust 2013. aastal. Aruanne avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

Finantsstabiilsus ja -järelevalve

Finantsstabiilsuse ülevaade – mai 2014

21. mail 2014 andis EKP nõukogu loa avaldada 2014. aasta mai finantsstabiilsuse ülevaade („Financial Stability Review – May 2014”), milles vaadeldakse peamisi euroala finantssüsteemi stabiilsust ohustavaid tegureid ja süsteemi nõrku külgi ning analüüsitakse põhjalikult euroala finantssüsteemi suutlikkust toime tulla negatiivsete muutustega. Ülevaade avaldatakse EKP veebilehel 2014. aasta mai lõpus.

Õigusaktid

EKP arvamus valuutavahetusettevõtjate kohta Leedus

16. aprillil 2014 võttis EKP nõukogu Leedu rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2014/27.

EKP arvamus turuosaliste poolt krediidireitingute kasutamise jälgimise kohta Leedus

22. aprillil 2014 võttis EKP nõukogu Leedu rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2014/28.

EKP arvamus õigusraamistiku kohta, mis käsitleb Kreekas asuvate krediidiasutuste rekapitaliseerimist Kreeka finantsstabiilsusfondi kaudu

29. aprillil 2014 võttis EKP nõukogu Kreeka rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2014/29.

EKP arvamus riigirahanduse kohta Leedus

30. aprillil 2014 võttis EKP nõukogu Leedu rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2014/30.

EKP arvamus finantsturgude kriiside lahendamise kohta Soomes

2. mail 2014 võttis EKP nõukogu Soome rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2014/31.

EKP arvamus teatavate pangatähtede ja müntide kohta, mis ei ole Rootsis enam seaduslikuks maksevahendiks

5. mail 2014 võttis EKP nõukogu Rootsi keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2014/32.

EKP arvamus makse- ja arveldussüsteemide järelevaatamise kohta Leedus

15. mail 2014 võttis EKP nõukogu Leedu keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2014/33.

EKP arvamus krediidiasutuste ja finantsettevõtjate õigusraamistiku kohta Portugalis

16. mail 2014 võttis EKP nõukogu Portugali riigi- ja rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2014/34.

EKP arvamus pensionipiirangute kohta Austrias

19. mail 2014 võttis EKP nõukogu Austria rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2014/35.

EKP arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb rahaturufondide reguleerimist

21. mail 2014 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2014/36. Arvamus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Statistika

Statistilise teabe konfidentsiaalsus

2. mail 2014 kiitis EKP nõukogu heaks soovitused, mis on esitatud aruandes statistilise teabe konfidentsiaalsuse kaitsmise meetmete kohta, millele viidatakse nõukogu 23. novembri 1998. aasta määruses (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt (muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 951/2009). Aruande kokkuvõte on kättesaadav EKP veebilehel.

Üldjuhtimine

EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta [Malta keskpanga] välisaudiitorite kohta

17. aprillil 2014 võttis EKP nõukogu vastu Euroopa Liidu Nõukogule suunatud soovituse EKP/2014/20 Malta keskpanga välisaudiitorite kohta. Soovitus on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Eurosüsteemi hangete koordineerimisasutuse 2014. aasta eelarve- ja hankekava

24. aprillil 2014 kiitis EKP nõukogu heaks eurosüsteemi hangete koordineerimisasutuse 2014. aasta eelarve- ja hankekava.

Makse- ja arveldussüsteemide komitee esimees

8. mail 2014 nimetas EKP nõukogu maksete ja turuinfrastruktuuri järelevalve poliitika eest vastutava Daniela Russo makse- ja arveldussüsteemide komitee esimeheks järelevalve küsimustes ja T2S juhatuse esimehe Jean-Michel Godeffroy makse- ja arveldussüsteemide komitee esimeheks muudes küsimustes. Otsus jõustus kohe ja esimehe ametiaeg kestab 31. detsembrini 2016.

Finantsstabiilsuse komitee esimees

8. mail 2014 nimetas EKP nõukogu finantsstabiilsuse komitee esimehena ametisse EKP asepresidendi Vítor Constâncio. Otsus jõustus kohe ja esimehe ametiaeg kestab 31. detsembrini 2016.

Pangandusjärelevalve

Teine kvartaliaruanne edusammude kohta ühtse järelevalvemehhanismi määruse praktilisel rakendamisel

2. mail 2014 kiitis EKP nõukogu heaks Euroopa Parlamendile, ELi Nõukogule ja Euroopa Komisjonile esitatava teise kvartaliaruande edusammude kohta ühtse järelevalvemehhanismi määruse praktilisel rakendamisel. Aruanne hõlmab ajavahemikku 4. veebruarist kuni 3. maini 2014 ja on avaldatud EKP veebilehel.

Avaliku konsultatsiooni käivitamine seoses järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse eelnõuga

21. mail 2014 otsustas EKP nõukogu algatada avaliku konsultatsiooni seoses järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse eelnõuga. Määruse eelnõu koos konsultatsioonidokumendiga avaldatakse EKP veebilehel 27. mail 2014. Märkusi saab esitada 2014. aasta 11. juuli keskööni ehk konsultatsiooniperioodi lõpuni.

Kontaktandmed