Menu

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Maj 2014

EMBARGO

PREPOVED OBJAVE do 23. maja 2014 do 15.00 po srednjeevropskem času

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Letno poročilo TARGET 2013

Svet ECB se je 15. maja 2014 seznanil z letnim poročilom TARGET 2013 (TARGET Annual Report 2013). Poročilo predstavlja glavna dejstva v zvezi s sistemom TARGET ter proučuje dogajanja, ki so med letom 2013 potekala v zvezi s sistemom TARGET2. Poročilo bo kmalu objavljeno na spletni strani ECB.

Finančna stabilnost in nadzor

Pregled finančne stabilnosti – maj 2014

Svet ECB je 21. maja 2014 odobril objavo pregleda finančne stabilnosti (Financial Stability Review – May 2014), ki ocenjuje glavne vire tveganj za stabilnost finančnega sistema v euroobmočju in njegove ranljive točke ter celovito analizira sposobnost finančnega sistema v euroobmočju, da absorbira negativne motnje. Pregled bo do konca maja 2014 objavljen na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o upravljavcih menjalnic v Litvi

Svet ECB je 16. aprila 2014 mnenje CON/2014/27 sprejel na zahtevo litovskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o spremljanju uporabe bonitetnih ocen s strani udeležencev na trgu v Litvi

Svet ECB je 22. aprila 2014 mnenje CON/2014/28 sprejel na zahtevo litovskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o pravnem okviru za dokapitalizacijo kreditnih institucij v Grčiji prek helenskega sklada za finančno stabilnost

Svet ECB je 29. aprila 2014 mnenje CON/2014/29 sprejel na zahtevo grškega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o javnih financah v Litvi

Svet ECB je 30. aprila 2014 mnenje CON/2014/30 sprejel na zahtevo litovskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o reševanju kriz na finančnih trgih na Finskem

Svet ECB je 2. maja 2014 mnenje CON/2014/31 sprejel na zahtevo finskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o nekaterih bankovcih in kovancih, ki prenehajo imeti status zakonitega plačilnega sredstva na Švedskem

Svet ECB je 5. maja 2014 mnenje CON/2014/32 sprejel na zahtevo centralne banke Sveriges riksbank.

Mnenje ECB o pregledu nad delovanjem plačilnih sistemov in sistemov poravnave vrednostnih papirjev v Litvi

Svet ECB je 15. maja 2014 mnenje CON/2014/33 sprejel na zahtevo centralne banke Lietuvos bankas.

Mnenje ECB o pravnem okviru za kreditne institucije in finančna podjetja na Portugalskem

Svet ECB je 16. maja 2014 mnenje CON/2014/34 sprejel na zahtevo portugalske ministrice za državne zadeve in finance.

Mnenje ECB o omejitvah v zvezi s pokojninami v Avstriji

Svet ECB je 19. maja 2014 mnenje CON/2014/35 sprejel na zahtevo avstrijskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skladih denarnega trga

Svet ECB je 21. maja 2014 mnenje CON/2014/36 sprejel na zahtevo Sveta. Mnenje bo objavljeno na spletni strani ECB in v Uradnem listu Evropske unije.

Statistika

Zaupnost statističnih podatkov

Svet ECB je 2. maja 2014 odobril priporočila, predstavljena v poročilu o ukrepih, ki so bili sprejeti za zaščito zaupnosti statističnih podatkov iz Uredbe Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 951/2009). Povzetek poročila je objavljen na spletni strani ECB.

Upravljanje in vodenje

Priporočilo ECB Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

Svet ECB je 17. aprila 2014 sprejel Priporočilo ECB/2014/20 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta. Priporočilo je objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Proračun in načrt naročanja Urada Eurosistema za usklajevanje naročil za leto 2014

Svet ECB je 24. aprila 2014 odobril proračun in načrt naročanja Urada Eurosistema za usklajevanje naročil za leto 2014.

Predsedovanje Odboru za plačilne in poravnalne sisteme (PSSC)

Svet ECB je 8. maja 2014 za predsednico odbora PSSC za področje pregleda nad delovanjem sistemov imenoval Danielo Russo, glavno pristojno za tržno infrastrukturo in pregled nad plačili, medtem ko je za predsednika odbora PSSC za druga področja imenoval Jeana-Michela Godeffroya, predsednika Odbora T2S. Imenovanje je začelo vejati takoj in se izteče 31. decembra 2016.

Predsednik Odbora za finančno stabilnost

Svet ECB je 8. maja 2014 imenoval Vítorja Constância, podpredsednika ECB, za predsednika Odbora za finančno stabilnost. Imenovanje je začelo veljati takoj in se izteče 31. decembra 2016.

Bančni nadzor

Drugo četrtletno poročilo o napredku pri operativnem izvajanju uredbe o enotnem mehanizmu nadzora (EMN)

Svet ECB je 2. maja 2014 odobril drugo četrtletno poročilo Evropskemu parlamentu, Svetu EU in Evropski komisiji o napredku pri operativnem izvajanju uredbe o EMN. Zajema obdobje od 4. februarja do 3. maja 2014. Poročilo je objavljeno na spletni strani ECB.

Začetek javnega posvetovanja o osnutku uredbe ECB o nadomestilih za nadzor

Svet ECB je 21. maja 2014 sklenil odpreti javno posvetovanje o osnutku uredbe ECB o nadomestilih za nadzor. Osnutek uredbe bo skupaj s pripadajočim dokumentom o posvetovanju 27. maja 2014 objavljen na spletni strani ECB. Zaključni dan za oddajo komentarjev je 11. julij 2014 do polnoči.

Stiki za medije