Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Maj 2014

EMBARGO

FÅR EJ PUBLICERAS före 15.00 centraleuropeisk tid den 23 maj 2014

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Target årsrapport 2013

Den 15 maj 2014 tog ECB-rådet del av Targets årsrapport 2013. Rapporten innehåller huvudfakta om Target-systemet och ger en överblick över utvecklingen av Target2 under 2013. Rapporten publiceras inom kort på ECB:s webbplats.

Finansiell stabilitet och tillsyn

Financial Stability Review – maj 2014

Den 21 maj 2014 godkände ECB-rådet publiceringen av ”Financial Stability Review – May 2014”. Denna publikation innehåller en översikt över de viktigaste källorna till risker och sårbarheter avseende den finansiella stabiliteten i euroområdets finanssystem och ger en omfattande bedömning av kapaciteten hos euroområdets finanssystem att absorbera negativa störningar. Den kommer att publiceras på ECB:s webbplats i slutet av maj 2014.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om valutaväxlare i Litauen

Den 16 april 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/27 på begäran av finansministeriet i Litauen.

ECB-yttrande om en granskning av hur marknadsaktörerna använder sig av kreditbetyg i Litauen

Den 22 april 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/28 på begäran av finansministeriet i Litauen.

ECB-yttrande om hur den grekiska stabilitetsfonden får rekapitalisera kreditinstitut i Grekland

Den 29 april 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/29 på begäran av finansministeriet i Grekland.

ECB-yttrande om de offentliga finanserna i Litauen

Den 30 april 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/30 på begäran av finansministeriet i Litauen.

ECB-yttrande om hanteringen av kriser på finansmarknaderna i Finland

Den 2 maj 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/31 på begäran av det finska finansministeriet.

ECB-yttrande om vissa sedlars och mynts upphörande som lagliga betalningsmedel i Sverige

Den 5 maj 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/32 på begäran av Sveriges riksbank.

ECB-yttrande om övervakningen av system för betalnings- och värdepappersavveckling i Litauen

Den 15 maj 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/33 på begäran av Lietuvos bankas.

ECB-yttrande om regelverket för kreditinstitut och finansiella företag i Portugal

Den 16 maj 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/34 på begäran av Portugals finansminister.

ECB-yttrande om en reducering av vissa pensionsrätter i Österrike

Den 19 maj 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/35 på begäran av finansministeriet i Österrike.

ECB-yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om penningmarknadsfonder

Den 21 maj 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/36 på begäran av rådet. Yttrandet kommer att publiceras på ECB:s webbplats och i Europeiska unionens officiella tidning.

Statistik

Sekretess för statistik,

Den 2 maj 2014 godkände ECB-rådet rekommendationerna i rapporten om åtgärder som vidtagits för att säkerställa konfidentialitet för den statistik som anges i rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (ändrad genom rådets förordning (EG) nr 951/2009). En sammanfattning av rapporten finns på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

ECB-rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Central Bank of Malta

Den 17 april 2014 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2014/20 till EU-rådet om externa revisorer för Central Bank of Malta. Rekommendationen har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

2014 års budget- och upphandlingsplan för Eurosystemets centrala upphandlingsenhet

Den 24 april 2014 godkände ECB-rådet 2014 års budget- och upphandlingsplan för Eurosystemets centrala upphandlingsenhet.

Ordförande för kommittén för betalnings- och avvecklingssystem (PSSC)

Den 8 maj 2014 utnämnde ECB-rådet Daniela Russo, Chief Market Infrastructure and Payments Oversight Policy Officer, till ordförande för PSSC i övervakningsfrågor och Jean-Michel Godeffroy, ordförande för T2S-styrelsen, till ordförande för PSSC i andra frågor än övervakning, med omedelbar verkan fram till den 31 december 2016.

Ordförande för kommittén för finansiell stabilitet (FSC)

Den 8 maj 2014 utnämnde ECB-rådet Vítor Constâncio, ECB:s vice-ordförande, till ordförande för kommittén för finansiell stabilitet (FSC) med omedelbar verkan fram till den 31 december 2016.

Banktillsyn

Andra kvartalsrapporten om framstegen i genomförandet av förordningen om den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM).

Den 2 maj 2014 godkände ECB-rådet den andra kvartalsrapporten till Europaparlamentet, EU-rådet och Europeiska kommissionen om framstegen i genomförandet av SSM-förordningen under perioden 4 februari till den 3 maj 2014. Rapporten finns på ECB:s webbplats.

Offentligt samråd om ett utkast till en ECB-förordning om tillsynsavgifter

Den 21 maj 2014 beslutade ECB-rådet att lansera ett offentligt samråd om ett utkast till en ECB-förordning om tillsynsavgifter. Förslaget och samrådsdokumentet kommer att publiceras på ECB:s webbplats den 27 maj 2014. Kommentarer kan lämnas fram till midnatt den 11 juli 2014 då samrådet avslutas.

Kontakt för media