Menu

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2014 m. gegužės mėn.

EMBARGO

DRAUDIMAS SKELBTI iki 2014 m. gegužės 23 d., 15.00 val. (CET)

Mokėjimo sistemos ir rinkos infrastruktūra

TARGET 2013 metų ataskaita („TARGET Annual Report 2013“)

2014 m. gegužės 15 d. Valdančioji taryba susipažino su TARGET 2013 metų ataskaitą. Joje pateikiami pagrindiniai faktai, susiję su TARGET sistema, ir apžvelgiami TARGET2 pokyčiai 2013 m. Netrukus ataskaita bus paskelbta ECB interneto svetainėje.

Finansinis stabilumas ir priežiūra

Finansinio stabilumo apžvalga – 2014 m. gegužės mėn. („Financial Stability Review – May 2014“)

2014 m. gegužės 21 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą skelbti leidinį „ Financial Stability Review – May 2014“ („Finansinio stabilumo apžvalga – 2014 m. gegužės mėn.“), kuriame apžvelgiamos rizikos euro zonos finansų sistemos stabilumui ir jo pažeidžiamumo pagrindinės priežastys bei pateikiama išsami euro zonos finansų sistemos gebėjimo atlaikyti nepalankius pokyčius analizė. Apžvalga bus paskelbta ECB interneto svetainėje iki 2014 m. gegužės pabaigos.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl valiutos keityklų operatorių Lietuvoje

2014 m. balandžio 16 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/27 Lietuvos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Lietuvos finansų rinkos dalyvių naudojamų kredito reitingų stebėjimo

2014 m. balandžio 22 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/28 Lietuvos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Graikijos kredito įstaigų rekapitalizavimo per Graikijos finansinio stabilumo fondą teisinės sistemos

2014 m. balandžio 29 d. Valdančioji taryba priėmė nuomonę CON/2014/29 Graikijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Lietuvos viešųjų finansų

2014 m. balandžio 30 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/30 Lietuvos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl krizių Suomijos finansų rinkose sprendimo

2014 m. gegužės 2 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/31 Suomijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl tam tikrų banknotų ir monetų teisėtos mokėjimo priemonės statuso panaikinimo Švedijoje

2014 m. gegužės 5 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/32 Sveriges Riksbank prašymu.

ECB nuomonė dėl Lietuvos mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų priežiūros

2014 m. gegužės 15 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/33 Lietuvos banko prašymu.

ECB nuomonė dėl Portugalijos kredito įstaigų ir finansų bendrovių teisinės sistemos

2014 m. gegužės 16 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/34 Portugalijos finansų ministrės prašymu.

ECB nuomonė dėl pensijų apribojimų Austrijoje

2014 m. gegužės 19 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/35 Austrijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pinigų rinkos fondų

2014 m. gegužės 21 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/36 Tarybos prašymu. Nuomonė bus paskelbta ECB interneto svetainėje ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Statistika

Statistinės informacijos konfidencialumas

2014 m. gegužės 2 d. Valdančioji taryba patvirtino rekomendacijas, išdėstytas ataskaitoje dėl 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos centrinio banko renkamos statistinės informacijos (su pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 951/2009) nurodytų priemonių, patvirtintų statistinės informacijos konfidencialumui apsaugoti. Ataskaitos santrauka paskelbta ECB interneto svetainėje.

ECB valdymas

ECB rekomendacija skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta išorės auditoriaus

2014 m. balandžio 17 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2014/20 skirtą Europos Sąjungos Tarybai dėl Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta išorės auditoriaus. Rekomendacija paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Eurosistemos viešųjų pirkimų koordinavimo tarnybos 2014 m. biudžetas ir pirkimų planas

2014 m. balandžio 24 d. Valdančioji taryba patvirtino Eurosistemos viešųjų pirkimų koordinavimo tarnybos 2014 m. biudžetą ir pirkimų planą.

Mokėjimo ir atsiskaitymo sistemų komiteto (angl. PSSC) pirmininkai

2014 m. gegužės 8 d. Valdančioji taryba paskyrė vyriausiąją rinkos infrastruktūros ir mokėjimų priežiūros politikos pareigūnę Daniela Russo PSSC pirmininke priežiūros klausimais, o T2S valdybos pirmininką Jean‑Michel Godeffroy – PSSC pirmininku kitais klausimais. Šis sprendimas įsigaliojo iškart ir galios iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Finansinio stabilumo komiteto (angl. FSC) pirmininkas

2014 m. gegužės 8 d. Valdančioji taryba paskyrė ECB pirmininko pavaduotoją Vítor Constâncio FSC pirmininku. Sprendimas įsigaliojo iškart ir galios iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Bankų priežiūra

Antroji Reglamento dėl bendro priežiūros mechanizmo (BPM) praktinio įgyvendinimo pažangos ketvirčio ataskaita

2014 m. gegužės 2 d. Valdančioji taryba patvirtino antrąją BPM reglamento praktinio įgyvendinimo pažangos ketvirčio ataskaitą Europos Parlamentui, ES Tarybai ir Europos Komisijai už laikotarpį nuo 2014 m. vasario 4 d. iki gegužės 3 d. Ataskaita paskelbta ECB interneto svetainėje.

Viešos konsultacijos dėl ECB reglamento dėl priežiūros mokesčių projekto

2014 m. gegužės 21 d. Valdančioji taryba nusprendė pradėti viešas konsultacijas dėl ECB reglamento dėl priežiūros mokesčių projekto. Reglamento projektas ir atitinkamas konsultacijų dokumentas bus paskelbti ECB interneto svetainėje 2014 m. gegužės 27 d. Pastabas galima teikti iki konsultacijoms numatyto laikotarpio pabaigos – 2014 m. liepos 11 d. 24 val.

Kontaktai žiniasklaidai