Menu

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2014. gada maijs

EMBARGO

PĀRSŪTĪŠANAS EMBARGO līdz 2014. gada 23. maijam 15.00 pēc Viduseiropas laika

Maksājumu sistēmas un tirgus infrastruktūra

TARGET 2013. gada pārskats

Padome 2014. gada 15. maijā pieņēma zināšanai TARGET 2013. gada pārskatu. Pārskatā aplūkoti svarīgākie fakti saistībā ar TARGET sistēmu un atspoguļotas norises, kas 2013. gadā skārušas TARGET2. Pārskats drīzumā būs pieejams ECB interneta vietnē.

Finanšu stabilitāte un uzraudzība

2014. gada maija "Finanšu Stabilitātes Pārskats"

Padome 2014. gada 21. maijā deva atļauju publicēt 2014. gada maija "Finanšu Stabilitātes Pārskatu", kurā aplūkoti galvenie euro zonas finanšu sistēmas stabilitātes risku un ievainojamības avoti un sniegta visaptveroša analīze par euro zonas finanšu sistēmas spēju absorbēt nelabvēlīgus satricinājumus. Pārskats tiks publicēts ECB interneta vietnē līdz 2014. gada maija beigām.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par valūtas maiņas operatoriem Lietuvā

Padome 2014. gada 16. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2014/27 pēc Lietuvas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par tirgus dalībnieku veiktās kredītreitingu izmantošanas uzraudzību Lietuvā

Padome 2014. gada 22. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2014/28 pēc Lietuvas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par tiesisko regulējumu kredītiestāžu rekapitalizācijai ar Grieķijas Finanšu stabilitātes fonda palīdzību Grieķijā

Padome 2014. gada 29. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2014/29 pēc Grieķijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par valsts finansēm Lietuvā

Padome 2014. gada 30. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2014/30 pēc Lietuvas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par krīžu noregulējumu finanšu tirgos Somijā

Padome 2014. gada 2. maijā pieņēma Atzinumu CON/2014/31 pēc Somijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par to, ka noteiktas banknotes un monētas vairs nav likumīgs maksāšanas līdzeklis Zviedrijā

Padome 2014. gada 5. maijā pieņēma Atzinumu CON/2014/32 pēc Sveriges riksbank lūguma.

ECB atzinums par maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmu pārraudzību Lietuvā

Padome 2014. gada 15. maijā pieņēma Atzinumu CON/2014/33 pēc Lietuvos bankas lūguma.

ECB atzinums par kredītiestāžu un finanšu sabiedrību tiesisko regulējumu Portugālē

Padome 2014. gada 16. maijā pieņēma Atzinumu CON/2014/34 pēc Portugāles valsts un finanšu ministres lūguma.

ECB atzinums par pensiju ierobežojumiem Austrijā

Padome 2014. gada 19. maijā pieņēma Atzinumu CON/2014/35 pēc Austrijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par naudas tirgus fondiem

Padome 2014. gada 21. maijā pieņēma Atzinumu CON/2014/36 pēc Padomes lūguma. Atzinums tiks publicēts ECB interneta vietnē un "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī".

Statistika

Statistikas informācijas konfidencialitāte

Padome 2014. gada 2. maijā apstiprināja ieteikumus, kas ietverti ziņojumā par pasākumiem, kuri pieņemti, lai nodrošinātu Padomes 1998. gada 23. novembra Regulā (EK) 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka, minēto statistiskās informācijas konfidencialitāti (kurā grozījumi veikti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 951/2009). Ziņojuma kopsavilkums pieejams ECB interneta vietnē.

Korporatīvā vadība

ECB ieteikums Eiropas Savienības Padomei par Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta ārējiem revidentiem

Padome 2014. gada 17. aprīlī pieņēma Ieteikumu ECB/2014/20 Eiropas Savienības Padomei par Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta ārējiem revidentiem. Ieteikums publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

Eurosistēmas Iepirkumu koordinēšanas biroja budžets un iepirkumu plāns 2014. gadam

Padome 2014. gada 24. aprīlī apstiprināja Eurosistēmas Iepirkumu koordinēšanas biroja budžetu un iepirkumu plānu 2014. gadam.

Maksājumu un norēķinu sistēmu komitejas (PSSC) priekšsēdētājs

Padome 2014. gada 8. maijā iecēla tirgus infrastruktūras un maksājumu pārraudzības politikas galveno speciālisti Danielu Ruso (Daniela Russo) par PSSC priekšsēdētāju pārraudzības jautājumos un T2S Padomes priekšsēdētāju Mišelu Godfruā (Michel Godeffroy) par PSSC priekšsēdētāju ar pārraudzību nesaistītos jautājumos. Lēmums stājās spēkā nekavējoties un būs spēkā līdz 2016. gada 31. decembrim.

Finanšu stabilitātes komitejas (FSC) priekšsēdētājs

Padome 2014. gada 8. maijā iecēla ECB viceprezidentu Vitoru Konstansiu (Vítor Constâncio) par FSC priekšsēdētāju. Lēmums stājās spēkā nekavējoties un būs spēkā līdz 2016. gada 31. decembrim.

Banku uzraudzība

Otrais ceturkšņa pārskats par regulas par Vienoto uzraudzības mehānismu (VUM) praktiskajā īstenošanā gūtajiem panākumiem

Padome 2014. gada 2. maijā apstiprināja otro ceturkšņa pārskatu Eiropas Parlamentam, ES Padomei un Eiropas Komisijai par VUM regulas praktiskajā īstenošanā gūtajiem panākumiem, kas aptver periodu no 2014. gada 4. februāra līdz 3. maijam. Pārskats pieejams ECB interneta vietnē.

ECB regulas par uzraudzības maksām projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšana

Padome 2014. gada 21. maijā nolēma uzsākt ECB regulas par uzraudzības maksām projekta sabiedrisko apspriešanu. Regulas projekts kopā ar tam pievienoto apspriešanas dokumentu 2014. gada 27. maijā tiks publicēts ECB interneta vietnē. Komentārus iespējams iesniegt līdz 2014. gada 7. martam plkst. 24:00, kad apspriešanas periods noslēgsies.

Kontaktinformācija presei