Menu

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Maj 2014

EMBARGO

EMBARGO do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego 23 maja 2014 r.

Systemy płatności i infrastruktura rynku

TARGET – raport roczny 2013

15 maja 2014 r. Rada Prezesów zapoznała się z raportem rocznym dotyczącym systemu TARGET za 2013 r. W raporcie przedstawiono najważniejsze fakty dotyczące tego systemu i omówiono zmiany, które nastąpiły w 2013 r. w systemie TARGET2. Raport ukaże się wkrótce w serwisie internetowym EBC.

Stabilność finansowa i nadzór finansowy

Raport o stabilności finansowej – maj 2014

21 maja 2014 r. Rada Prezesów zatwierdziła publikację raportu Financial Stability Review – May 2014, w którym omówiono główne źródła ryzyka dla stabilności systemu finansowego strefy euro i słabości tego systemu oraz przedstawiono kompleksową ocenę jego odporności na zaburzenia. Raport zostanie opublikowany w serwisie internetowym EBC pod koniec maja 2014 r.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie podmiotów prowadzących wymianę walut na Litwie

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/27 w dniu 16 kwietnia 2014 r. na wniosek litewskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie monitorowania stosowania ratingów kredytowych przez uczestników rynku na Litwie

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/28 w dniu 22 kwietnia 2014 r. na wniosek litewskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie przepisów dotyczących rekapitalizacji instytucji kredytowych w Grecji za pośrednictwem greckiego funduszu stabilności finansowej (HFSF)

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/29 w dniu 29 kwietnia 2014 r. na wniosek greckiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie finansów publicznych Litwy

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/30 w dniu 30 kwietnia 2014 r. na wniosek litewskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie środków restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na wypadek kryzysów na rynkach finansowych w Finlandii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/31 w dniu 2 maja 2014 r. na wniosek fińskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie niektórych banknotów i monet przestających pełnić funkcję prawnych środków płatniczych w Szwecji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/32 w dniu 5 maja 2014 r. na wniosek Sveriges riksbank.

Opinia EBC o nadzorze nad systemami płatności i rozrachunku papierów wartościowych na Litwie

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/33 w dniu 15 maja 2014 r. na wniosek Lietuvos bankas.

Opinia EBC w sprawie przepisów dotyczących instytucji kredytowych i przedsiębiorstw finansowych w Portugalii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/34 w dniu 16 maja 2014 r. na wniosek portugalskiej minister stanu i finansów.

Opinia EBC o ograniczeniach dotyczących emerytur w Austrii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/35 w dniu 19 maja 2014 r. na wniosek austriackiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie funduszy rynku pieniężnego

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/36 w dniu 21 maja 2014 r. na wniosek Rady. Opinia zostanie ogłoszona w serwisie internetowym EBC oraz w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Statystyka

Poufność informacji statystycznych

2 maja 2014 r. Rada Prezesów zatwierdziła zalecenia przedstawione w raporcie w sprawie środków wprowadzonych w celu ochrony poufności informacji statystycznych wymienionych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczącym zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (zmienionym rozporządzeniem Rady (WE) nr 951/2009). Streszczenie raportu jest dostępne w serwisie internetowym EBC.

Kwestie wewnętrzne

Zalecenie EBC udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów banku centralnego Malty

17 kwietnia 2014 r. Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2014/20 udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta. Zalecenie zostało ogłoszone w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w serwisie internetowym EBC.

Budżet i plan zamówień Biura Koordynacji Zamówień Eurosystemu na 2014 r.

24 kwietnia 2014 r. Rada Prezesów zatwierdziła budżet i plan zamówień Biura Koordynacji Zamówień Eurosystemu na 2014 r.

Przewodniczący Komitetu ds. Systemów Płatności i Rozrachunku (PSSC)

8 maja 2014 r. Rada Prezesów powołała Danielę Russo, odpowiedzialną za politykę nadzoru nad infrastrukturą rynku i systemami płatności, na stanowisko przewodniczącego PSSC do spraw nadzoru, a Jean-Michela Godeffroy, przewodniczącego Biura Programu T2S – na stanowisko przewodniczącego PSSC do spraw innych niż nadzór; zostali oni mianowani ze skutkiem natychmiastowym na okres do 31 grudnia 2016 r.

Przewodniczący Komitetu ds. Stabilności Finansowej (FSC)

8 maja 2014 r. Rada Prezesów powołała Vítora Constâncio, wiceprezesa EBC, na stanowisko przewodniczącego FSC, ze skutkiem natychmiastowym, na okres do 31 grudnia 2016 r.

Nadzór bankowy

Drugi raport kwartalny z postępów w operacyjnym wdrażaniu rozporządzenia w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego

2 maja 2014 r. Rada Prezesów zatwierdziła drugi raport kwartalny z postępów w operacyjnym wdrażaniu rozporządzenia w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego za okres od 4 lutego do 3 maja 2014 r., skierowany do Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji Europejskiej. Raport jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Rozpoczęcie konsultacji społecznych na temat projektu rozporządzenia EBC w sprawie opłat nadzorczych

21 maja 2014 r. Rada Prezesów postanowiła rozpocząć konsultacje społeczne na temat projektu rozporządzenia EBC w sprawie opłat nadzorczych. Projekt rozporządzenia wraz z dokumentem konsultacyjnym zostanie opublikowany w serwisie internetowym EBC 27 maja 2014 r. Termin zgłaszania uwag upływa o północy 11 lipca 2014 r. – wtedy konsultacje zostaną zamknięte.

Kontakt z mediami