Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

toukokuu 2014

EMBARGO

JULKAISUVAPAA 23.5.2014 klo 15.00 Keski-Euroopan aikaa

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

TARGET-järjestelmän vuosikertomus vuodelta 2013

EKP:n neuvosto tutustui 15.5.2014 TARGET-järjestelmän vuosikertomukseen vuodelta 2013. Siinä esitetään yleiskuvaus TARGET-järjestelmästä ja käydään läpi TARGET2-järjestelmän kehitystä vuonna 2013. Vuosikertomus julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

Rahoitusjärjestelmän vakautta käsittelevä selonteko – toukokuu 2014

EKP:n neuvosto hyväksyi 21.5.2014 julkaistavaksi toukokuun 2014 selonteon rahoitusjärjestelmän vakaudesta (”Financial Stability Review – May 2014”). Selonteossa tarkastellaan euroalueen rahoitusjärjestelmän heikkouksia ja tärkeimpiä rahoitusvakautta uhkaavia riskitekijöitä sekä analysoidaan kattavasti rahoitusjärjestelmän kykyä selviytyä haitallisista häiriöistä. Selonteko julkaistaan EKP:n verkkosivuilla toukokuun 2014 loppuun mennessä.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto valuuttakurssitoimijoista Liettuassa

EKP:n neuvosto antoi 16.4.2014 Liettuan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2014/27.

EKP:n lausunto markkinaosapuolten luottoluokitusten käytön valvonnasta Liettuassa

EKP:n neuvosto antoi 22.4.2014 Liettuan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2014/28.

EKP:n lausunto säännöksistä, jotka koskevat luottolaitosten pääomapohjan vahvistamista Kreikan rahoitusvakausrahastosta Kreikassa

EKP:n neuvosto antoi 29.4.2014 Kreikan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2014/29.

EKP:n lausunto julkisesta taloudesta Liettuassa

EKP:n neuvosto antoi 30.4.2014 Liettuan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2014/30.

EKP:n lausunto rahoitusmarkkinoiden kriisinratkaisusta Suomessa

EKP:n neuvosto antoi 2.5.2014 Suomen valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2014/31.

EKP:n lausunto asemansa laillisina maksuvälineinä menettävistä seteleistä ja metallirahoista Ruotsissa

EKP:n neuvosto antoi 5.5.2014 Ruotsin keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2014/32.

EKP:n lausunto maksujärjestelmiä ja arvopaperien selvitysjärjestelmiä koskevasta valvonnasta Liettuassa

EKP:n neuvosto antoi 15.5.2014 Liettuan keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2014/33.

EKP:n lausunto luottolaitoksia ja rahoitusalan yrityksiä koskevasta Portugalin lainsäädäntökehyksestä

EKP:n neuvosto antoi 16.5.2014 Portugalin valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2014/34.

EKP:n lausunto eläkerajoituksista Itävallassa

EKP:n neuvosto antoi 19.5.2014 Itävallan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2014/35.

EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahamarkkinarahastoista

EKP:n neuvosto antoi 21.5.2014 EU:n neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2014/36. Lausunto julkaistaan EKP:n verkkosivuilla ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tilastot

Tilastotietojen luottamuksellisuus

EKP:n neuvosto hyväksyi 2.5.2014 tilastotietojen salassapidon varmistamiseksi toteutettuja toimia käsittelevän raportin suositukset. Kerättävien tilastotietojen luottamuksellisuudesta on säädetty Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23.11.1998 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2533/98 (sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella [EY] N:o 951/2009). EKP:n verkkosivuilla on tiivistelmä raportista.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suositus Euroopan unionin neuvostolle Maltan keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 17.4.2014 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Bank Ċentrali ta’ Maltan / Central Bank of Maltan ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2014/20). Suositus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Eurojärjestelmän hankintatoimisto – talousarvio ja hankintasuunnitelma vuodelle 2014

EKP:n neuvosto hyväksyi 24.4.2014 eurojärjestelmän hankintatoimiston talousarvion ja hankintasuunnitelman vuodelle 2014.

Maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitean puheenjohtajuus

EKP:n neuvosto nimitti 8.5.2014 maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitean puheenjohtajaksi yleisvalvontaan liittyvissä kysymyksissä Daniela Russon, joka johtaa markkinainfrastruktuurin ja maksujärjestelmien yleisvalvontaa koskevaa politiikkatyötä. T2S-johtokunnan puheenjohtaja Jean-Michel Godeffroy nimitettiin saman komitean puheenjohtajaksi muissa kysymyksissä. Russon ja Godeffroyn toimikausi komitean puheenjohtajina alkoi välittömästi ja päättyy 31.12.2016.

Rahoitusvakauskomitean puheenjohtajuus

EKP:n neuvosto nimitti 8.5.2014 rahoitusvakauskomitean puheenjohtajaksi EKP:n varapääjohtajan Vítor Constâncion. Toimikausi puheenjohtajana alkoi välittömästi ja päättyy 31.12.2016.

Pankkivalvonta

Yhteisen pankkivalvontamekanismin toinen neljännesvuosikatsaus

EKP:n neuvosto hyväksyi 2.5.2014 toisen neljännesvuosikatsauksen YVM-asetuksen täytäntöönpanon etenemisestä käytännössä. Euroopan parlamentille, EU:n neuvostolle ja Euroopan komissiolle toimitettu katsaus kattoi ajanjakson 4.2.–3.5.2014, ja se on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Julkinen kannanottopyyntö luonnoksesta EKP:n asetukseksi valvontamaksuista

EKP:n neuvosto päätti 21.5.2014 esittää julkisen kannanottopyynnön luonnoksesta EKP:n asetukseksi valvontamaksuista. Asetusluonnos julkaistaan kannanottopyynnön yhteydessä EKP:n verkkosivuilla 27.5.2014. Vastausaikaa on 11.7.2014 keskiyöhön asti.

Yhteyshenkilöt